Patron

Kategoria: Historia Marek Czerwiec / December 1, 2021

Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Studiował nauki przyrodnicze na uniwersytetach w Lipsku, Getyndze i Paryżu. W okresie Sejmu Czteroletniego zwolennik Stronnictwa Patriotycznego, rzecznik reform.Domagał się zniesienia liberum veto, wprowadzenia dziedziczności tronu, praw politycznych dla mieszczan i poprawy sytuacji chłopów. W Księstwie Warszawskim (1807-1815) członek Dyrekcji Edukacyjnej, Dyrekcji Skarbowej i od 1810 radca stanu. Od 1800 w Towarzystwie Przyjaciół Nauk, od 1808 prezes tej organizacji.W Królestwie Polskim, w latach 1815-1824, członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów. Od 1824 honorowy minister w Radzie Stanu. 1816 przekazał swe dobra (10 wsi) na własność chłopom, zobowiązując ich do wnoszenia opłat na cele gminne oraz do wpłacania czynszu do Kasy Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego. 1822 wniósł do Rady Stanu projekt uznania chłopów za wieczystych dzierżawców i wydania zakazu usuwania ich z gospodarstw.Inicjator badań z zakresu geologii. W studium O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815) zamieścił mapę geologiczną Polski i krajów sąsiednich, będącą pionierskim opracowaniem w tej dziedzinie wiedzy. Jako dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Z jego inicjatywy powstała kopalnia węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej, a w 1816 Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach. Autor dzieła Ród ludzki (1819-1820), w którym zawarł rozważania nad prawidłowościami rozwoju społeczeństw. źródło : portalwiedzy.onet.pl 

Szkolne Muzeum

Kategoria: Historia Marek Czerwiec / December 1, 2021

Podobnie jak w wielu szkołach, również w IV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w latach 60. ubiegłego stulecia powstała izba tradycji, która stała się inspiracją do archiwizowania zbiorów  związanych z funkcjonowaniem szkoły i jej absolwentów. Wielkie zasługi miał tu założyciel Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum, Jan Strzelecki oraz były dyrektor szkoły Bogusław Kabała. Na ich apel od absolwentów dosłownie z całego świata zaczęły napływać pamiątki i eksponaty.W latach 80. izba tradycji zmieniła swój charakter i powoli zaczęła się przekształcać w Muzeum Szkolne.  Od roku 2007 mieści się ono w nowym specjalnie przystosowanym do jego potrzeb lokalu.Całość ekspozycji podzielono na kilka części. W pierwszej z nich zgromadzono eksponaty związane bezpośrednio z początkiem istnienia  szkoły. Najstarszymi są tu księgi okolicznościowe wydane w roku 1898 z okazji otwarcia   Sosnowieckiej Szkoły Realnej. Księgi te, napisane po rosyjsku, bogato ilustrowane, ukazują przepych tamtych starych pomieszczeń.Najstarszym bodaj w naszych zbiorach zdjęciem jest fotografia zrobiona na przełomie roku 1898/99 i przedstawiająca uczniów klasy IV A w mundurkach i czapkach. Owe mundurki przetrwały do dziś w naszej szkole jako nieodłączny element "staszicowskiej" tradycji.Z roku 1902 pochodzi pierwszy zapis w księdze inwentarzowej, w której przez 45 lat po rosyjsku i po polsku dokonywano wpisów dotyczących wydatków i przychodów szkoły. Mamy w swoich zbiorach książki pozostałe z dawnej biblioteki szkolnej, ze świetnie zachowanymi exlibrisami, pieczątkami szkolnymi oraz adnotacjami o wypożyczeniach i zwrotach w języku rosyjskim. Szczególnym eksponatem w tym dziale jest egzemplarz  jednego z pierwszych wydań "Zbioru zadań " Waldemara Zillingera, zbioru, który doczekał się dwudziestu bodaj wydań i jest używany do dziś. Za najcenniejsze eksponaty uważamy oryginalne świadectwa szkolne. Najstarsze, świadectwo ukończenia szkoły handlowej z roku 1913, wypisane jest w czterech językach: rosyjskim, niemieckim, francuskim i polskim.Na uwagę zasługuje fakt, iż posiadamy oryginalne świadectwo maturalne Jana Kiepury. Ciekawostką jest, iż nasz słynny śpiewak nie był prymusem. Tylko z religii otrzymał ocenę dobrą, natomiast pozostałe przedmioty zaliczył na ocenę dostateczną. O jego nonszalanckim stosunku do obowiązków szkolnych świadczą również uwagi zapisane przez jego wychowawcę w specjalnym zeszycie. Są tam zapiski mówiące o tym, że Kiepura bił się na przerwie, za co został "w kozie", zapominał odrabiać zadania i "nie opowiadał się", niestarannie "kreślił" w zeszytach. Ten zeszyt uwag jest drugą obok świadectwa cenną pamiątką po Kiepurze.Okres międzywojenny  bogato ilustrują w naszym Muzeum zdjęcia, dzienniki klasowe oraz przyrządy stanowiące kiedyś wyposażenie pracowni fizycznej. Zachowane w bardzo dobrym stanie, przez okres II wojny światowej ukryte w laboratorium jednej z sosnowieckich fabryk, do dziś świadczą o nowatorskim podejściu do nauczania fizyki.W momencie upaństwowienia i nadania imienia szkoła otrzymała swój sztandar. W czasie wojny uległ sporym zniszczeniom, ale dzięki ofiarności naszych absolwentów pracujących  w pracowni konserwacji zabytków na Wawelu, został odnowiony i dziś stanowi jedną z cennych pamiątek w Muzeum Szkolnym. Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum została opracowana lista uczniów, absolwentów i nauczycieli, którzy zginęli w czasie działań II wojny światowej. Znalazło się na tej liście około stu nazwisk osób, które zmarły w obozach koncentracyjnych, zginęły w walkach czy w działaniach partyzanckich. Im to właśnie poświęcona jest kolejna część ekspozycji w naszym Muzeum. Obok takich pamiątek jak pasiak przekazany przez jednego z uczniów, obok pakietu obozowej korespondencji czy kompletu dokumentów dotyczących tajnego nauczania, jest jedna szczególna pamiątka. Jest nią maleńka urna z prochami pomordowanych, przywieziona w latach 70. z Muzeum w Auschwitz. W roku 2009 grupa uczniów przebywających na wycieczce w Katyniu  przywiozła ziemię z katyńskiego lasu, która została dołączona do tych wojennych pamiątek.W części ekspozycji dotyczącej czasów współczesnych zgromadziliśmy książki napisane i podarowane przez absolwentów zajmujących się twórczością literacką i naukową. Są one tym cenniejsze, że zawierają dedykacje autorów (B. Suchodolskiego, M. Starowieyskiego, W. Ostrowskiego, J. Ziółkowskiego i in.) Ponadto zostały tu wyeksponowane fotografie oraz ciekawostki dotyczące najsłynniejszych naszych absolwentów, a także kroniki szkolne oraz materiały okolicznościowe związane ze zjazdami absolwentów i innymi uroczystościami szkolnymi. Całość ekspozycji kończy galeria zdjęć dyrektorów szkoły.

Fundacja

Kategoria: Szkoła Marek Czerwiec / December 1, 2021

Fundacja szkolna im. Stanisława Staszica ...głównym przeznaczeniem człowieka tej ziemi jest aby dobrze czynił ludziom...(Z testamentu Stanisława Staszica)   Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Plac W. Zillingera 1 41-200 Sosnowiec   Fundacja powstała 18 grudnia 1989 roku. Celem jej jest finansowe i materialne wspomaganie IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Sosnowcu we wszystkich dziedzinach jego działalności.Jej początki sięgają roku 1986, kiedy to zapisem testamentowym Roman Barański, absolwent Gimnazjum im. S. Staszica w Sosnowcu z roku 1932, rozpoczął coroczne fundowanie nagród dla dwóch najlepszych absolwentów. Kolejni fundatorzy, wywodzący się z grona absolwentów, rodziców oraz nauczycieli Liceum, poszerzyli ilość nagród i stypendiów do dziesięciu. Obecnie przyznawane są i wypłacane następujące nagrody i stypendia:- im. Romana Barańskiego dla dwóch najlepszych absolwentów,- im. Jerzego Horskiego dla najlepszego polonisty,- im. Stanisława Szczurowskiego dla najlepszego chemika,- im. Violetty Piaseckiej dla najlepszego historyka,- im. Wojciecha Fularskiego dla najsympatyczniejszego absolwenta,- im. Jerzego Reflera dla najlepszego przyrodnika,- im. Waldemara Zillingera dla najlepszego fizyka,- im. Andrzeja Jagiełłowicza dla najlepszego geografa,- im. Henryka Nowakowskiego dla najlepszego sportowca,- im. Marcina Pietrzyka dla pasjonata wiedzy o polityce i świecie współczesnymSprawozdania z działalności fundacji: Sprawozdanie 2003 Sprawozdanie 2004 Sprawozdanie 2005 Sprawozdanie 2006 Sprawozdanie 2007 Sprawozdanie 2008 Sprawozdanie 2009 Sprawozdanie 2010 Sprawozdanie 2011 Sprawozdanie 2012 Sprawozdanie 2013 Sprawozdanie 2014

Towarzystwo Szkół Twórczych

Kategoria: Szkoła Marek Czerwiec / December 1, 2021

IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu należy do  Towarzystwa Szkół Twórczych.Ruch ten został zintegrowany na początku lat 80. przez Danutę Nakoneczną wokół jej autorskiej szkoły, LX LO w Warszawie, współtworzony w 1983 roku przez 11 liceów z całej Polski. Jako stowarzyszenie TST zostało oficjalnie zarejestrowane w Warszawie w grudniu 1989.Szkoły TST zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych. Z przyznawanych co roku medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, uczniowie stowarzyszonych szkół otrzymują około 60% nagród. Głównym celem działalności TST jest rozwijanie współpracy szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania.Przedsięwzięcia TST* obozy naukowe;* obozy ekologiczne;* obozy humanistyczne w Łomży;* Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie* Ogólnopolska Biesiada Poetycka;* turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół zrzeszonych;* ogólnopolskie konkursy (matematyczne, przyrodnicze) dla gimnazjów przy liceach TST;* wspólne konferencje samorządowe.Celem TST jest:1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych.2. Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela.3. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności:a. tworzenia szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków,b. wypracowywania skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli,c. otaczania zindywidualizowaną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się,d. wykrywania i wspomagania w rozwoju szczególnie uzdolnionych,e. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół. źródło : pl.wikipedia.org

V Ogólnopolski konkurs "Z energetyką w Przyszłość" wyniki konkursu drużynowego

Kategoria: Z Energetyką w Przyszłość Marek Czerwiec / December 1, 2021

V Ogólnopolskiego Konkursu „Z energetyką w przyszłość” wyniki konkursu drużynowego -  prezentacja Czytaj więcej...