Opublikowano: 28-02-15

ZASADY REKRUTACJI KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. STASZICA W SOSNOWCU w roku szkolnym  2015-16 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydat/kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży  w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016.   § 1 Uczeń gimnazjum wskazujący IV LO im. S. Staszica jako szkołę pierwszego wyboru musi złożyć w sekretariacie Liceum wypełnioną ankietę kandydacką bądź pismo zawierające wszystkie jej elementy. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie najwyżej 130 uczniów. § 2 Kandydat/kandydatka musi wskazać profil klasy, do której chce być przyjęty: - politologiczno-prawny - planuje się utworzenie jednej  klasy o tym profilu, - biologiczno-chemiczny- planuje się utworzenie jednej klasy o tym profilu, - matematyczny - planuje się utworzenie dwóch klas o tym profilu. § 3 O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznej rekrutacji scentralizowanej. Kandydaci uczęszczający do gimnazjów spoza terenu Sosnowca mogą skorzystać z systemu rejestracji elektronicznej lub pominąć system rejestracji elektronicznej. Kandydat/kandydatka wykorzystujący system rejestracji elektronicznej składa jedynie  wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły, z zachowaniem terminów  rekrutacji. W przypadku pominięcia systemu rejestracji elektronicznej, kandydat/kandydatka  składa podanie o przyjęcie do szkoły oraz niezbędne dokumenty w sekretariacie  szkoły, z zachowaniem terminów rekrutacji. W takim przypadku kandydatów/kandydatek wprowadza do systemu rekrutacji elektronicznej członek szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Ankieta kandydacka oraz wykaz wymaganych dokumentów są dostępne  w sekretariacie szkoły. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli za granicą szkołę,  równorzędną  polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie podania i świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów przydzielanych zgodnie z § 6 do wyczerpania planowanego limitu miejsc, nie więcej niż 34 osoby. Jeżeli dwóch lub więcej kandydat/kandydatek otrzymało równą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do danego oddziału, o pierwszeństwie rozstrzygają kryteria określone w art. 20f, ust. 2-4 ustawy o systemie oświaty. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera informację o liczbie wolnych miejsc. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor na podstawie i w trybie art. 20 zc ustawy o systemie oświaty. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, podejmowane jest uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 roku. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6-9 niniejszego paragrafu.   § 4 Suma punktów do uzyskania wynosi maksymalnie 200 z czego 100 punktów przypada na egzamin gimnazjalny, a 100 kandydat/kandydatka może uzyskać łącznie za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, świadectwo z wyróżnieniem i  za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. § 5 Punktowane są cztery zajęcia edukacyjne: a/  język polski i matematyka dla wszystkich kandydat/kandydatek a ponadto:b/ do klasy o profilu politologiczno-prawnym: - wiedza o społeczeństwie, - jeden przedmiot  z grupy: historia, geografia, język angielski, z którego kandydat/kandydatka otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum, c/ do klasy o profilu biologiczno-chemicznym - biologia, - chemia,d/ do  klas o profilu matematycznym: - jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia, z którego kandydat/kandydatka otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum, - jeden przedmiot z grupy: wos, informatyka, język angielski, z których kandydat/kandydatka otrzymał najwyższe oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum. § 6 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia   Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna   Język polski dopuszczający – 0 punktów   19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry – 16 punktów celujący – 19 punktów Matematyka Jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. 5 punktów Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, (o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz.U z 2002 r. nr 13, poz. 125 z póź. zm.) – za jeden tytuł – 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty. Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – kandydat/kandydatka może uzyskać  maksymalnie 5 pkt. Uwaga: w  przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia: sportowe , artystyczne  (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.       12 punktów       5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt.     Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum   2 punkty Egzamin gimnazjalny 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*: język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.     maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów       Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej   Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata/kandydatkę za oceny z języka i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się razy 2 Uwaga: liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę.   Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji   200 punktów § 7 1. Za stałą pracę wolontaryjną uznaje się działalność na rzecz potrzebujących lub organizacji charytatywnych, prowadzoną systematycznie przez co najmniej jeden rok szkolny. § 8 Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej Liceum niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. § 9 Liceum nie przyjmuje kandydatów/kandydatek, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia gimnazjum  ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania. TERMINARZ Lp. Czynności Terminy 1. Składanie do szkoły wniosków wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty 11 maja 2015r. – 24 czerwca 2015r. do godz. 12.00 2. Dostarczenie do szkoły przez kandydata/kandydatkę wymaganych dokumentów 26 czerwca 2015r. – 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały   3 lipca 2015r. godz. 10.00 4. Termin potwierdzania przez kandydata/kandydatkę woli uczęszczania do IV LO im. S. Staszica. Do 7 lipca 2015r. do godz. 10.00 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 8 lipca 2015r. godz. 9.00 6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Terminy określone w ustawie o systemie oświaty

Zasady rekrutacji do liceum 2015/16

Kategoria: Dla Kandydatów / December 1, 2021

ZASADY REKRUTACJI KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. STASZICA W SOSNOWCU w roku szkolnym  2015-16 Czytaj więcej...

Opublikowano: 28-02-15

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ  PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym  2015-16 § 1 Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe zasady i kryteria przyjęć do  klas pierwszych, opracowane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną i uchwalone przez Radę Pedagogiczną  IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie najwyżej 130 uczniów. § 2 Planuje się otwarcie czterech klas pierwszych w trzech profilach: - politologiczno-prawnym - planuje się utworzenie jednej  klasy o tym profilu, - biologiczno-chemicznym- planuje się utworzenie jednej klasy o tym profilu, - matematycznym - planuje się utworzenie dwóch klas o tym profilu. § 3 1. W klasach pierwszych wszystkie przedmioty obowiązkowe realizowane będą na poziomie podstawowym z wyjątkiem: a) języka angielskiego w klasie o profilu politologiczno-prawnym oraz dla uczniów, którzy wybiorą język angielski jako trzeci przedmiot rozszerzony w klasach o profilu matematycznym,  przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, b) matematyki w klasach o profilu matematycznym, przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 2. W klasie biologiczno-chemicznej w klasie pierwszej  zwiększona zostanie liczba godzin matematyki na poziomie podstawowym. § 4 1. Począwszy od klasy drugiej uczeń, który wybrał: a)  profil politologiczno-prawny,  realizuje trzy obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym: 1) wiedzę o społeczeństwie, 2) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: historia, geografia, 3) język angielski, Jako dodatkowy przedmiot uzupełniający uczeń realizuje w klasie trzeciej przedmiot uzupełniający wiedza o prawie z modułem English law (angielski prawniczy), b) profil biologiczno-chemiczny,  realizuje dwa obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym: 1) biologię, 2) chemię. Dla zainteresowanych w klasie trzeciej także moduł medical English (angielski medyczny), c) profil matematyczny, realizuje trzy obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym: 1) matematykę, 2) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia, 3) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: -  wiedza o społeczeństwie, informatyka, język angielski. 2. Uczeń będzie też realizował przedmioty uzupełniające, prowadzone w wymiarze minimalnym, przewidzianym w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania. § 5 1. Przedmioty w wymiarze rozszerzonym (wybrane przez ucznia) będą prowadzone w oddziale lub grupach międzyoddziałowych. 2. W przypadku gdyby utworzenie grupy przedmiotu rozszerzonego było niemożliwe z powodu zbyt małej liczby chętnych, uczeń wybierze inny przedmiot z grupy przewidzianej dla danego   profilu. § 6 1. Każdy uczeń obowiązkowo uczy się w Liceum się języka angielskiego.2. Język angielski prowadzony będzie w grupach oddziałowych w podziale według poziomu zaawansowania.3. Drugim językiem obcym obowiązkowym dla ucznia jest język, którego uczył się w gimnazjum, lub znajomość którego udokumentuje certyfikatem (świadectwem) szkoły językowej.4. W przypadku braku możliwości kontynuowania przez ucznia nauki drugiego języka obcego ze względu na to, że nie jest on prowadzony w Liceum, wyboru tego języka dokonuje szkoła.5 .Drugi język obcy realizowany może być w grupach międzyoddziałowych (lektoratach) z możliwym zróżnicowanym poziomem zaawansowania.6. Przydział do grup językowych, o których mowa w ust. 2 i 5 następuje na podstawie:-  informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum,- wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka obcego oraz informacji na temat liczby lat nauki języków obcych zawartych w ankiecie kandydata/kandydatki do liceum,- testu na wejściu organizowanego na początku pierwszego semestru w klasie pierwszej. § 7 1. Tygodniowy łączny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 30 godzin, b) klasa II - 32 godziny, c) klasa III - 29 godzin. 2.Oprócz tego uczeń może uczęszczać na:religię w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, etykę w wymiarze jednej godziny tygodniowo i wychowanie do życia w rodzinie   (w przypadku jeśli rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie wyrażają sprzeciwu). § 8 Założenia podziału godzin na trzy lata edukacji ucznia:                     Profil   Przedmioty rozszerzone   Liczba godzin tygodniowo Klasa I Klasa II Klasa III POLITOLOGICZNO-PRAWNY Pierwszy rozszerzony wos   4 3 Drugi rozszerzony do wyboru przez ucznia: historia albo geografia   6 5 Trzeci rozszerzony język angielski Podstawa i rozszerzenie 4 Podstawa i rozszerzenie 6 Podstawa i rozszerzenie 6 Uzupełniający Wiedza o prawie z modułem English law       1 Uzupełniający Przyroda albo historia i społeczeństwo w zależności od wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego   3 1 BIOL-CHEM Pierwszy rozszerzony biologia   7 6 Drugi rozszerzony chemia   6 6 Uzupełniający historia i społeczeństwo   3 1 MATEMATYCZNY Pierwszy rozszerzony matematyka Podstawa i rozszerzenie 5 Podstawa i rozszerzenie 8 Podstawa i rozszerzenie 7 Drugi rozszerzony do wyboru przez ucznia: fizykaalbochemiaalbogeografia   5 5 Trzeci rozszerzony do wyboru: do wyboru przez ucznia: wos albo informatyka albo j. angielski         Podstawa i rozszerzenie 3   3     Podstawa i rozszerzenie 6   3     Podstawa i rozszerzenie 6 Uzupełniający historia i społeczeństwo   3 1  

Zasady organizacji nauki 2015/16

Kategoria: Dla Kandydatów Marek Czerwiec / December 1, 2021

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ  PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym  2015-16 Czytaj więcej...

Opublikowano: 28-02-15

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJUM NR 25 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA NA ROK SZKOLNY 2015/16 § 1 Rekrutacja do Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu przeprowadzana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016. § 2 W celu przeprowadzenia naboru dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 powołuje w terminie do 28 lutego 2015 r. Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania. § 3 Kandydaci przyjmowani są na podstawie Kryteriów przygotowanych przez Komisję Rekrutacyjną i zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół. § 4 Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół. § 5 Sprawdzian predyspozycji językowych składa się z dwóch części: Testu uzdolnień kierunkowych, przygotowanego w Instytucie  Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (ogólnopolski). Sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. § 6 Z każdej części sprawdzianu predyspozycji językowych można uzyskać max. 50 pkt. § 7 1. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 4, osiąga kandydat, który uzyska łącznie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z obydwu części sprawdzianu. 2. Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy próg punktowy. § 8 Gmina Sosnowiec, jako organ prowadzący Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, określi ilość klas pierwszych utworzonych w roku szkolnym 2015/2016. § 9 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone §7 w niż liczba wolnych miejsc wynikających z decyzji, o której mowa w § 8, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się łącznie następujące kryteria: 1) wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w szóstej klasie szkoły podstawowej, 2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 5-7, 3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 2. Stopień wpływu na końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego kryteriów wymienionych w ust. 1 określa paragraf 13. § 10 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata, 2) niepełnosprawność kandydata, 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość. § 11 Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22, ust. 2, pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w § 4. § 12 Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor na podstawie i w trybie art. 20 zc ustawy o systemie oświaty. § 13 Suma punktów do uzyskania wynosi maksymalnie 150 z czego 100 punktów przypada na sprawdzian predyspozycji językowych, a 50 kandydat może uzyskać łącznie za: sprawdzian przeprowadzany w klasie szóstej szkoły podstawowej, świadectwo z wyróżnieniem oraz za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z poniższą punktacją: Zagadnienie Punktacja maksymalna Test uzdolnień kierunkowych, przygotowany w Instytucie  Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 50 punktów Sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. 50 punktów Egzamin w szóstej klasie szkoły podstawowej 40 punktów Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 4 punkty Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 4 punkty, w tym: I miejsce lub tytuł laureata – 4 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt. III miejsce lub wyróżnienie – 2 pkt. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 2 punkty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 150 punktów § 14 Podania-ankiety o przyjęcie do Gimnazjum pobierać i składać można w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30 w terminie od 14 kwietnia do 21 maja 2015 roku. § 15 Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnych stronach internetowych, oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń. § 16 Szkolny terminarz rekrutacji: - do 28 lutego 2015 - dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć. - 11 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 - spotkanie dla kandydatów i ich opiekunów - 14 kwietnia – 21 maja 2015 - składanie ankiet - 27 maja 2015 r. godz. 12.00 - test uzdolnień kierunkowych - 29 maja 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników testu uzdolnień kierunkowych - 01 czerwca 2015 r. godz. 12.00 - sprawdzian z języka angielskiego - 03 czerwca 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników sprawdzianu z języka angielskiego i łącznych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych. - do 06 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia potwierdzającego wyniki osiągnięte na egzaminie odbywającym się w klasie szóstej szkoły podstawowej - 07 lipca 2015 godz. 15.00  - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

Terminy dotyczące rekrutacji. (Liceum)

Kategoria: Dla Kandydatów Marek Czerwiec / December 1, 2021

Terminy dotyczące rekrutacji. (Liceum): Składanie do szkoły wniosków wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty 11 maja 2015r. – 24 czerwca 2015r. do godz. 12.00 Dostarczenie do szkoły przez kandydata/kandydatkę wymaganych dokumentów 26 czerwca 2015r. – 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddział 3 lipca 2015r. godz. 10.00 Termin potwierdzania przez kandydata/kandydatkę woli uczęszczania do IV LO im. S. Staszica do 7 lipca 2015r. do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 8 lipca 2015r. godz. 9.00 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Terminy określone w ustawie o systemie oświaty  

W szkole wyrasta nowy talent...

Kategoria: Aktualności Marek Czerwiec / December 1, 2021

Julia Roch – uczennica klasy II Gimnazjum zwyciężyła w Konkursie Recytatorskim "Magia żywego słowa".   Konkurs posiada status eliminacji miejskich do regionalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Mały OKR". Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Katalog wartości, czyli… drogowskazy w poezji i prozie”. Występ Julii był niezwykle „energetyczny”, zachwyciła profesjonalne Jury i pokonała kilkudziesięciu konkurentów. Życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim.

Sukcesy licealistów cd …

Kategoria: Aktualności Marek Czerwiec / December 1, 2021

Anna Lis i Piotr Sidorowicz zakwalifikowali się do drugiej części (ustnej) II etapu XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

I etap "Z energetyką w Przyszłość" - zakończony

Kategoria: Z Energetyką w Przyszłość Ewa Chałupska / December 1, 2021

I ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "Z ENERGETYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ" ZAKOŃCZONY! Do II etapu zakwalifikowali się autorzy prezentacji:  1. BioMaz  2. Coconut  3. FT  4. Interstellar Overdrive  5. JedendwaE  6. LBJKDCP  7. MATFIZKI  8. PheroNike  9. Porażona prądem 10. Sherson Gratulujemy! Czytaj więcej...

Sukcesy gimnazjalistów cd...

Kategoria: Aktualności Marek Czerwiec / December 1, 2021

Trójka uczniów: Zuzanna Drewniak, Grzegorz Wardas i Wojciech Trzeciak (drużyna)  zajęli III miejsce w  Konkursie Zadań Interdyscyplinarnych w języku angielskim im. Marii Goeppert Mayer – „I ty możesz zostać noblistą.”  Gratulujemy !!!