Sukcesy gimnazjalistów cd...

Kategoria: Aktualności Marek Czerwiec / December 1, 2021

Uczennice klasy II gimnazjum Joanna Kubica i Zofia Zarębska są już w finale Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sukcesy licealistów cd …

Kategoria: Aktualności Marek Czerwiec / December 1, 2021

Do finału Śląskiego Konkursu Matematycznego zakwalifikowało się 5 uczniów: Marcel Groniak, Łukasz Kożuszek (2Mat1),Tomasz Makowski, Piotr Sidorowicz, Adam Stano (2Mat2). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Regulamin sieci St@szic.net

REGULAMIN korzystania z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. St. Staszica w Sosnowcu.Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych Wi-Fi w świadczonych uzytkownikom przez Zespół Szkół Ogólnokształcącyh im. St. Staszica w Sosnowcu (zwanym dalej Szkołą). §1 Postanowienia ogólne Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest podstawą do usunięcia konta. Konto dla gości Szkoły jest przydzielane na czas określony. Konto jest automatycznie usuwane, jeśli użytkownik konta przestał być uczniem, nauczycielem lub pracownikiem Szkoły. Właścicielem loginu jest Szkoła. Za wszystkie działania przeprowadzone w ramach logowania do sieci na podstawie przekazanego loginu jest odpowiedzialny użytkownik i jego opiekun. Login jest jednoznacznie przypisany konkretnemu użytkownikowi i nie może być udostepniamy innym osobom. Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden login uprawniający do uzyskanai dostępu do sieci. Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego. Sieć składa się punktów dostępowych pracujących w zakresie pasma 2,4 GHz. Karta Wi-Fi użytkownika powinna być skonfigurowana odpowiednio do nadawanego sygnału. Dostęp do urządzeń Szkoły jest przydzielany każdemu uczniowi szkoły z zastrzeżeniem §1 pkt.11 i §3 pkt.5 Szkolne punkty dostępowe przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli, uczniów, pracowników i gości Szkoły korzystających z Internetu w celach edukacyjnych.  §2 Wyłączenie odpowiedzialności Szkoła nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza. Szkoła nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie. Szkoła nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika w Internecie. Szkoła nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika. Szkoła nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za: utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika, ujawnienie danych użytkownika, opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie. Szkoła nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. §3 Obowiązki Użytkowników sieci HotSpot Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie Wi-Fi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tzw. netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta), Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów: przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest użytkownik, przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste, masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. SPAM), próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet, rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu, dalszego odsprzedawania lub udostępniania dostępu do Internetu. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, szkoła ma prawo obniżyć przepustowość łącza, a w przypadku kontynuowania przez niego działań sprzecznych z regulaminem ma prawo do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej. Użytkownik lub opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem. Za skutki wynikające z używania loginu użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie tegoż loginu, wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik/opiekun. Szkoła zastrzega możliwość uruchomienia oprogramowania zapisującego aktywność użytkownika w celu jej przedstawienia na wniosek uprawnionych służb. Szkoła zastrzega sobie możliwość uruchomienia oprogramowania filtrującego ruch sieciowy oraz treści wyświetlanych stron i oprogramowania antywirusowego. §4 Postanowienia końcowe Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. Kwestie sporne nie objęte zawartymi w regulaminie przepisami rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.

Logowanie do e-dziennika

Kategoria: Aktualności Marek Czerwiec / December 1, 2021

Logowanie do e-dziennika - instrukcja obsługi dla uczniów i rodziców: Czytaj więcej...

Konkursy i Olimpiady 2013/2014 Liceum

Kategoria: Liceum Marek Czerwiec / December 1, 2021

Wyniki uczniów w konkursach/olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014:Nawaro Łukasz - laureat 55. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym- laureat Olimpiady Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”- wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur -Student- klasa III liceumMotyka Justyna - finalistka Olimpiady z Języka Francuskiego - laureatka Olimpiady Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”- finalistka XXXVI Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki o puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w KatowicachMuszalski Marcin - finalista XXXVI Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki o puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach- III miejsce w Konkursie Wiedzy Technicznej- tytuł TAONA w Konkursie Fizycznym Lwiątko- laureat Olimpiady Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”- finalista Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków- I miejsce wśród drużyn w Polsce w międzynarodowym konkursie matematycznym Nàboj.Szczekocki Konrad - finalista Olimpiady GeograficznejJanus Maciej - finalista Olimpiady GeograficznejMączka Monika - finalistka Śląskiego Konkursu Matematycznego- finalistka Regionalnego Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy”- wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Student- klasa II liceum- laureatka Zagłębiowskiego Drużynowego Konkursu MatematycznegoGrela Gracjan- finalista XXXVI Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki o puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach- laureat II stopnia VII Olimpiady Fizycznej o „Diamentowy Indeks AGH”- finalista Konkursu Wiedzy TechnicznejPetters Marek - finalista XXXVI Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki o puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach- laureat Olimpiady Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”- wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Student- klasa III liceumNowak Paweł - finalista XXXVI Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki o puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach- tytuł TAONA w Konkursie Fizycznym Lwiątko- laureat Olimpiady Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”- I miejsce wśród drużyn w Polsce w międzynarodowym konkursie matematycznym Nàboj.Kucia Artur - finalista XXXVI Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki o puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach- tytuł TAONA w Konkursie Fizycznym LwiątkoDanak Kamil - finalista Konkursu Wiedzy Technicznej- finalista Olimpiady Matematyczny „O Diamentowy Indeks AGH”Cierpioł Tomasz - tytuł TAONA w Konkursie Fizycznym Lwiątko- finalista Śląskiego Konkursu Matematycznego - laureat Zagłębiowskiego Drużynowego Konkursu MatematycznegoPlewnia Łukasz - laureat Olimpiady Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”- I miejsce wśród drużyn w Polsce w międzynarodowym konkursie matematycznym Nàboj.- wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Student- klasa III liceumSzczukiewicz Michał- laureat Olimpiady Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”- wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Student- klasa III liceumTaborowska Patrycja - I miejsce wśród drużyn w Polsce w międzynarodowym konkursie matematycznym Nàboj.- wyróżnienie w Konkursie matematycznym Kangur Student- klasa III liceumWójcik Dominika - finalistka Śląskiego Konkursu Matematycznego - wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Matematycznym „Rozkosze Łamania Głowy”- I miejsce wśród drużyn w Polsce w międzynarodowym konkursie matematycznym Nàboj. - laureatka Zagłębiowskiego Drużynowego Konkursu Matematycznego Trzebiński Maciej - finalista Śląskiego Konkursu Matematycznego- laureat Zagłębiowskiego Drużynowego Konkursu MatematycznegoIwanowski Amadeusz - finalista Śląskiego Konkursu Matematycznego- wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Student- klasa II liceum- laureat Zagłębiowskiego Drużynowego Konkursu MatematycznegoKuś Jakub - wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Matematycznym „Rozkosze Łamania Głowy”- wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Student- klasa II liceum- laureat Zagłębiowskiego Drużynowego Konkursu MatematycznegoGroniak Marcel - finalista Śląskiego Konkursu Matematycznego- II miejsce w Dąbrowskim Konkursie Matematycznym Sidorowicz Piotr - V miejsce w Dąbrowskim Konkursie Matematycznym - klasa I liceum- wynik bardzo dobry w Konkursie Matematycznym Kangur Junior - klasa I liceum Laprus Kamil - II miejsce w Konkursie Fizycznym LwiątkoPękala Kinga - Laureatka Olimpiady Matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”Śmigielski Kamil - finalista Śląskiego Konkursu MatematycznegoLaprus Kamil - finalista Śląskiego Konkursu MatematycznegoWdowiak Wojciech - finalista Śląskiego Konkursu MatematycznegoKożuszek Łukasz - III miejsce w Dąbrowskim Konkursie MatematycznymStano Adam - I miejsce w Dąbrowskim Konkursie MatematycznymMakowski Tomek - finalista w Dąbrowskim Konkursie MatematycznymFilipiak Jakub - finalista w Dąbrowskim Konkursie MatematycznymMalarczyk Mateusz - finalista Regionalnego Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy”Mikłuszka Janusz - finalista Regionalnego Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy”Nowak Łukasz - finalista Regionalnego Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy”Odrobiński Karol - finalista Regionalnego Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy”Trzebiński Maciej - finalista Regionalnego Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy”Wdowik Wojciech - finalista Regionalnego Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy” Makowski Tomasz - wyróżnienie w konkursie Matematycznym Kangur Junior - klasa I liceumFilipiak Jakub - wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Junior - klasa I liceumMikuszewski Aleksander- wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Junior - klasa I liceumMularczyk Kacper - wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Junior - klasa I liceumWyszyński Michał - wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur Junior - klasa I liceumKwapień Patryk - III miejsce w Wojewódzkim konkursie „Randka z Chemią” organizowanym przez Pałac Młodzieży w KatowicachMichał Filus - II miejsce w Konkursie Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej, zorganizowanym przez Koło Naukowe Rusycystów Uniwersytetu Śląskiego "Rosyjska Ruletka" w ramach 10. Studenckiego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego

Konkursy i Olimpiady 2012/2013 Liceum

Kategoria: Liceum Marek Czerwiec / December 1, 2021

Udział młodzieży w konkursy/olimpiadach w roku szkolnym 2012/2013: Miedzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ICYS 2013 (Indonezja) – srebrny medal – Perenc Łukasz , opiekun – mgr Ewa Chałupska   Lp. Przedmiot Pełna nazwa olimpiady/ konkursu/ Uzyskany tytuł Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela 1. Historia sztuki XXXVII Olimpiada Artystyczna finalista z wyróżnieniem Motyka Justyna mgr Agnieszka Charuza-Siechowska 2. Język rosyjski XLIV Olimpiada Języka Rosyjskiego finalista Barwiński Kacper mgr Agata Kaczyńska 3. Geografia XXXIX Olimpiada Geograficzna finalista Wojno Michał mgr Katarzyna Warzyszak-Koprowska 4. Biologia XLII Olimpiada Biologiczna finalista Gęca Grzegorz mgr Monika Wejder 5. WOS LIV Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym finalista Trepka Paweł Mgr Karol Winiarski

Konkursy i Olimpiady 2011/2012 Liceum

Kategoria: Liceum Marek Czerwiec / December 1, 2021

Udział młodzieży w konkursy/olimpiadach w roku szkolnym 2011/2012   L.p. Nazwisko uczestnika Nazwa olimpiady Tytuł Opiekun 1. Anna Kalska Olimpiada Języka Angielskiego laureat Uczennica przygotowywała się sama 2. Michał Dziewit Olimpiada Historyczna laureat mgr Karol Winiarski 3. Michał Czyrnek Olimpiada filozoficzna laureat mgr Barbara Strączek 4. Kacper Barwiński Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym finalista mgr Karol Winiarski 5. Kacper Barwiński Olimpiada Historyczna finalista mgr Sławomira Dziewięcka 6. Justyna  Motyka Olimpiada Artystyczna finalista mgr Agnieszka Charuza-Siechowska 7. Sławomir Zbiegień Olimpiada Chemiczna finalista mgr Beata Jaromin 8. Izabela Porębska Olimp. Lingwistyki Matematycznej finalista mgr Anna Wodzicka  

Konkursy i Olimpiady 2010/2011 Liceum

Kategoria: Liceum Marek Czerwiec / December 1, 2021

Udział młodzieży w konkursy/olimpiadach w roku szkolnym 2010/2011   Lp. Przedmiot Nazwa olimpiady(O) /konkursu(K) Zajęte miejsce Uczestnik Osoba odpowiedzialna 1. Geografia Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna laureat Barwiński Kacper mgr K. Koprowska 2. Język angielski Olimpiada Języka Angielskiego laureatka Krzyśko Paulina mgr M. Karlik

Konkursy i Olimpiady 2009/2010 Liceum

Kategoria: Liceum Marek Czerwiec / December 1, 2021

Udział młodzieży w konkursy/olimpiadach w roku szkolnym 2009/2010   Lp. Przedmiot Nazwa olimpiady(O) /konkursu(K) Zajęte miejsce Uczestnik Osoba odpowiedzialna 1. Język polski Olimpiada Literatury i Języka Polskiego finalistka Łataś Katarzyna mgr B.Karbownik 2. Język rosyjski Olimpiada Języka Rosyjskiego finalistka Sokół Olga mgr A. Kaczyńska 3. Język angielski Olimpiada Języka Angielskiego laureata (11 miejsce) Krzyśko Paulina mgr M. Karlik 4. Historia Olimpiada Historyczna finalistka Małobęcka Iga mgr K. Winiarski 5. Geografia Konkurs „Mieszkam w woj. Śląskim” laureat Rak Agnieszka mgr K. Koprowska 6. Chemia Olimpiada Chemiczna V Regionalny Konkurs Drużynowy z Chemii – patronat Uniwersytet Śląski i Pałac Kultury Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej Ogólnopolski Konkurs Chemiczny - Uniwersytet Śląski Ogólnopolski Konkurs Chemiczny na Politechnice Śląskiej finalista finalista finalista   finalista   finalista finalista fianista finalista Wiewióra Rafał Wiewióra Rafał Rauba Jakub   Wiewióra Rafał   Matlak Konrad Kusy Rafał Kusy Rafał Matlak Rafał mgr B. Drobek 7. Przedsiębiorczość Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej IV m-ce w Polsce Cichy Hanna mgr H. Micińska 8. Matematyka Olimpiada matematyczna „O Diamentowy Indeks AGH”   Regionalny Konkurs Matematyczny „Rozkosze Łamania Głowy”         Śląski Konkurs Matematyczny Dąbrowski Konkurs Matematyczny     Ogólnopolski Sejmik Matematyczny Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2010” laureat I stopnia 12 m-ce w kraju laureat III stopnia laureat III stopnia laureat II stopnia laureat laureat laureat finalistka finalista finalista finalista finalista finalista finalista finalista laureat laureat finalistka finalista finalista   laureat (I m-ce w okręgu) Piotr Miska Andrzej Będkowski Krzysztof Bieda Wojciech Chmiel Bajger Piotr Lejman Filip Lorens Michał Krzyśko Paulina Bargiel Maciej Karcz Bartłomiej Milewski Wojciech Paszek Jarosław Starzyk Bożydar Warmuz Jakub Warmuz Jakub Karcz Bartłomiej Paszek Jarosław Roznowska Aleksandra Milewski Wojciech Miska Piotr   Miska Piotr mgr G.Walotek 9. Fizyka Ogólnopolski  konkurs „Fizyka się liczy” finalista finalista Krzysztof Bieda Rafał Wiewióra mgr E. Chałupska mgr K. Wilk   Lp. Przedmiot Nazwa olimpiady(O) /konkursu(K) Uczestnik Osoba odpowiedzialna Uwagi 1. Język rosyjski Olimpiada Języka Rosyjskiego Cichy Hanna Czech Paulina Drobek Hanna Grzyb Karolina Krzyśko Paulina Kuźniar Magda Kwiecień Katarzyna mgr A. Kaczyńska II etap 2. Język francuski Olimpiada Języka Francuskiego Krzyśko Paulina   III etap 3. Historia Losy żołnierza Czernek Michał mgr S. Dziewięcka II etap 4. Język angielski Olimpiada Języka Angielskiego Drewniak Paweł   III etap 5. Fizyka Drużynowy Turniej o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży           Konkurs „O Diamentowy Indeks AGH”       „Fizyka się liczy”     Konkurs Wiedzy Technicznej (województwo małopolskie i śląskie)     Międzynarodowy Konkurs „Lwiątko”   Szalecki Rafał Trojanowski Tomasz Milewicz Łukasz Bieda Krzysztof Małczak Mateusz Sokół Kacper     Krzysztof Bieda Piotr Żak Kacper Sokół Łukasz Milewicz     Rafał Szalecki Piotr Miska Piotr Żak Rafał Szalecki Krzysztof Bieda Paweł Drewniak   Bieda Krzysztof Małczak Mateusz Miga Maciej Miga Maciej Zbigniew Sławomir mgr E.Chałupska I drużyna I drużyna I drużyna II drużyna  - ścisły finał IV miejsce II drużyna – ścisły finał IV miejsce II drużyna – ścisły finał IV miejsce ( w województwie) III etap III etap II etap II etap     w 25 najlepszych w kraju ( ta trójka)   I miejsce IV miejsce VI miejsce (drużynowo – I miejsce) Tytuł: TAON TAON TAON II etap II etap 6. Fizyka Olimpiada Fizyczna Bieda Krzysztof Sokół Kacper Szalecki Rafał Milewicz Łukasz Kusy Rafał   Bieda Krzysztof mgr E. Chałupska mgr E. Chałupska mgr E. Chałupska mgr E. Chałupska mgr K. Wilk   mgr E. Chałupska II etap – część teoretyczna   II etap – część teoretyczna II etap – część doświadczalna 7. Chemia V Regionalny Konkurs Drużynowy z Chemii – patronat Uniwersytet Śląski i Pałac Kultury Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” IV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny - Uniwersytet Śląski Kusy Rafał Miska Piotr   Wiewióra Rafał   Wiewióra Rafał   IV miejsce IV miejsce   II etap   III miejsce 8. Informatyka DIALNET MASTERS Sokół Kacper Szalecki Rafał Drewniak Paweł Barański Maciej Narowski Karol Chmiel Wojciech Warmuz Jakub Maślak Paweł dr M Czerwiec       II etap II etap II etap II etap 9. Historia Olimpiada Historyczna Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Olimpiada Wiedzy o Prawie „Losy żołnierza i dzieje...” Nawrot Filip Chanek Maciej Kwiecień Katarzyna   Czernek Michał mgr J. Kubicki mgr K. Winiarski mgr J. Kubicki mgr K.Winiarski mgr S. Dziewięcka II etap II etap II etap   II etap 10. Geografia Olimpiada Geograficzna Poniewierski Wojciech Karbownik Michał mgr K. Koprowska II etap 11. Biologia Olimpiada Biologiczna Konkurs Wiedzy Ekologicznej Zioła Anna Piechowska Klaudia Matlak Konrad mgr M. Wejder mgr D.Gawron II etap 12 miejsce (etap wojewódzki 12. Matematyka Olimpiada Matematyczna Śląski Konkurs Matematyczny Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” 2010 Lorens Michał Sokół Kacper Chmiel Wojciech Będkowski Andrzej Gątkowski Grzegorz Królikowski Jakub mgr G. Walotek mgr B. Mrozek II etap wyróżnienie wyróżnienia

Konkursy i Olimpiady 2013/2014

Kategoria: Gimnazjum Marek Czerwiec / December 1, 2021

Udział młodzieży w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Przedmiot Uzyskany tytuł Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela 1. j. polski Laureatka Laureatka Olga Duda Anna Lis mgr Agnieszka Charuza-Siechowska 2 j. angielski Laureatka Laureatka Laureatka Laureatka Finalistka Finalistka Drewniak Zuzanna Duda Olga Danak Joanna Sośniak Izabella Kuśmierz Maria Wencel Oliwia mgr Aleksandra Kiełtucka mgr Monika Karlik mgr Monika Karlik mgr Aleksandra Kiełtucka mgr Monika Karlik mgr Monika Karlik 3 j. rosyjski Laureatka Laureatka Laureatka Laureatka Laureatka Laureatka Laureat Finalistka Finalistka Finalistka Finalista Finalista Finalistka Finalistka Finalista Finalistka Danak Joanna Drapacz Olga Gmerek Marta Kobiela Zuzanna Lis Anna Wencel Oliwia Pawłowski Maciej Bąchorek Wiktoria Kuśmierz Maria Duda Olga Gajdecki Jakub Głowa Marcel Gondek Agata Krajewska Agata Mościński Sergiusz Pawlik Katarzyna mgr Agata  Kaczyńska 4. historia Laureatka Finalistka Lis Anna Dziedzic Daria mgr Sławomira Dziewięcka 5. wiedza o społeczeństwie Laureat Mościński Sergiusz mgr Sławomira Dziewięcka 6. chemia Laureatka Finalistka Finalista Drewniak Zuzanna Kuśmierz Maria Wardas Grzegorz dr Romuald Hassa 7. matematyka Laureat Laureatka Laureatka Laureat Finalista Finalistka Finalistka Gajdecki Jakub Kobiela Zuzanna Lis Anna Mościński Sergiusz Bąchorek Wiktoria Danak Joanna Sośniak Izabela mgr Grzegorz Walotek mgr Grzegorz Walotek mgr Grzegorz Walotek mgr Grzegorz Walotek mgr Grzegorz Walotek mgr Grzegorz Walotek mgr Ewa Sagan