Podkategorie

/ Opublikowano: 28-02-15

ZASADY REKRUTACJI KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. STASZICA W SOSNOWCU w roku szkolnym  2015-16 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydat/kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży  w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016.   § 1 Uczeń gimnazjum wskazujący IV LO im. S. Staszica jako szkołę pierwszego wyboru musi złożyć w sekretariacie Liceum wypełnioną ankietę kandydacką bądź pismo zawierające wszystkie jej elementy. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie najwyżej 130 uczniów. § 2 Kandydat/kandydatka musi wskazać profil klasy, do której chce być przyjęty: - politologiczno-prawny - planuje się utworzenie jednej  klasy o tym profilu, - biologiczno-chemiczny- planuje się utworzenie jednej klasy o tym profilu, - matematyczny - planuje się utworzenie dwóch klas o tym profilu. § 3 O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznej rekrutacji scentralizowanej. Kandydaci uczęszczający do gimnazjów spoza terenu Sosnowca mogą skorzystać z systemu rejestracji elektronicznej lub pominąć system rejestracji elektronicznej. Kandydat/kandydatka wykorzystujący system rejestracji elektronicznej składa jedynie  wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły, z zachowaniem terminów  rekrutacji. W przypadku pominięcia systemu rejestracji elektronicznej, kandydat/kandydatka  składa podanie o przyjęcie do szkoły oraz niezbędne dokumenty w sekretariacie  szkoły, z zachowaniem terminów rekrutacji. W takim przypadku kandydatów/kandydatek wprowadza do systemu rekrutacji elektronicznej członek szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Ankieta kandydacka oraz wykaz wymaganych dokumentów są dostępne  w sekretariacie szkoły. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli za granicą szkołę,  równorzędną  polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie podania i świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów przydzielanych zgodnie z § 6 do wyczerpania planowanego limitu miejsc, nie więcej niż 34 osoby. Jeżeli dwóch lub więcej kandydat/kandydatek otrzymało równą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do danego oddziału, o pierwszeństwie rozstrzygają kryteria określone w art. 20f, ust. 2-4 ustawy o systemie oświaty. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera informację o liczbie wolnych miejsc. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor na podstawie i w trybie art. 20 zc ustawy o systemie oświaty. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, podejmowane jest uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 roku. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6-9 niniejszego paragrafu.   § 4 Suma punktów do uzyskania wynosi maksymalnie 200 z czego 100 punktów przypada na egzamin gimnazjalny, a 100 kandydat/kandydatka może uzyskać łącznie za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, świadectwo z wyróżnieniem i  za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. § 5 Punktowane są cztery zajęcia edukacyjne: a/  język polski i matematyka dla wszystkich kandydat/kandydatek a ponadto:b/ do klasy o profilu politologiczno-prawnym: - wiedza o społeczeństwie, - jeden przedmiot  z grupy: historia, geografia, język angielski, z którego kandydat/kandydatka otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum, c/ do klasy o profilu biologiczno-chemicznym - biologia, - chemia,d/ do  klas o profilu matematycznym: - jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia, z którego kandydat/kandydatka otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum, - jeden przedmiot z grupy: wos, informatyka, język angielski, z których kandydat/kandydatka otrzymał najwyższe oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum. § 6 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia   Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna   Język polski dopuszczający – 0 punktów   19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry – 16 punktów celujący – 19 punktów Matematyka Jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. 5 punktów Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, (o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz.U z 2002 r. nr 13, poz. 125 z póź. zm.) – za jeden tytuł – 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty. Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – kandydat/kandydatka może uzyskać  maksymalnie 5 pkt. Uwaga: w  przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia: sportowe , artystyczne  (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.       12 punktów       5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt.     Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum   2 punkty Egzamin gimnazjalny 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*: język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.     maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów       Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej   Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata/kandydatkę za oceny z języka i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się razy 2 Uwaga: liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę.   Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji   200 punktów § 7 1. Za stałą pracę wolontaryjną uznaje się działalność na rzecz potrzebujących lub organizacji charytatywnych, prowadzoną systematycznie przez co najmniej jeden rok szkolny. § 8 Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej Liceum niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. § 9 Liceum nie przyjmuje kandydatów/kandydatek, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia gimnazjum  ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania. TERMINARZ Lp. Czynności Terminy 1. Składanie do szkoły wniosków wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty 11 maja 2015r. – 24 czerwca 2015r. do godz. 12.00 2. Dostarczenie do szkoły przez kandydata/kandydatkę wymaganych dokumentów 26 czerwca 2015r. – 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały   3 lipca 2015r. godz. 10.00 4. Termin potwierdzania przez kandydata/kandydatkę woli uczęszczania do IV LO im. S. Staszica. Do 7 lipca 2015r. do godz. 10.00 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 8 lipca 2015r. godz. 9.00 6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Terminy określone w ustawie o systemie oświaty

/ Opublikowano: 28-02-15

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ  PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym  2015-16 § 1 Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe zasady i kryteria przyjęć do  klas pierwszych, opracowane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną i uchwalone przez Radę Pedagogiczną  IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie najwyżej 130 uczniów. § 2 Planuje się otwarcie czterech klas pierwszych w trzech profilach: - politologiczno-prawnym - planuje się utworzenie jednej  klasy o tym profilu, - biologiczno-chemicznym- planuje się utworzenie jednej klasy o tym profilu, - matematycznym - planuje się utworzenie dwóch klas o tym profilu. § 3 1. W klasach pierwszych wszystkie przedmioty obowiązkowe realizowane będą na poziomie podstawowym z wyjątkiem: a) języka angielskiego w klasie o profilu politologiczno-prawnym oraz dla uczniów, którzy wybiorą język angielski jako trzeci przedmiot rozszerzony w klasach o profilu matematycznym,  przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, b) matematyki w klasach o profilu matematycznym, przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 2. W klasie biologiczno-chemicznej w klasie pierwszej  zwiększona zostanie liczba godzin matematyki na poziomie podstawowym. § 4 1. Począwszy od klasy drugiej uczeń, który wybrał: a)  profil politologiczno-prawny,  realizuje trzy obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym: 1) wiedzę o społeczeństwie, 2) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: historia, geografia, 3) język angielski, Jako dodatkowy przedmiot uzupełniający uczeń realizuje w klasie trzeciej przedmiot uzupełniający wiedza o prawie z modułem English law (angielski prawniczy), b) profil biologiczno-chemiczny,  realizuje dwa obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym: 1) biologię, 2) chemię. Dla zainteresowanych w klasie trzeciej także moduł medical English (angielski medyczny), c) profil matematyczny, realizuje trzy obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym: 1) matematykę, 2) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia, 3) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: -  wiedza o społeczeństwie, informatyka, język angielski. 2. Uczeń będzie też realizował przedmioty uzupełniające, prowadzone w wymiarze minimalnym, przewidzianym w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania. § 5 1. Przedmioty w wymiarze rozszerzonym (wybrane przez ucznia) będą prowadzone w oddziale lub grupach międzyoddziałowych. 2. W przypadku gdyby utworzenie grupy przedmiotu rozszerzonego było niemożliwe z powodu zbyt małej liczby chętnych, uczeń wybierze inny przedmiot z grupy przewidzianej dla danego   profilu. § 6 1. Każdy uczeń obowiązkowo uczy się w Liceum się języka angielskiego.2. Język angielski prowadzony będzie w grupach oddziałowych w podziale według poziomu zaawansowania.3. Drugim językiem obcym obowiązkowym dla ucznia jest język, którego uczył się w gimnazjum, lub znajomość którego udokumentuje certyfikatem (świadectwem) szkoły językowej.4. W przypadku braku możliwości kontynuowania przez ucznia nauki drugiego języka obcego ze względu na to, że nie jest on prowadzony w Liceum, wyboru tego języka dokonuje szkoła.5 .Drugi język obcy realizowany może być w grupach międzyoddziałowych (lektoratach) z możliwym zróżnicowanym poziomem zaawansowania.6. Przydział do grup językowych, o których mowa w ust. 2 i 5 następuje na podstawie:-  informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum,- wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka obcego oraz informacji na temat liczby lat nauki języków obcych zawartych w ankiecie kandydata/kandydatki do liceum,- testu na wejściu organizowanego na początku pierwszego semestru w klasie pierwszej. § 7 1. Tygodniowy łączny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 30 godzin, b) klasa II - 32 godziny, c) klasa III - 29 godzin. 2.Oprócz tego uczeń może uczęszczać na:religię w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, etykę w wymiarze jednej godziny tygodniowo i wychowanie do życia w rodzinie   (w przypadku jeśli rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie wyrażają sprzeciwu). § 8 Założenia podziału godzin na trzy lata edukacji ucznia:                     Profil   Przedmioty rozszerzone   Liczba godzin tygodniowo Klasa I Klasa II Klasa III POLITOLOGICZNO-PRAWNY Pierwszy rozszerzony wos   4 3 Drugi rozszerzony do wyboru przez ucznia: historia albo geografia   6 5 Trzeci rozszerzony język angielski Podstawa i rozszerzenie 4 Podstawa i rozszerzenie 6 Podstawa i rozszerzenie 6 Uzupełniający Wiedza o prawie z modułem English law       1 Uzupełniający Przyroda albo historia i społeczeństwo w zależności od wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego   3 1 BIOL-CHEM Pierwszy rozszerzony biologia   7 6 Drugi rozszerzony chemia   6 6 Uzupełniający historia i społeczeństwo   3 1 MATEMATYCZNY Pierwszy rozszerzony matematyka Podstawa i rozszerzenie 5 Podstawa i rozszerzenie 8 Podstawa i rozszerzenie 7 Drugi rozszerzony do wyboru przez ucznia: fizykaalbochemiaalbogeografia   5 5 Trzeci rozszerzony do wyboru: do wyboru przez ucznia: wos albo informatyka albo j. angielski         Podstawa i rozszerzenie 3   3     Podstawa i rozszerzenie 6   3     Podstawa i rozszerzenie 6 Uzupełniający historia i społeczeństwo   3 1  

/ Opublikowano: 28-02-15

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJUM NR 25 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA NA ROK SZKOLNY 2015/16 § 1 Rekrutacja do Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu przeprowadzana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016. § 2 W celu przeprowadzenia naboru dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 powołuje w terminie do 28 lutego 2015 r. Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania. § 3 Kandydaci przyjmowani są na podstawie Kryteriów przygotowanych przez Komisję Rekrutacyjną i zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół. § 4 Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół. § 5 Sprawdzian predyspozycji językowych składa się z dwóch części: Testu uzdolnień kierunkowych, przygotowanego w Instytucie  Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (ogólnopolski). Sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. § 6 Z każdej części sprawdzianu predyspozycji językowych można uzyskać max. 50 pkt. § 7 1. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 4, osiąga kandydat, który uzyska łącznie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z obydwu części sprawdzianu. 2. Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy próg punktowy. § 8 Gmina Sosnowiec, jako organ prowadzący Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, określi ilość klas pierwszych utworzonych w roku szkolnym 2015/2016. § 9 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone §7 w niż liczba wolnych miejsc wynikających z decyzji, o której mowa w § 8, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się łącznie następujące kryteria: 1) wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w szóstej klasie szkoły podstawowej, 2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 5-7, 3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 2. Stopień wpływu na końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego kryteriów wymienionych w ust. 1 określa paragraf 13. § 10 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata, 2) niepełnosprawność kandydata, 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość. § 11 Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22, ust. 2, pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w § 4. § 12 Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor na podstawie i w trybie art. 20 zc ustawy o systemie oświaty. § 13 Suma punktów do uzyskania wynosi maksymalnie 150 z czego 100 punktów przypada na sprawdzian predyspozycji językowych, a 50 kandydat może uzyskać łącznie za: sprawdzian przeprowadzany w klasie szóstej szkoły podstawowej, świadectwo z wyróżnieniem oraz za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z poniższą punktacją: Zagadnienie Punktacja maksymalna Test uzdolnień kierunkowych, przygotowany w Instytucie  Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 50 punktów Sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. 50 punktów Egzamin w szóstej klasie szkoły podstawowej 40 punktów Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 4 punkty Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 4 punkty, w tym: I miejsce lub tytuł laureata – 4 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt. III miejsce lub wyróżnienie – 2 pkt. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 2 punkty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 150 punktów § 14 Podania-ankiety o przyjęcie do Gimnazjum pobierać i składać można w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30 w terminie od 14 kwietnia do 21 maja 2015 roku. § 15 Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnych stronach internetowych, oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń. § 16 Szkolny terminarz rekrutacji: - do 28 lutego 2015 - dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć. - 11 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 - spotkanie dla kandydatów i ich opiekunów - 14 kwietnia – 21 maja 2015 - składanie ankiet - 27 maja 2015 r. godz. 12.00 - test uzdolnień kierunkowych - 29 maja 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników testu uzdolnień kierunkowych - 01 czerwca 2015 r. godz. 12.00 - sprawdzian z języka angielskiego - 03 czerwca 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników sprawdzianu z języka angielskiego i łącznych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych. - do 06 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia potwierdzającego wyniki osiągnięte na egzaminie odbywającym się w klasie szóstej szkoły podstawowej - 07 lipca 2015 godz. 15.00  - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

Regulamin sieci St@szic.net

REGULAMIN korzystania z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. St. Staszica w Sosnowcu.Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych Wi-Fi w świadczonych uzytkownikom przez Zespół Szkół Ogólnokształcącyh im. St. Staszica w Sosnowcu (zwanym dalej Szkołą). §1 Postanowienia ogólne Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest podstawą do usunięcia konta. Konto dla gości Szkoły jest przydzielane na czas określony. Konto jest automatycznie usuwane, jeśli użytkownik konta przestał być uczniem, nauczycielem lub pracownikiem Szkoły. Właścicielem loginu jest Szkoła. Za wszystkie działania przeprowadzone w ramach logowania do sieci na podstawie przekazanego loginu jest odpowiedzialny użytkownik i jego opiekun. Login jest jednoznacznie przypisany konkretnemu użytkownikowi i nie może być udostepniamy innym osobom. Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden login uprawniający do uzyskanai dostępu do sieci. Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego. Sieć składa się punktów dostępowych pracujących w zakresie pasma 2,4 GHz. Karta Wi-Fi użytkownika powinna być skonfigurowana odpowiednio do nadawanego sygnału. Dostęp do urządzeń Szkoły jest przydzielany każdemu uczniowi szkoły z zastrzeżeniem §1 pkt.11 i §3 pkt.5 Szkolne punkty dostępowe przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli, uczniów, pracowników i gości Szkoły korzystających z Internetu w celach edukacyjnych.  §2 Wyłączenie odpowiedzialności Szkoła nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza. Szkoła nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie. Szkoła nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika w Internecie. Szkoła nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika. Szkoła nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za: utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika, ujawnienie danych użytkownika, opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie. Szkoła nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. §3 Obowiązki Użytkowników sieci HotSpot Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie Wi-Fi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tzw. netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta), Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów: przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest użytkownik, przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste, masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. SPAM), próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet, rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu, dalszego odsprzedawania lub udostępniania dostępu do Internetu. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, szkoła ma prawo obniżyć przepustowość łącza, a w przypadku kontynuowania przez niego działań sprzecznych z regulaminem ma prawo do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej. Użytkownik lub opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem. Za skutki wynikające z używania loginu użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie tegoż loginu, wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik/opiekun. Szkoła zastrzega możliwość uruchomienia oprogramowania zapisującego aktywność użytkownika w celu jej przedstawienia na wniosek uprawnionych służb. Szkoła zastrzega sobie możliwość uruchomienia oprogramowania filtrującego ruch sieciowy oraz treści wyświetlanych stron i oprogramowania antywirusowego. §4 Postanowienia końcowe Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. Kwestie sporne nie objęte zawartymi w regulaminie przepisami rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.

Grono profesorskie 2014/15

W Szkoła przez Marek Czerwiec / December 11, 2014

GRONO PROFESORSKIEZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH nr 15im. Stanisława Staszicaw Sosnowcurok szkolny 2014/2015   DYREKTOR SZKOŁYmgr Tomasz Szyjkowski(język polski) ZASTĘPCA DYREKTORAmgr Katarzyna Warzyszak-Koprowska(geografia)   BIOLOGIAmgr Monika Durczyńskamgr Agnieszka Gałużnydr Jerzy Łebekdr Ewa Mróz CHEMIAdr Romuald Hassamgr Beata Jaromin EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWAmgr Dariusz Kantor ETYKAmgr Damian Nowosadzki FIZYKAmgr Ewa Chałupskamgr Katarzyna Wilk GEOGRAFIAmgr Ewelina Stasik HISTORIA/WoS/HiSmgr Sławomira Dziewięckamgr Michał Szwestkamgr Karol Winiarski INFORMATYKAmgr Marek Maryniakdr Marek Czerwiec JĘZYK ANGIELSKImgr Grzegorz Jarżamgr Monika Karlikmgr Aleksandra Kiełtuckamgr Leszek Morawamgr Katarzyna Tkaczykmgr Katarzyna Widera JĘZYK FRANCUSKImgr Jacek Augustyn JĘZYK ROSYJSKImgr Agata Kaczyńska JĘZYK NIEMIECKIdr Marek Dudekmgr Mariusz Jakosz JĘZYK POLSKImgr Anna Dolińska-Koninamgr Barbara Góralska-Mozgawamgr Bożena Wojciechowska-Karbownikmgr Jolanta Wolszczakmgr Barbara Strączek MATEMATYKAmgr Marianna Bańska (zastępstwo)mgr Anna Borgieł-Wodzickamgr Bożena Kamińska-Mrozekmgr Grzegorz Walotekmgr Ewa Sagan MUZYKAmgr Krystyna Bator-Ślęzak PLASTYKAmgr Marta Lachor-Winiarska RELIGIAks. dr Mikołaj Dziewiatowski(religia prawosławna)mgr Anna Matusewicz(religia katolicka)ks. mgr Bartosz Mikuła(religia katolicka) TECHNIKAmgr Barbara Cyrańska WYCHOWANIE FIZYCZNEmgr Izabela Bałtrukiewiczmgr Ewa Borgosz-Palkamgr Piotr Grabowskimgr Dariusz Kantormgr Jarosław Mizerski BIBLIOTEKARZmgr Anna Żelechowska DORADCA ZAWODOWYmgr Hanna Micińska PEDAGOGmgr Katarzyna Michta PSYCHOLOGmgr Gabriela Rosół URLOP ZDROWOTNYmgr Agnieszka Charuza-Siechowska(język polski)mgr Dorota Gawron-Scheliga(biologia)mgr Katarzyna Krzyżek(język niemiecki)

Karta szkolna

W Szkoła przez Marek Czerwiec / November 20, 2014

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”). Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie w szkołach systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez zbliżeniowe karty prepaid. Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu). Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu narzędzie to znakomicie wpisuje się w działania lokalnych władz zmierzające do podnoszenia poziomu cyfryzacji. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa Bank, więc nie obciążają one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów. Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy szkoły (portierni, pracownicy sekretariatu), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi. Po stronie szkoły podejmowane są decyzje, które wejścia i pomieszczenia objąć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie  ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczany jest indywidualny wizerunek zawierający elementy wyróżniające szkołę wśród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełnią funkcję szkolnego  identyfikatora. Więcej informacji: bzwbk.pl/kartaszkolnaZobacz również: prepaid.bzwbk.ple-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. // telefon: 693 214 230

Szczęśliwy numerek

W Szkoła przez Marek Czerwiec / October 7, 2014

Na ten tydzień wylosowano:   2015-06-15-10 2015-06-16-28 2015-06-17-25 2015-06-18-15 2015-06-19-7

Pedagog i Psycholog

W Szkoła przez Marek Czerwiec / September 19, 2014

GODZINY PRACY Pedagog – mgr Katarzyna Michta PONIEDZIAŁEK 12.45 – 15.00 WTOREK 8.45 – 10.55 ŚRODA 8.00 – 8.55; 9.40 – 10.10 CZWARTEK ----------------- PIĄTEK 8.00 – 10.00; 10.45 – 12.55     Psycholog – mgr Gabriela Rosół PONIEDZIAŁEK 8.00 – 12.00 WTOREK ------------------ ŚRODA 12.00 – 15.00 CZWARTEK 8.00 – 12.00 PIĄTEK 9.00 – 13.00     Drogi Uczniu! Jeśli .... masz problemy w nauce i nie możesz sobie sam poradzić nie możesz odnaleźć się w klasie i wśród rówieśników nie umiesz poradzić sobie ze stresem, nie umiesz poradzić sobie z własnymi emocjami, masz trudności w porozumieniu się z rodzicami, zajadasz problemy lub jesz za mało, czujesz, że gry komputerowe, hazard i używki stają się problemem, masz jakieś inne kłopoty, po prostu chcesz porozmawiać to zgłoś się do pedagoga lub psychologa – postaramy się wysłuchać i pomóc Ci znaleźć rozwiązanie!   Drogi Rodzicu! Jeśli... wasze dziecko ma trudności w nauce, nie możecie się porozumieć z waszym "trudnym" nastolatkiem, wasze dziecko ma kłopoty emocjonalne, wasze dziecko przysparza wam innych kłopotów, chcecie lepiej komunikować się z waszymi pociechami,  to zapraszamy na konsultacje pedagogiczno – psychologiczne. Służymy naszą wiedza i doświadczeniem.   Ponadto zajmujemy się koordynacją programów stypendialnych i pomocy dla uczniów, opieką nad osobami posiadającymi opinie i orzeczenia z poradni, oraz realizującymi Indywidualny Tok lub Program Nauki.