/ Opublikowano: 28-02-15

ZASADY REKRUTACJI KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. STASZICA W SOSNOWCU w roku szkolnym  2015-16 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydat/kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży  w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016.   § 1 Uczeń gimnazjum wskazujący IV LO im. S. Staszica jako szkołę pierwszego wyboru musi złożyć w sekretariacie Liceum wypełnioną ankietę kandydacką bądź pismo zawierające wszystkie jej elementy. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie najwyżej 130 uczniów. § 2 Kandydat/kandydatka musi wskazać profil klasy, do której chce być przyjęty: - politologiczno-prawny - planuje się utworzenie jednej  klasy o tym profilu, - biologiczno-chemiczny- planuje się utworzenie jednej klasy o tym profilu, - matematyczny - planuje się utworzenie dwóch klas o tym profilu. § 3 O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznej rekrutacji scentralizowanej. Kandydaci uczęszczający do gimnazjów spoza terenu Sosnowca mogą skorzystać z systemu rejestracji elektronicznej lub pominąć system rejestracji elektronicznej. Kandydat/kandydatka wykorzystujący system rejestracji elektronicznej składa jedynie  wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły, z zachowaniem terminów  rekrutacji. W przypadku pominięcia systemu rejestracji elektronicznej, kandydat/kandydatka  składa podanie o przyjęcie do szkoły oraz niezbędne dokumenty w sekretariacie  szkoły, z zachowaniem terminów rekrutacji. W takim przypadku kandydatów/kandydatek wprowadza do systemu rekrutacji elektronicznej członek szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Ankieta kandydacka oraz wykaz wymaganych dokumentów są dostępne  w sekretariacie szkoły. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli za granicą szkołę,  równorzędną  polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie podania i świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów przydzielanych zgodnie z § 6 do wyczerpania planowanego limitu miejsc, nie więcej niż 34 osoby. Jeżeli dwóch lub więcej kandydat/kandydatek otrzymało równą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do danego oddziału, o pierwszeństwie rozstrzygają kryteria określone w art. 20f, ust. 2-4 ustawy o systemie oświaty. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera informację o liczbie wolnych miejsc. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor na podstawie i w trybie art. 20 zc ustawy o systemie oświaty. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, podejmowane jest uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 roku. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6-9 niniejszego paragrafu.   § 4 Suma punktów do uzyskania wynosi maksymalnie 200 z czego 100 punktów przypada na egzamin gimnazjalny, a 100 kandydat/kandydatka może uzyskać łącznie za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, świadectwo z wyróżnieniem i  za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. § 5 Punktowane są cztery zajęcia edukacyjne: a/  język polski i matematyka dla wszystkich kandydat/kandydatek a ponadto:b/ do klasy o profilu politologiczno-prawnym: - wiedza o społeczeństwie, - jeden przedmiot  z grupy: historia, geografia, język angielski, z którego kandydat/kandydatka otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum, c/ do klasy o profilu biologiczno-chemicznym - biologia, - chemia,d/ do  klas o profilu matematycznym: - jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia, z którego kandydat/kandydatka otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum, - jeden przedmiot z grupy: wos, informatyka, język angielski, z których kandydat/kandydatka otrzymał najwyższe oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum. § 6 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia   Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna   Język polski dopuszczający – 0 punktów   19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry – 16 punktów celujący – 19 punktów Matematyka Jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. 5 punktów Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, (o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz.U z 2002 r. nr 13, poz. 125 z póź. zm.) – za jeden tytuł – 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty. Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – kandydat/kandydatka może uzyskać  maksymalnie 5 pkt. Uwaga: w  przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia: sportowe , artystyczne  (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.       12 punktów       5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt.     Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum   2 punkty Egzamin gimnazjalny 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*: język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.     maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów       Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej   Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata/kandydatkę za oceny z języka i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się razy 2 Uwaga: liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę.   Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji   200 punktów § 7 1. Za stałą pracę wolontaryjną uznaje się działalność na rzecz potrzebujących lub organizacji charytatywnych, prowadzoną systematycznie przez co najmniej jeden rok szkolny. § 8 Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej Liceum niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. § 9 Liceum nie przyjmuje kandydatów/kandydatek, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia gimnazjum  ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania. TERMINARZ Lp. Czynności Terminy 1. Składanie do szkoły wniosków wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty 11 maja 2015r. – 24 czerwca 2015r. do godz. 12.00 2. Dostarczenie do szkoły przez kandydata/kandydatkę wymaganych dokumentów 26 czerwca 2015r. – 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały   3 lipca 2015r. godz. 10.00 4. Termin potwierdzania przez kandydata/kandydatkę woli uczęszczania do IV LO im. S. Staszica. Do 7 lipca 2015r. do godz. 10.00 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 8 lipca 2015r. godz. 9.00 6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Terminy określone w ustawie o systemie oświaty

/ Opublikowano: 28-02-15

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ  PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym  2015-16 § 1 Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe zasady i kryteria przyjęć do  klas pierwszych, opracowane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną i uchwalone przez Radę Pedagogiczną  IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie najwyżej 130 uczniów. § 2 Planuje się otwarcie czterech klas pierwszych w trzech profilach: - politologiczno-prawnym - planuje się utworzenie jednej  klasy o tym profilu, - biologiczno-chemicznym- planuje się utworzenie jednej klasy o tym profilu, - matematycznym - planuje się utworzenie dwóch klas o tym profilu. § 3 1. W klasach pierwszych wszystkie przedmioty obowiązkowe realizowane będą na poziomie podstawowym z wyjątkiem: a) języka angielskiego w klasie o profilu politologiczno-prawnym oraz dla uczniów, którzy wybiorą język angielski jako trzeci przedmiot rozszerzony w klasach o profilu matematycznym,  przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, b) matematyki w klasach o profilu matematycznym, przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 2. W klasie biologiczno-chemicznej w klasie pierwszej  zwiększona zostanie liczba godzin matematyki na poziomie podstawowym. § 4 1. Począwszy od klasy drugiej uczeń, który wybrał: a)  profil politologiczno-prawny,  realizuje trzy obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym: 1) wiedzę o społeczeństwie, 2) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: historia, geografia, 3) język angielski, Jako dodatkowy przedmiot uzupełniający uczeń realizuje w klasie trzeciej przedmiot uzupełniający wiedza o prawie z modułem English law (angielski prawniczy), b) profil biologiczno-chemiczny,  realizuje dwa obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym: 1) biologię, 2) chemię. Dla zainteresowanych w klasie trzeciej także moduł medical English (angielski medyczny), c) profil matematyczny, realizuje trzy obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym: 1) matematykę, 2) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia, 3) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: -  wiedza o społeczeństwie, informatyka, język angielski. 2. Uczeń będzie też realizował przedmioty uzupełniające, prowadzone w wymiarze minimalnym, przewidzianym w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania. § 5 1. Przedmioty w wymiarze rozszerzonym (wybrane przez ucznia) będą prowadzone w oddziale lub grupach międzyoddziałowych. 2. W przypadku gdyby utworzenie grupy przedmiotu rozszerzonego było niemożliwe z powodu zbyt małej liczby chętnych, uczeń wybierze inny przedmiot z grupy przewidzianej dla danego   profilu. § 6 1. Każdy uczeń obowiązkowo uczy się w Liceum się języka angielskiego.2. Język angielski prowadzony będzie w grupach oddziałowych w podziale według poziomu zaawansowania.3. Drugim językiem obcym obowiązkowym dla ucznia jest język, którego uczył się w gimnazjum, lub znajomość którego udokumentuje certyfikatem (świadectwem) szkoły językowej.4. W przypadku braku możliwości kontynuowania przez ucznia nauki drugiego języka obcego ze względu na to, że nie jest on prowadzony w Liceum, wyboru tego języka dokonuje szkoła.5 .Drugi język obcy realizowany może być w grupach międzyoddziałowych (lektoratach) z możliwym zróżnicowanym poziomem zaawansowania.6. Przydział do grup językowych, o których mowa w ust. 2 i 5 następuje na podstawie:-  informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum,- wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka obcego oraz informacji na temat liczby lat nauki języków obcych zawartych w ankiecie kandydata/kandydatki do liceum,- testu na wejściu organizowanego na początku pierwszego semestru w klasie pierwszej. § 7 1. Tygodniowy łączny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 30 godzin, b) klasa II - 32 godziny, c) klasa III - 29 godzin. 2.Oprócz tego uczeń może uczęszczać na:religię w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, etykę w wymiarze jednej godziny tygodniowo i wychowanie do życia w rodzinie   (w przypadku jeśli rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie wyrażają sprzeciwu). § 8 Założenia podziału godzin na trzy lata edukacji ucznia:                     Profil   Przedmioty rozszerzone   Liczba godzin tygodniowo Klasa I Klasa II Klasa III POLITOLOGICZNO-PRAWNY Pierwszy rozszerzony wos   4 3 Drugi rozszerzony do wyboru przez ucznia: historia albo geografia   6 5 Trzeci rozszerzony język angielski Podstawa i rozszerzenie 4 Podstawa i rozszerzenie 6 Podstawa i rozszerzenie 6 Uzupełniający Wiedza o prawie z modułem English law       1 Uzupełniający Przyroda albo historia i społeczeństwo w zależności od wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego   3 1 BIOL-CHEM Pierwszy rozszerzony biologia   7 6 Drugi rozszerzony chemia   6 6 Uzupełniający historia i społeczeństwo   3 1 MATEMATYCZNY Pierwszy rozszerzony matematyka Podstawa i rozszerzenie 5 Podstawa i rozszerzenie 8 Podstawa i rozszerzenie 7 Drugi rozszerzony do wyboru przez ucznia: fizykaalbochemiaalbogeografia   5 5 Trzeci rozszerzony do wyboru: do wyboru przez ucznia: wos albo informatyka albo j. angielski         Podstawa i rozszerzenie 3   3     Podstawa i rozszerzenie 6   3     Podstawa i rozszerzenie 6 Uzupełniający historia i społeczeństwo   3 1  

/ Opublikowano: 28-02-15

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJUM NR 25 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA NA ROK SZKOLNY 2015/16 § 1 Rekrutacja do Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu przeprowadzana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016. § 2 W celu przeprowadzenia naboru dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 powołuje w terminie do 28 lutego 2015 r. Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania. § 3 Kandydaci przyjmowani są na podstawie Kryteriów przygotowanych przez Komisję Rekrutacyjną i zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół. § 4 Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół. § 5 Sprawdzian predyspozycji językowych składa się z dwóch części: Testu uzdolnień kierunkowych, przygotowanego w Instytucie  Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (ogólnopolski). Sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. § 6 Z każdej części sprawdzianu predyspozycji językowych można uzyskać max. 50 pkt. § 7 1. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 4, osiąga kandydat, który uzyska łącznie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z obydwu części sprawdzianu. 2. Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy próg punktowy. § 8 Gmina Sosnowiec, jako organ prowadzący Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, określi ilość klas pierwszych utworzonych w roku szkolnym 2015/2016. § 9 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone §7 w niż liczba wolnych miejsc wynikających z decyzji, o której mowa w § 8, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się łącznie następujące kryteria: 1) wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w szóstej klasie szkoły podstawowej, 2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 5-7, 3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 2. Stopień wpływu na końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego kryteriów wymienionych w ust. 1 określa paragraf 13. § 10 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata, 2) niepełnosprawność kandydata, 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość. § 11 Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22, ust. 2, pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w § 4. § 12 Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor na podstawie i w trybie art. 20 zc ustawy o systemie oświaty. § 13 Suma punktów do uzyskania wynosi maksymalnie 150 z czego 100 punktów przypada na sprawdzian predyspozycji językowych, a 50 kandydat może uzyskać łącznie za: sprawdzian przeprowadzany w klasie szóstej szkoły podstawowej, świadectwo z wyróżnieniem oraz za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z poniższą punktacją: Zagadnienie Punktacja maksymalna Test uzdolnień kierunkowych, przygotowany w Instytucie  Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 50 punktów Sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. 50 punktów Egzamin w szóstej klasie szkoły podstawowej 40 punktów Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 4 punkty Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 4 punkty, w tym: I miejsce lub tytuł laureata – 4 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt. III miejsce lub wyróżnienie – 2 pkt. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 2 punkty Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 150 punktów § 14 Podania-ankiety o przyjęcie do Gimnazjum pobierać i składać można w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30 w terminie od 14 kwietnia do 21 maja 2015 roku. § 15 Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnych stronach internetowych, oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń. § 16 Szkolny terminarz rekrutacji: - do 28 lutego 2015 - dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć. - 11 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 - spotkanie dla kandydatów i ich opiekunów - 14 kwietnia – 21 maja 2015 - składanie ankiet - 27 maja 2015 r. godz. 12.00 - test uzdolnień kierunkowych - 29 maja 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników testu uzdolnień kierunkowych - 01 czerwca 2015 r. godz. 12.00 - sprawdzian z języka angielskiego - 03 czerwca 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników sprawdzianu z języka angielskiego i łącznych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych. - do 06 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia potwierdzającego wyniki osiągnięte na egzaminie odbywającym się w klasie szóstej szkoły podstawowej - 07 lipca 2015 godz. 15.00  - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

Regulamin sieci St@szic.net

REGULAMIN korzystania z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. St. Staszica w Sosnowcu.Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych Wi-Fi w świadczonych uzytkownikom przez Zespół Szkół Ogólnokształcącyh im. St. Staszica w Sosnowcu (zwanym dalej Szkołą). §1 Postanowienia ogólne Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest podstawą do usunięcia konta. Konto dla gości Szkoły jest przydzielane na czas określony. Konto jest automatycznie usuwane, jeśli użytkownik konta przestał być uczniem, nauczycielem lub pracownikiem Szkoły. Właścicielem loginu jest Szkoła. Za wszystkie działania przeprowadzone w ramach logowania do sieci na podstawie przekazanego loginu jest odpowiedzialny użytkownik i jego opiekun. Login jest jednoznacznie przypisany konkretnemu użytkownikowi i nie może być udostepniamy innym osobom. Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden login uprawniający do uzyskanai dostępu do sieci. Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego. Sieć składa się punktów dostępowych pracujących w zakresie pasma 2,4 GHz. Karta Wi-Fi użytkownika powinna być skonfigurowana odpowiednio do nadawanego sygnału. Dostęp do urządzeń Szkoły jest przydzielany każdemu uczniowi szkoły z zastrzeżeniem §1 pkt.11 i §3 pkt.5 Szkolne punkty dostępowe przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli, uczniów, pracowników i gości Szkoły korzystających z Internetu w celach edukacyjnych.  §2 Wyłączenie odpowiedzialności Szkoła nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza. Szkoła nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie. Szkoła nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika w Internecie. Szkoła nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika. Szkoła nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za: utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika, ujawnienie danych użytkownika, opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie. Szkoła nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. §3 Obowiązki Użytkowników sieci HotSpot Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie Wi-Fi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tzw. netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta), Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów: przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest użytkownik, przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste, masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. SPAM), próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet, rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu, dalszego odsprzedawania lub udostępniania dostępu do Internetu. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, szkoła ma prawo obniżyć przepustowość łącza, a w przypadku kontynuowania przez niego działań sprzecznych z regulaminem ma prawo do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej. Użytkownik lub opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem. Za skutki wynikające z używania loginu użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie tegoż loginu, wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik/opiekun. Szkoła zastrzega możliwość uruchomienia oprogramowania zapisującego aktywność użytkownika w celu jej przedstawienia na wniosek uprawnionych służb. Szkoła zastrzega sobie możliwość uruchomienia oprogramowania filtrującego ruch sieciowy oraz treści wyświetlanych stron i oprogramowania antywirusowego. §4 Postanowienia końcowe Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. Kwestie sporne nie objęte zawartymi w regulaminie przepisami rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.

Statut Gimnazjum

S T A T U T Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu   PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU   1.Ustawaz dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 roku nr, 256 poz. 2572z późniejszymi zmianami ). 2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz .U. z2003roku nr 118, poz. 1112z późniejszymi zmianami ). 3.Ustawa z dnia8 marca 1990 rokuo samorządziegminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami). 4.RozporządzenieMENiSz dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawiebezpieczeństwa i higieny w publicznychi niepublicznych szkołach i placówkach( Dz. U. nr 6 z 2003 r. , poz. 69) 5.Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). 6.Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznychoraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. nr 26, poz. 232). 7.Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów iegzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2004 roku nr 199 , poz. 2046 z późn. zm.) 8.Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonychz dnia 20 listopada 1989 roku (Dz.U. z 1991 roku Nr 120 , poz.526 i 527).     Postanowienia wstępne     § 1   1.Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu Plac Waldemara Zillingera 1 . 2.Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi zwane dalej w niniejszym statucie „szkołą”jest placówką publiczną. 3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używania na drukach szkolnych skróconej nazwy: Gimnazjum nr 25 w Sosnowcu 4. Organem prowadzącym szkołę jest Sosnowiec – miasto na prawach powiatu, nadzór pedagogiczny prowadzi Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 5. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu     § 2   1. Szkoła posługuje siępieczątką podłużną o następującej treści:   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu Plac Waldemara Zillingera 1 41-206 Sosnowiec   2. pieczęciąokrągłą, dużą o treści:     godło państwowe w środku i napis w otoku: GIMNAZJUM NR 25 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W SOSNOWCU   3. pieczęciąokrągłą, małą o treści:   godło państwowe w środku i napis w otoku: GIMNAZJUM NR 25 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W SOSNOWCU     § 3     1.Cykl kształcenia wynosi 3 lata i obejmuje młodzież podlegającą powszechnemu obowiązkowi szkolnemu. 2.W szkole zorganizowane są ponadrejonowe gimnazjalne klasy lub ciągi klas dwujęzycznych z językiem angielskim. 3.Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej.   Cele i zadania szkoły   § 4   MISJA GIMNAZJUM Gimnazjum nr 25 jest nowoczesną szkołą ponadpodstawową przygotowującą uczniów dodalszego kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwoju zainteresowań. Szkoła łączy wysoki poziom dydaktyki z działaniami wychowawczymi mającymi na celu wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny ucznia oraz kształtowanie jego osobowości. Kształcenie bilingwalne ma na celu ułatwić uczniom naukę języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej i przybliżenie kultury krajów anglojęzycznych. Szkoła realizuje swą misję poprzez: -wychowanie patriotyczno-obywatelskie oparte na szacunku dla polskiej historii i tradycji oraz otwarciu na kulturę europejską, krytycznym spojrzeniu na przeszłość i współczesność, kultywowanie tolerancji, rozwijanie potrzeby działania w sferze publicznej, -wychowanie kulturalne poprzez ułatwianie uczniom kontaktu ze sztuką polska i światową oraz kształtowanie kultury osobistej i w relacjach międzyludzkich -wychowanie poprzez sport dla rozwoju idei szlachetnej rywalizacji i szacunku dla przeciwnika. - prowadzenie prawidłowej gospodarki powierzonymi jej środkami materialnymi i finansowymi   WZORZEC ABSOLWENTA GIMNAZJUM W ciągu trzech lat edukacji szkoła powinna ukształtować młodego człowieka, który : - jest przygotowany do edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. - potrafi samodzielnie korzystać z różnorodnych źródeł informacji. -posiada nawyk systematycznej, samodzielnej pracy mającej na celu nie tylko sprostanie wymaganiom szkoły, ale także rozwój własnych zainteresowań poznawczych i twórczych.   Absolwent Gimnazjum nr 25 winien cechować się dojrzałością społeczną i wysokim poziomem kultury osobistej.   § 5   W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.   § 6 Do statutu mogą być wprowadzone zmiany w trybie zgodnym z zasadami uchwalania statutu.   § 7 Statut wchodzi w życie z dniem18 listopada 2010 r.     Dyrektor Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 Sosnowcu Tomasz Szyjkowski

S T A T U T Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu: Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu plac Waldemara Zillingera 1 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 191). 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późń. zm.). 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 roku, nr 91, poz. 578). 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku, nr 6, poz. 69) 6. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 7. Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2007 roku, nr 83, poz. 562 z późn. zm.) 8. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz.U. z 1991 roku, nr 120 , poz.526). 9. Uchwała nr 15 Rady Pedagogicznej z dnia 25.03.2015 r.   II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE   § 1 1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu Plac Waldemara Zillingera 1 . 2. W skład Zespołu wchodzą: Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu i IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. 3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty określające ich specyfikę. 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 jest placówką publiczną. 5. Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używania skróconych nazw: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica nr 15 w Sosnowcu   § 2 1. Organem prowadzącym Zespół jest : Sosnowiec – miasto na prawach powiatu 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 3. Ilekroć w postanowieniach statutu jest mowa o: - Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - szkole - należy przez to rozumieć szkołę wchodzącą w skład zespołu   § 3 1. Zespół posługuje się pieczątkami podłużnymi o następującej treści: a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15          Plac Waldemara Zillingera 1 41-206 Sosnowiec b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Plac Waldemara Zillingera 1 41-206 Sosnowiec c) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica Plac Waldemara Zillingera 1 41-206 Sosnowiec 2. Zespół posługuje się pieczęciami dużymi okrągłymi o treści : a) godło państwowe w środku i napis w otoku: - IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica b) godło państwowe w środku i napis w otoku: - Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi c) dwie pieczęcie okrągłe małe o treści jak w punkcie „a” i „b”.   § 4 1. Cykl kształcenia wynosi 3 lata w Gimnazjum oraz 3 lata w Liceum i obejmuje młodzież podlegającą powszechnemu obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki 2. W Zespole organizowane są ponadrejonowe gimnazjalne klasy lub ciągi klas dwujęzycznych a za zgodą organu prowadzącego mogą być prowadzone licealne klasy lub ciągi klas dwujęzycznych.   III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU   § 5 1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności: a)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły wchodzącej w skład Zespołu, b)      umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, wyższych, policealnych lub podjęcia pracy, c)       umożliwia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, a także zapewnia prawo wyboru uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki, w realizacji tego zadania respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy, prawa a także zobowiązania wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, d)      umożliwia uczniom uzdolnionym językowo poszerzanie znajomości języka angielskiego poprzez organizację lekcji i zajęć w systemie bilingwalnym, e)      czuwa nad bezpieczeństwem w czasie zajęć organizowanych przez Zespół, f)        umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych, g)      W procesie nauczania upowszechnia tradycję i kulturę narodową a w klasach dwujęzycznych zapoznaje uczniów z wiedzą o kulturze krajów anglojęzycznych, h)       umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia, i)         wdraża do przyszłej pracy przez udział w działalności na rzecz Zespołu i środowiska lokalnego, 2. Szczegółowe misje Szkół składowych Zespołu oraz przyjęte modele absolwentów określają statuty Gimnazjum i Liceum. 3. Rotę przyrzeczenia dla klas I gimnazjum i rotę ślubowania dla klas I liceum zawiera Regulamin Szkolny.   IV. ORGANY ZESPOŁU   § 6 1. Organami Zespołu są: a)      Dyrektor Zespołu, który pełni także funkcje dyrektora Gimnazjum i dyrektora Liceum b)      Rada Pedagogiczna Zespołu, c)      Samorząd Uczniowski Zespołu, d)     Rada Rodziców Zespołu. 2. Każdy z organów ma prawo swobodnego działania - podejmowania uchwał, opiniowania i wnioskowania o pracy szkół w ramach swoich kompetencji. 3. Dla rozstrzygania spraw zasadniczych dla funkcjonowania Zespołu wszystkie organy Zespołu mają obowiązek współdziałania. 4. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu współpracuje także z rodzicami uczniów pełnoletnich, chyba że nie zadeklarują woli takiej współpracy 5. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu współpracują z rodzicami wszystkich uczniów. Rodzice uczniów pełnoletnich mogą złożyć na ręce dyrektora pisemne oświadczenie, że rezygnują z takiej współpracy.   § 7 1. Dyrektor Zespołu pełni funkcję kierownika zakładu pracy a w szczególności: a)      jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu, b)      zatrudnia i zwalnia pracowników, c)      decyduje o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i jego funkcjonowaniu, d)     określa zakresy obowiązków wszystkich pracowników, e)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu, f)       dba o powierzone mienie Zespołu, g)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem pracownikom i uczniom bezpieczeństwo i higieny pracy, h)      dokonuje formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, i)        przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Zespołu. j)        występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, k)      reprezentuje Zespół na zewnątrz.   § 8 2. Dyrektor Zespołu jako kierownik placówki oświatowej w szczególności: a)      sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny, b)      przydziela nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, prace i zajęcia, opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne szkoły niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, w szczególności: plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, roczny plan pracy, program rozwoju szkoły, arkusz organizacyjny szkoły. c)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, współdziała z nią, realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, d)     wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli zostały podjęte niezgodnie z prawem, e)      organizuje wewnętrzne doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, f)       prowadzi sprawy uczniów w oparciu o obowiązujące przepisy, g)      kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki h)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, i)        podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej skreślania z listy uczniów, j)        wnioskuje do kuratora o przeniesienie ucznia Gimnazjum do innej szkoły k)      decyduje o przyznaniu uczniom indywidualnego toku i indywidualnego programu nauki, l)        odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych Zespole, m)    w terminie ustalonym podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, n)      podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły o)      stwarza warunki do działania w szkole organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność naukowa, dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza lub charytatywna, p)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, q)      podejmuje decyzje dotyczące udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach i ceremoniach odbywających się w Zespole i poza nim.   § 9 Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna.   § 10 1. W Zespole mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów, którzy wraz z Dyrektorem Zespołu tworzą kolegium kierownicze placówki. 2. O powierzeniu nauczycielowi funkcji wicedyrektora Zespołu decyduje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej. 3. Wicedyrektor współpracuje z Dyrektorem Zespołu w realizacji zadań szkoły. 4. Za zgodą organu prowadzącego w Zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora do spraw administracyjnych.   § 11 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna Zespołu, którą tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu. 2. Rada działa zgodnie z przyjętym regulaminem, a jej posiedzenia są protokołowane. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście z głosem doradczym. 6. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej spraw uczniowskich mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 7. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej członków. Na wniosek poparty przez co najmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Pedagogicznej głosowanie odbywa się w sposób tajny 8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a)      zatwierdzanie planów pracy szkoły, b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu przez właściwe organy, d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole, e)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 10. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania: a)      organizacji pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b)      projektu planu finansowego Zespołu, c)      wniosków dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, d)     wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 12. Dla realizacji zadań Dyrektor corocznie powołuje: a)      Komisję Ewaluacji Wewnętrznej b)      Komisję Tradycji Szkoły c)      Komisję Rozwoju Szkoły d)     Szkolną Komisję Rekrutacyjną e)      Zespół Wychowawczy i wyznacza im zadania. 13. Dyrektor Zespołu może tworzyć także inne komisje problemowo – zadaniowe dla Zespołu lub poszczególnych szkół Zespołu i wyznaczać im zadania w zakresie realizacji planów pracy komisji lub poszczególnych szkół Zespołu. 14. Komisje wymienione w pkt. 12 i 13 pracują pod kierownictwem przewodniczących powołanych przez Dyrektora.   § 12 1. W szkole działa Rada Rodziców Zespołu. 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 4, należy:  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: a)      programu wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu. 4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit a lub b, program ten ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Regulamin zawiera także zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 7. Rada Rodziców ma prawo występowania do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw szkoły lub szkół Zespołu.   § 13 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem i Regulaminem Zespołu. 3. Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy: a)      redagowanie i wydawanie gazety szkolnej oraz udział w redagowaniu i prowadzeniu oficjalnej strony internetowej Zespołu. b)      organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu, c)      proponowanie kandydatur na stanowisko opiekunów samorządu i innych organizacji szkolnych, d)     wybór spośród nauczycieli Rzecznika Praw Ucznia. 4. Samorząd ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Zespołu, lub Radzie Rodziców wnioski, opinie we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między obowiązkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, oraz integrowaniem społeczności szkolnej.   § 14 1. Wszystkie organy Zespołu zobowiązane do są do współpracy dla dobra uczniów, a każdy z nich ma w tym celu zapewnioną możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem oświatowym 2. Zasady współpracy organów Zespołu: a)      organy Zespołu zapewniają przepływ informacji o podejmowanych przez siebie działaniach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu, b)      Dyrektor może uczestniczyć w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, c)      przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Pedagogicznej. 3. Rozstrzyganie sporów: a)      sytuacje sporne pomiędzy organami powinny być rozstrzygane na zasadach wzajemnego poszanowania, b)      w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przez spierające się strony sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zespołu, c)      w przypadku gdy Dyrektor jest stroną w sporze, rozstrzygnięcie pozostawia się organom nadrzędnym zgodnie z posiadanymi przez nie kompetencjami.   § 15 1. Organizację nauczania i wychowania w Zespole określają obowiązujące przepisy prawne. 2. Kształcenie uczniów odbywa się w oparciu o ustaloną przez MEN podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera: a)      zadania ogólne szkół wchodzących w skład Zespołu w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, b)      cele edukacyjne, zadania Zespołu, treści i osiągnięcia. 3. Dla uczniów Liceum Dyrektor w porozumieniu z organami szkoły wyznacza na początku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2 - 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. a)      zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w § 3, mogą być organizowane w Liceum w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liceum mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów, b)      programy nauczania przedmiotów, o których mowa w ust. 3 ustala się dla oddziału lub grupy uczniów z różnych oddziałów, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Liceum . 4. Każdy uczeń obowiązkowo uczy w Liceum się języka angielskiego. Drugim językiem obcym obowiązkowym dla ucznia jest język, którego uczył się w gimnazjum, lub znajomość którego udokumentuje certyfikatem (świadectwem) szkoły językowej. 5. Nauczanie języków obcych w Liceum może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 6. Zajęcia z języka obcego w Zespole mogą być prowadzone z udziałem lektora – obcokrajowca 7. Na wniosek rodziców uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), Gimnazjum organizuje świetlicę. 8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 9. W uzgodnieniu lokalnymi władzami kościoła lub związku wyznaniowego realizującego w szkole naukę religii, zajęcia z tego przedmiotu mogą być prowadzone w punktach katechetycznych wg odrębnego planu.   § 16 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu.   § 17 1. Podstawowa jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy. 2. Podział na grupy jest obowiązkowy: a)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. b)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów. c)      na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 3 W innych przypadkach podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego. 4. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych. 5. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych. 6. Nauczanie może odbywać się także w grupach międzyoddziałowych. 7. Dla oddziałów i grup międzyoddziałowych zakłada się odrębne dzienniki lekcyjne. Nauczyciele uczący w grupach międzyprzedmiotowych mają obowiązek systematycznego przepisywania wystawianych ocen do dzienników klasowych. Za dziennik klasowy odpowiada wychowawca klasy, a za dziennik oddziału lub grupy międzyoddziałowej odpowiada nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu. 8. Szkoła może wprowadzić dziennik elektroniczny. Za elektroniczny dziennik klasowy odpowiada wychowawca klasy. Szczegółowe zasady stosowania dziennika elektronicznego określa odrębny regulamin. 9. Zakres programowy przedmiotów wskazanych przez ucznia do rozszerzenia może być realizowany przez dwóch nauczycieli. Ocenę śródroczną i roczną z przedmiotu prowadzonego w ten sposób ustala nauczyciel prowadzący zakres rozszerzony po konsultacji z nauczycielem prowadzącym przedmiot na poziomie podstawowym. 10. Zajęcia uzupełniające (Historia i społeczeństwo, Przyroda) mogą być realizowane przez dwóch lub trzech nauczycieli. Ocenę śródroczną i roczną z przedmiotu prowadzonego w ten sposób nauczyciele prowadzący ustalają wspólnie. W przypadku gdy nauczyciele realizujący powyższe zajęcia nie uzgodnią wspólnej oceny, uważa się za uzgodnioną ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen zaproponowanych przez poszczególnych nauczycieli.   § 18 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.   § 19 1. Na terenie szkoły organizowane mogą być nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwój ich zainteresowań i uzdolnień, wdrożenie do racjonalnego spędzania wolnego czasu. 2. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są w zależności od potrzeb i możliwości Zespołu. 3. W realizacji zajęć pozalekcyjnych Zespołu może współpracować ze szkołami wyższego stopnia, placówkami naukowymi i kulturalnymi, zakładami pracy oraz innymi instytucjami. 4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjny w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Zespołu określona jest odrębnymi przepisami. 6. Koła i zajęcia nadobowiązkowe mogą być finansowane przez Radę Rodziców lub ze źródeł pozaszkolnych. 7. Uczniowie Zespołu nie mogą ponosić kosztów uczestnictwa w zajęciach objętych programem nauczania. 8. Zespół umożliwia uczniom bezpłatne korzystanie z dostępu do internetu, zabezpieczając przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie stosownego oprogramowania zabezpieczającego.   § 20 1. Zespół współpracuje z uczelniami wyższymi na podstawie i w zakresie podpisanych porozumień o patronacie lub w ramach realizowanych projektów dydaktycznych i naukowych.  2. Zespół współpracuje także z zakładami kształcenia nauczycieli oraz z wyższymi uczelniami kształcenia nauczycieli. Podstawową formą tej współpracy jest przyjmowanie słuchaczy i studentów na praktyki pedagogiczne - roczne i miesięczne. 3. Praktyki pedagogiczne, o których mowa w ust. 2 organizowane są na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej. 4. Przyjęcie słuchacza lub studenta na praktykę odbywa się za zgodą poszczególnych nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu na opiekunów praktykantów.   § 21 1. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu. Podjęcie działalności w Zespole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora Zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Zespołu lub Rady Rodziców. 2. Szkoła stwarza warunki do prowadzenia przez uczniów działalności wolontaryjnej na zasadach przyjętych w ust. 1.   § 22 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli. 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu. 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę oraz prowadzenie ścieżki edukacyjnej o charakterze dydaktyczno-wychowawczym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej. 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: a)      gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, b)      troska o prawidłową strukturę zbiorów, ich stan i właściwe opracowanie informacyjno – biblioteczne, c)      prowadzenie przysposobienia bibliotecznego oraz popularyzacji wiedzy czytelniczej, d)     realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w planach pracy szkoły na dany rok szkolny, e)      popularyzacja piśmiennictwa pedagogicznego wśród nauczycieli, f)       sprawowanie w czasie godzin lekcyjnych opieki nad uczniami realizującymi indywidualny tok nauczania lub nieuczestniczącymi w lekcjach wychowania fizycznego, a także w zajęciach komputerowych, informatyki z powodu zwolnienia wydanego przez Dyrektora Zespołu na podstawie opinii lekarza oraz w lekcjach religii lub uroczystościach szkolnych z powodów przekonań religijnych, z wyłączeniem sytuacji gdy zajęcia te wypadają na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. g)      pracownicy biblioteki szkolnej corocznie opracowują własny szczegółowy plan pracy, 6. Ilość pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.   § 23 1. W szkole funkcjonuje gabinet higienistki szkolnej, w którym udziela się doraźnej pomocy medycznej, a także prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju fizycznego uczniów i inne, o charakterze higieniczno-sanitarnym. Zakres czynności oraz czas pracy higienistki szkolnej określają odrębne przepisy właściwych władz resortowych. 2. Gabinet higienistki szkolnej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i środki, a czas jego pracy dostosowany jest do czasu pracy Zespołu.   § 24 Zespół może prowadzić zajęcia edukacyjne wspólnie z innymi placówkami edukacyjnymi na drodze porozumienia za zgodą organu prowadzącego.   V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU   § 25 1. W Zespole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 3. Dyrektor Zespołu może zlecać firmom zewnętrznym realizację wybranych zadań administracyjno-obsługowych.   § 26 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki nauki i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Do obowiązków nauczyciela należy: a)      dbanie i odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów, b)      rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dążenie do osiągania w realizacji programu nauczania jak najlepszych wyników, c)      doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni, d)     dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, e)      wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, f)       bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania g)      poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru, h)      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem dla nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, komitetem ochrony praw dziecka oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, które zajmują się tymi sprawami w zakresie swoich zadań statutowych, i)        nauczyciel zobowiązany jest do realizowanie misji szkół i oddziaływań wychowawczych zgodnych z przyjętym modelem absolwenta   § 27 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Klasowy Zespół Nauczycielski, którego zadaniem jest ustalenie (pod kierunkiem wychowawcy klasowego) planu wychowawczego przyjętego do realizacji w danym roku i jego efektywna współrealizacja przez nauczycieli uczących w danej klasie. Pracę Klasowego Zespołu Nauczycielskiego w koordynuje wychowawca klasy. 2. Nauczyciele prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w Gimnazjum i Liceum tworzą Zespół Przedmiotowy, który przedstawia Dyrektorowi Zespołu propozycję: a)      jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy, b)      materiałów ćwiczeniowych. 3. Zespoły Przedmiotowe mogą przedstawić Dyrektorowi Zespołu propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: a)      do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych, b)      do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku Liceum; c)      w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; d)     w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 4. Zespoły Przedmiotowe przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów. 5. Dyrektor Zespołu, na podstawie propozycji Zespołów Przedmiotowych, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 2 i 3, ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: a)       zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, b)      materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. 6. Dyrektor Zespołu, na wniosek Zespołów Przedmiotowych, może: a)      dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; b)      uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe. 7. Dyrektor Zespołu corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. 8. Zespół Przedmiotowy ma za zadanie także: a)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia koncepcji programowej rozszerzenia, sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści przedmiotów rozszerzonych b)      wspólne opiniowanie przygotowanych w Zespole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, c)      organizowanie sesji przedmiotowych i innych form popularyzacji wiedzy, d)     organizowanie konkursów międzyprzedmiotowych przedmiotowych.   § 28 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu. 2. Dyrektor może wyznaczyć dla oddziału drugiego wychowawcę, który pełni funkcję wspierającą w zakresie wychowawczym i organizacyjnym.   § 29 1. Zakres obowiązków, czynności i odpowiedzialności pracowników Zespołu nie będących nauczycielami ustala Dyrektor Zespołu. 2. Wszyscy pracownicy Zespołu są obowiązani do zwracania szczególnej uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i udzielać w razie potrzeby niezbędnej pomocy 3. Prace administracyjne i porządkowe nie mogą zakłócać zajęć dydaktycznych i być prowadzone w sposób narażający uczniów na jakiekolwiek zagrożenia.   VI. UCZNIOWIE ZESPOŁU   § 30 1. Uczniami Zespołu jest młodzież realizująca obowiązek szkolny, obowiązek nauki oraz uczniowie pełnoletni. 2. Uczniowie pełnoletni mogą pobierać naukę w Zespole pod warunkiem przestrzegania Statutu i Regulaminów obowiązujących w Zespole.   § 31 W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych Gimnazjum i Liceum Dyrektor Zespołu powołuje spośród członków Rady Pedagogicznej Szkolne Komisje Rekrutacyjne.   § 32 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, obejmujący test kompetencji językowych oraz pisemny i ustny sprawdzian znajomości języka angielskiego przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, których stopień wpływu na końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego określa Komisja Rekrutacyjna: 1) wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w ostatniej klasie szkoły podstawowej; 2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1; 3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: a)      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, b)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 3. Laureaci wojewódzkich lub ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria a)      wielodzietność rodziny kandydata; b)      niepełnosprawność kandydata; c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą. 5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.   § 33 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora Zespołu brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły, 3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 4. Laureaci wojewódzkich lub ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: a)      wielodzietność rodziny kandydata; b)      niepełnosprawność kandydata; c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą. 6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość.   § 34 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 2. Listy, o których mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum lub Liceum 4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 5. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 6. Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na decyzję Dyrektora Zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.   § 35 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające. 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 3. Do postępowania uzupełniającego przepisy § 34-35 stosuje się odpowiednio.   § 36 1.Uczeń Zespołu ma prawo do: a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, b)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, c)      korzystanie z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, d)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, e)      swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, f)       uczestnictwa w szkolnych wycieczkach, imprezach i uroczystościach, g)      zgłaszania swojego udziału i uczestnictwa w konkursach i zawodach organizowanych przez szkołę a także organizowanych przez inne podmioty, jeśli udział w tych imprezach nie jest sprzeczny ze statutem szkoły h)      nieuczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych z powodu przekonań religijnych, i)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, j)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce. k)      pomocy w przypadku trudności w nauce, l)        korzystania ze szczególnych praw dotyczących zwolnień z obowiązkowego sprawdzania wiadomości i poprawiania ocen określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania m)    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, n)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, szkolnej sieci internetowej, o)      korzystania na terenie Zespołu z telefonu komórkowego innych urządzeń elektronicznych, ale wyłącznie poza czasem przeznaczonym na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a na zajęciach dydaktyczno-wychowawcze wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego te zajęcia, p)      wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, q)      czasowego realizowania nauki w szkole za granicą. 2. W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia przez organy Zespołu i w innych sprawach spornych uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwoływania się do: a)      wychowawcy klasy, b)      Dyrektora Zespołu, c)      pedagoga, d)     szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, e)      Samorządu Uczniowskiego, f)       Rady Rodziców, g)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny, h)      organu prowadzącego. 3. Uczniom Zespołu mogą przysługiwać przywileje uzgodnione z Samorządem Uczniowskim. 4. Szczegółowy zakres praw i przywilejów ucznia znajduje się w Regulaminie Zespołu.   § 37 1. Uczeń ma prawo do wyboru i zmiany profilu i przedmiotów rozszerzonych oraz do zmiany grupy językowej jeśli jej poziom zaawansowania znacząco odbiega od możliwości ucznia. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Zespołu na umotywowany, pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego, biorąc po uwagę możliwości organizacyjne szkoły i po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej. 2. Podstawowy przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym (rozszerzenie główne) uczeń wybiera składając wniosek o przyjęcie do szkoły. Pozostałe rozszerzenia (rozszerzenia dodatkowe) uczeń wybiera do końca semestru w pierwszym roku nauki. 3. W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma prawo dokonać zmiany rozszerzenia głównego: a)      bezpośrednio po zakończeniu pierwszego semestru w pierwszym roku nauki b)      bezpośrednio po pierwszym semestrze w drugim roku nauki c)      do 30 września w trzecim roku nauki. 4. Wnioski o zmianę rozszerzenia głównego składane są: a)      do dwóch tygodni przed zakończeniem nauki w pierwszym semestrze pierwszego roku nauki. b)      w pierwszym tygodniu po zakończeniu zimowej przerwy świątecznej w drugim roku nauki c)      do 10 września w trzecim roku nauki. 5. Warunkiem dokonania zmiany rozszerzenia głównego jest: a)      złożenie wniosku w terminie b)      możliwości organizacyjne szkoły – wolne miejsca w klasie z wnioskowanym, nowym rozszerzeniem c)      zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z nowo wybranych przedmiotów rozszerzonych w drugim i trzecim roku nauki w zakresie niezrealizowanych treści programowych. 6. W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma prawo dokonać zmiany rozszerzenia dodatkowego: a)      bezpośrednio po pierwszym semestrze w drugim roku nauki b)      do 30 września w trzecim roku nauki. 7. Wnioski o zmianę rozszerzenia dodatkowego składane są: a)      w pierwszym tygodniu po zakończeniu zimowej przerwy świątecznej. b)      do 10 września w trzecim roku nauki. 8. Warunkiem dokonania zmiany rozszerzenia dodatkowego jest: a)      złożenie wniosku w terminie b)      możliwości organizacyjne szkoły – wolne miejsca w klasie z wnioskowanym, nowym rozszerzeniem c)      zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z nowo wybranych przedmiotów rozszerzonych w drugim i trzecim roku nauki. w zakresie niezrealizowanych treści programowych. 9. W przypadku ograniczonej liczby miejsc decyduje wynik egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku takiej samej oceny (równej ilości punktów) kolejność zgłoszeń. 10. Zasady i warunki zmiany grupy językowej są analogiczne jak w przypadku zmiany rozszerzenia głównego.   § 38 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Zespołu. Uczeń powinien: a)      dbać o honor Zespołu, godnie je reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje, b)      systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki, c)      współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed Zespołem, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej, d)     przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu, e)      przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Zespołu, f)       stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, g)      dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, h)      przestrzegać ustaleń władz Zespołu 2. Szczegółowy zakres obowiązków ucznia znajduje się w Regulaminie Zespołu.   § 39 1. Szkoła przewiduje następujące nagrody dla uczniów i abiturientów: a)      pochwała na forum klasy, b)      pochwała na apelu, c)      wręczenie dyplomu uznania d)     wręczenie nagród książkowych, rzeczowych i gotówkowych, e)      list pochwalny dla rodziców, f)       nagrody Fundacji Szkolnej im. Stanisława Staszica, g)      inne formy wyróżnienia dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w różnych dziedzinach życia Zespołu. 2. Podstawę do przyznania nagród stanowią: a)      wyniki w nauce, b)      aktywność społeczna, c)      osiągnięcia sportowe, d)     aktywna działalność w organizacjach, e)      wzorowa postawa, f)       osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, g)      inne osiągnięcia ucznia w szkole i poza nią. 3. Nagrody przyznawane są przez dyrektora szkoły na wniosek poszczególnych nauczycieli lub któregoś z organów Zespołu. 4. Decyzje o przyznaniu nagród rzeczowych i gotówkowych są opiniowane przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, Radą Rodziców.   § 40 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Zespołu przewiduje się następujące rodzaje kar:  1. na mocy decyzji wychowawcy klasy: a)      upomnieniem wychowawcy klasy, b)      upomnieniem wychowawcy klasy wobec klasy.  2. na mocy decyzji dyrektora szkoły podjętej po konsultacji z Radą Pedagogiczną: a)      upomnieniem lub naganą Dyrektora Zespołu, b)      upomnieniem lub naganą Dyrektora Zespołu udzieloną publicznie wobec uczniów.  3. na mocy uchwały Rady Pedagogicznej: a)      zawieszeniem w przywilejach ucznia na określony czas, b)      zawieszenie w przywilejach ucznia połączone z obowiązkiem podjęcia przez ucznia określonych przez Radę Pedagogiczną działań o charakterze rehabilitacyjnym, uwzględniającym naprawienie wyrządzonej szkody oraz podjęcie pracy społecznej na rzecz potrzebujących. 2. Zawieszenie w przywilejach ucznia oraz może nastąpić w przypadku poważnego naruszenia powszechnie obowiązujących norm obyczajowych i społecznych, a zwłaszcza poważnego naruszenia statutu i regulaminu Zespołu. 3. Szczegółowy wykaz przywilejów, które ulegają zwieszeniu określa Regulamin Szkolny. 4. O zastosowanych wobec ucznia karach wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych). 5. Uczeń lub jego rodzice (niepełnoletni w porozumieniu z rodzicami) może odwołać się od nałożonej kary w terminie 3 dni od dnia poinformowania go (rodziców) o niej. 6. Po otrzymaniu odwołania Dyrektor przekazuje je wychowawcy do: a)      rozpatrzenia na forum klasowym (w przypadku kar nakładanych przez wychowawcę klasy), b)      do rozpatrzenia na forum Rady Pedagogicznej w obecności przedstawicieli samorządu uczniowskiego (w przypadku kar nakładanych przez Dyrektora Zespołu lub Radę Pedagogiczną), 7. Ostateczną decyzję w sprawie odwołania podejmuje Dyrektor Zespołu. 8. Rodzaj działań, o których jest mowa w ust. 1 pkt 3 ppkt b musi zostać uzgodniony z rodzicami ucznia niepełnoletniego. 9. Po uzyskaniu zgody Rodziców, o której mowa ust. 8 dyrektor Zespołu po konsultacji z Radą Pedagogiczną wyznacza uczniowi szkolnego kuratora spośród członków Rady Pedagogicznej i określa jego obowiązki. Po upływie wyznaczonego w tym trybie czasu próby Rada Pedagogiczna ponownie rozpatruje sprawę ucznia. 10. Informacje o udzielonych naganach są dołączane do arkusza ocen ucznia i ulegają zatarciu po upływie roku od ich wymierzenia.   § 41 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadku popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia przez ucznia Statutu Zespołu lub powszechnie obowiązujących norm obyczajowych, społecznych i prawnych podczas pobytu w szkole, na wycieczce, podczas imprezy szkolnej oraz poza szkołą a zwłaszcza: a)      celowego stworzenia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ucznia bądź pracownika szkoły, b)      rażącego naruszenia nietykalności cielesnej bądź godności osobistej członka społeczności szkolnej, c)      celowego zniszczenia mienia szkolnego, d)     dokonania kradzieży e)      rażącego wybryku chuligańskiego f)       używania lub rozprowadzania w szkole środków odurzających, g) spożywania lub rozprowadzania alkoholu w szkole, podczas wycieczki lub imprez szkolnych. 2. Skreślenie ucznia może nastąpić także w przypadku uporczywego uchylania się od realizacji obowiązku nauki a w szczególności nieusprawiedliwionej absencji przekraczającej 50% ogólnej liczby godzin w semestrze i mimo podjętych przez szkołę środków wychowawczych. 3. Skreślenie z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej, podjętej przez Dyrektora Zespołu po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Przedmiotem opinii winno być rozpatrzenie konkretnego zachowania się ucznia a nie ogólna jego ocena i jego zachowania. 4. Od decyzji o skreśleniu przysługuje stronie prawo odwołania się do Śląskiego Kuratorium Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Zespołu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 5. W stosunku do ucznia, którego obejmuje realizacja obowiązku szkolnego nie jest możliwe wydanie decyzji o skreśleniu go z listy uczniów. 6. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 uczeń zobowiązany do realizacji obowiązku szkolnego, na wniosek Dyrektora Zespołu zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.   § 42 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 2. Uczniowie o szczególnych uzdolnieniach i predyspozycjach mogą jednocześnie realizować indywidualny tok i indywidualny program nauki.   § 43 1. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Zespołu. 2. Dyrektor Zespołu, którego uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.   § 44 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 3. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: a)      stypendium szkolne; b)      zasiłek szkolny. 5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: a)      stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; b)      stypendium Prezesa Rady Ministrów; c)      stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; d)     stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 6. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 7. Kryteria przyznawania, wysokość i tryb udzielania świadczeń z zakresy pomocy socjalnej i motywacyjnej regulują odrębne przepisy.     VII. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, ZWOLNIENIA Z LEKCJI I USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI   § 45 1. Uczeń ma obowiązek regularnego i systematycznego uczęszczania na wszystkie zajęcia przewidziane dla niego w planie. 2. Przychodzenie do szkoły na wybrane zajęcia w celu wzięcia udziału w sprawdzianie osiągnięć edukacyjnych jest zabronione. Oceny uzyskane z naruszeniem tego zakazu zostają anulowane. 3. Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na wszystkie zajęcia szkolne. 4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych, wychowawczych bądź opiekuńczych uczeń nie może opuszczać klasy bez porozumienia z nauczycielem prowadzącym te zajęcia. 5. Opuszczenie terenu Zespołu w czasie zaplanowanych dla ucznia obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych bądź opiekuńczych może nastąpić tylko w porozumieniu z rodzicami ucznia niepełnoletniego lub na podstawie pisemnej prośby o zwolnienie, złożonej przez ucznia pełnoletniego wg procedury określonej w Regulaminie Szkolnym. 6. Przebywanie uczniów w szkole poza godzinami przewidzianych dla nich zajęć dydaktycznych, wychowawczych bądź opiekuńczych wymaga zgody wychowawcy i poinformowania Dyrektora lub jego zastępcy. 7. Uczeń, który był nieobecny ma obowiązek dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia podpisanego przez rodziców, zawierającego informacje o przyczynach absencji; usprawiedliwić ucznia może także jego rodzic podczas rozmowy telefonicznej z wychowawcą a wówczas usprawiedliwienie pisemne uczeń przekazuje wychowawcy po powrocie na zajęcia, na najbliżej lekcji wychowawczej. Jeżeli okres choroby ucznia przekracza 5 dni rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym wychowawcę klasy. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców (prawnych opiekunów) skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności. 8. Uczniowie pełnoletni mogą samodzielnie usprawiedliwiać nieobecność w szkole. Usprawiedliwienie takie musi mieć formę pisemną i zawierać powód absencji. 9. Wychowawca z ważnych powodów może odmówić usprawiedliwienia nieobecności uczniowi pełnoletniemu za wyjątkiem zwolnień wystawianych przez lekarza medycyny. Od tej decyzji można odwołać się do Dyrektora Zespołu. 10. Brak usprawiedliwienia nieobecności w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły oznacza, że nieobecność jest ostatecznie nieusprawiedliwiona. 11. Wychowawca informuje rodziców pełnoletniego ucznia o przedkładanych przez niego zwolnieniach i usprawiedliwieniach nieobecności. 12. Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, a także z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej następuje w drodze decyzji Dyrektora na podstawie podania złożonego przez pełnoletniego ucznia lub rodziców i stosownego zaświadczenia lekarskiego. Podanie należy złożyć w sekretariacie nie później niż 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego lub od zaistnienia przyczyny zwolnienia. 13. Uczniowie zwolnieni z zajęć wf mają obowiązek przebywania podczas lekcji w sali gimnastycznej, a po poinformowaniu prowadzącego te zajęcia mogą przebywać w bibliotece szkolnej lub na konsultacjach u nauczycieli. 14. Uczniowie posiadający stałe zwolnienie z wf, a także z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej oraz stale nieuczestniczące w lekcjach religii, mogą w czasie tych lekcji przebywać w bibliotece, na konsultacjach u nauczycieli lub pod opieką pracownika niepedagogicznego Uczeń pełnoletni może ponadto wyjść w tym czasie ze szkoły, stosując procedurę opisaną w punkcie 4. Jeśli lekcje te wypadają na pierwszej bądź ostanie godzinie lekcyjnej uczeń taki jest zwolniony z zajęć. 15. Uczniów uczestniczących we wszelkich imprezach organizowanych przez szkołę lub w szkole obowiązują zapisy statutu i odpowiednich regulaminów. Dotyczy to także wycieczek, wyjść zbiorowych, studniówek i półmetków. 16 Studniówka jest imprezą organizowana przez komitet powołany przez rodziców i uczniów klas maturalnych we współpracy ze szkołą i na podstawie wzajemnie uzgodnionych zasad. 17. Uczeń niepełnoletni może czasowo odłączyć się od wycieczki wyłącznie na podstawie przedstawionej wychowawcy pisemnej zgody rodziców. Uczeń pełnoletni może odłączyć się od wycieczki po złożeniu na ręce wychowawcy stosownego pisemnego oświadczenia. 18. Odłączanie się od wycieczki odbywanej za granicą jest niedozwolone. 19. Wyjście zbiorowe i wycieczka dla całej grupy lub indywidualnych uczestników mogą zostać rozwiązane w innym miejscu niż teren Zespołu jeśli wcześniej zostało to uzgodnione z rodzicami uczniów niepełnoletnich a uczniowie pełnoletni złożyli na ręce wychowawcy stosowne pisemne oświadczenia.   VIII. OBOWIĄZKOWY STRÓJ SZKOLNY    § 46 1. Uczeń ma obowiązek noszenia w szkole stroju uczniowskiego. Rozróżniane są 4 typy strojów szkolnych: a)      galowy b)      odświętny c)      codzienny – mundurek szkolny d)     strój sportowy 2. Wzory strojów uczniowskich szczegółowo określa Regulamin Zespołu. 3. Dyrektor Zespołu może w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie Zespołu nie wymaga noszenia przez niego regulaminowego stroju uczniowskiego. 4. Dyrektor Zespołu może przy zachowaniu procedury określonej w ust. 2 określić sytuacje, w których noszenie przez ucznia jednolitego stroju jest wymagane poza terenem szkoły. 5. Do dnia ślubowania uczniów klas pierwszych obowiązuje noszenie marynarek a uczennice noszenie żakietów w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym bez pasków na rękawach. 6. Zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju może nastąpić z inicjatywy własnej Dyrektora Zespołu lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor Zespołu lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski - także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego. 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, dyrektor Zespołu rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. 8. O ogłoszeniu dnia galowego decyduje Dyrektor Zespołu – z inicjatywy własnej, Rady Pedagogicznej lub na wniosek Samorządu Uczniowskiego     IX. OCENIANIE UCZNIÓW – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA   § 47 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów odbywa się w oparciu o Regulamin Oceniania Wewnątrzszkolnego. 2. Regulamin określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.   I Cele i zakres oceniania 1. Ocenianiu podlegają: a)      osiągnięcia edukacyjne ucznia; b)      zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w Gimnazjum i Liceum programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu. 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; d)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej 6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, b)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania, c)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Gimnazjum i Liceum, d)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, e)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według obowiązującej skali, f)       ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, g)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.   II Skala ocen z zajęć edukacyjnych 1. Ocenianie klasyfikacyjne i bieżące ustala się w następującej skali: Stopień celujący - 6 Stopień bardzo dobry - 5 Stopień dobry - 4 Stopień dostateczny - 3 Stopień dopuszczający - 2 Stopień niedostateczny - 1 Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących z wyłączeniem stosowania ocen: -1 i 6+ 2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: - oceny bieżące określające stopień opanowania zrealizowanej części poziomu wymagań programu nauczania, - oceny śródroczne, roczne i końcowe określające ogólny poziom opanowania wymagań przewidywanych programem nauczania oraz aktywność i pilność 3. Wartość wagowa ocen cząstkowych (bieżących) jest określana w zespołach przedmiotowych. 4 Oprócz ocen cząstkowych (bieżących) nauczyciel może odnotować w dzienniku wraz z datą - zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć - np. - zgłoszenie braku pracy domowej - bz. - zaliczenie pracy pisemnej - zal. - informację o aktywności ucznia na lekcji: A (aktywność) lub B (bierność) - ilość punktów uzyskanych podczas sprawdzianu 5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, bez podania przyczyny a) jeden raz w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze godziny tygodniowo, b) dwa razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 2,3 lub 4 godzin tygodniowo, c) trzy razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 5 lub więcej godzin tygodniowo. 6. Zgłoszenie nieprzygotowania i brak pracy domowej może nastąpić wyłącznie na początku lekcji, przed wywołaniem ucznia do odpowiedzi. 7. Nieprzygotowania nie można zgłosić w przypadku zapowiedzianych stosownie wcześniej prac klasowych. 8. O stosowaniu zaliczeń (zal) decyduje nauczyciel. 9. Częstotliwość odnotowywania aktywności ustala nauczyciel. 10. Oceny i pozostałe wpisy do dziennika są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem i wg regulaminu dziennika elektronicznego 11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie odbywa się w sposób ustny w trakcie zebrania z rodzicami lub podczas konsultacji.   III Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a)      przedmiotowych systemach wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Przekazanie informacji nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Temat lekcji” a wychowawca w rubryce – „Tematyka zebrań z rodzicami” 3. Przedmiotowe zakresy wymagań dostępne są w sekretariacie szkoły, w bibliotece i czytelni szkolnej. 4. Stopień celujący otrzyma uczeń, który: a)      opanował w pełni materiał programowy podlegający ocenianiu i posiada wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań wykraczającym poza program nauczania przedmiotów w danej klasie; b)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami; c)      rozwiązuje nietypowe, skomplikowane zadania; d)     samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, wynikające z indywidualnych zainteresowań. 5. Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który: a)      opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania i podlegający ocenianiu na poziomie wymagań dopełniających oraz biegle stosuje go do rozwiązywania problemów; b)      posiadł umiejętność korzystania z innych źródeł wiedzy; c)      rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne; d)     potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w życiu pozaszkolnym; 6. Stopień dobry otrzyma uczeń, który: a)      opanował wiadomości podlegające ocenianiu na poziomie wymagań rozszerzających, b)      sprawnie stosuje zdobyte wiadomości użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności; c)      samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 7. Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który: a)      opanował wiadomości i umiejętności podlegające ocenianiu określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań podstawowych, nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych; b)      rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 8. Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który: a)      opanował umiejętności podlegające ocenianiu określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań koniecznych b)      rozwiązuje proste zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności często pod kierunkiem nauczyciela. 9. Stopień niedostateczny otrzyma uczeń, który: a)      nie opanował na poziomie wymagań koniecznych wiadomości i umiejętności podlegających ocenianiu, określonych podstawą programową nauczania w danej klasie; b)      nie potrafi rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela; c)      braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze kontynuowanie nauki z tego przedmiotu. d)     odmawia poddaniu się ocenianiu bieżącemu   IV Skala ocen z zachowania i sposób ich zapisywania w dzienniku 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów w danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Zespołu. 2. Ocenianie semestralne i klasyfikacyjne ustala się w następującej skali: - wzorowe, - bardzo dobre, - dobre - poprawne, - nieodpowiednie, - naganne    V Kryteria oceniania zachowania 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. Ocena z zachowania ma związek z przestrzeganiem przez ucznia Statutu i Regulaminu Szkolnego, programem wychowawczym szkoły i przyjętym modelem absolwenta. Wyraża opinię o respektowaniu przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych w relacjach: a)      z instytucją szkoły, b)     społecznością szkolną, c)      środowiskiem pozaszkolnym 3. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: a)      wypełnianie przez ucznia obowiązków szkolnych, b)      zaangażowanie ucznia gimnazjum w realizację projektu edukacyjnego, c)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, d)     dbałość o honor i tradycje szkoły, e)      dbałość o piękno mowy ojczystej, f)       godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, g)      okazywanie szacunku innym osobom. 4. Zachowanie ocenia się śródrocznie oraz przy klasyfikacji rocznej przy czym ocena z zachowania nie ma wpływu na promowanie i stopnie z przedmiotów 5. Ocenę śródroczna i roczną zachowania wystawia wychowawca po zasięgnięciu opinii ucznia oraz konsultacjach z klasą i nauczycielami ucznia. Wpływ na ocenę winny mieć udokumentowane działania pozaszkolne ucznia. 6. Przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych zachowania należy wziąć pod uwagę następujące wymagania na poszczególne oceny:  1. zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który przestrzega prawa szkolnego, a w szczególności: a)      dotrzymuje ustalonych terminów i prawidłowo wywiązuje z powierzonych mu prac i zadań w tym gimnazjalnego projektu edukacyjnego b)      jest taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować c)      strój ucznia i jego higiena nie budzą zastrzeżeń, d)     punktualnie przychodzi na zajęcia, e)      postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, f)       szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, g)      podczas klasówek i odpowiedzi w zasadzie nie korzysta z niedozwolonych form pomocy, h)      nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień, i)        nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób,  2. zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto co najmniej trzy z poniższych warunków, a)      reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych, imprezach artystycznych, turystycznych itd, b)      działa w organizacjach szkolnych lub pozaszkolnych, c)      uczestniczył w działalności szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresować, klubów, d)     wykazuje aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią, e)      angażuje się w pracę wolontaryjną, f)       przygotowanie i prowadzenie godzin wychowawczych, g)      pomoc uczniom mającym kłopoty w nauce, h)      czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, i)        aktywnie pełni funkcje w samorządzie szkolnym (klasowym) Ponadto w przypadku ucznia gimnazjum dodatkowo warunek współpracy w zespole realizującym projekt gimnazjalny i wypełniania stawianych przed sobą i zespołem zadań.  3. zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto co najmniej sześć z powyższych warunków. W przypadku ucznia gimnazjum dodatkowo warunek wykazania się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach projektu gimnazjalnego, wspomaganie członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, wykazanie się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków  4. zachowanie poprawne otrzymuje uczeń , który nie spełnia co najmniej dwóch z wymagań koniecznych do uzyskania oceny dobrej. W przypadku ucznia gimnazjum dodatkowo warunek współpracy w zespole realizującym projekt gimnazjalny z wypełnianiem stawianych przed sobą i zespołem zadań, przy czym jego działania podejmowane były na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.  5. zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie spełnia co najmniej czterech z wymagań koniecznych do uzyskania oceny poprawnej (dobrej). W przypadku ucznia gimnazjum mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązanie się w terminie ze swych obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu  6. zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który nie spełnia co najmniej sześciu z wymagań koniecznych do uzyskania oceny dobrej. W przypadku ucznia Gimnazjum jeśli nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego. 7. Rażące naruszenie statutu Zespołu oraz wyrok sądu za naruszenie przepisów Kodeksu Karnego powoduje otrzymanie oceny nagannej 8. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach powodują obniżenie oceny ze sprawowania: a)      o jedna ocenę w przypadku opuszczenia co najmniej 10 godzin, b)      o dwie oceny w przypadku opuszczenia 25 godzin, c)      o trzy oceny w przypadku opuszczenia co najmniej 50 godzin, d)     ucieczka z lekcji lub imprezy szkolnej, samowolne opuszczenie budynku Zespołu podczas zajęć szkolnych, oddalenie się od grupy bez powiadomienia i zgody wychowawcy (opiekuna) podczas wycieczki lub wyjścia zbiorowego ze szkoły powoduje obniżenie oceny ze sprawowania o jedną. 9. Nieusprawiedliwiona nieobecność wyklucza możliwość uzyskania oceny wzorowej. 10. Zachowania pozytywne, umożliwiające podwyższenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a)      wyraźne wyniki pracy nad sobą (poprawa pracy nad sobą, zaprzestanie spóźnień, opanowanie agresji, innych emocji negatywnych); b)      przejawianie własnej inicjatywy w czasie wolnym, od zajęć lekcyjnych, np. pomoc uczniów zdolniejszych uczniom mającym kłopoty w nauce, pomoc osobom niepełnosprawnym, zorganizowanie imprezy klasowej lub szkolnej; c)      pozytywny wpływ na innych uczniów; d)     szczególnie wyróżniającą kulturę i subtelność (uprzejmość, brak wulgaryzmów w zachowaniu i słownictwie); e)      udział w konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, zawodach sportowych; f)       udział w akademiach i uroczystościach; g)      praca w zespołach artystycznych; h)      przygotowanie pomocy na zajęcia; 11. Zachowania negatywne, które wpływają na obniżenie śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania: a)      niesolidność, nieterminowość, niewywiązywanie się z zobowiązań; b)      nieuzasadnione opuszczanie zajęć lekcyjnych; c)      spóźnienia na zajęcia; d)     samowolne opuszczanie szkoły podczas przerw i zajęć; e)      nieodpowiedni strój i wygląd (niechlujny, niehigieniczny, wyzywający), wskazujący na przynależność do nieformalnych grup młodzieżowych zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu; f)       dewastowanie i marnotrawstwo mienia Zespołu, g)      agresywne zachowania, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec ludzi i zwierząt, wymuszanie pieniędzy i innych dóbr materialnych, krzywdzenie innych poprzez agresję słowną h)      unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny poprzez obarczanie winą innych; i)        palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie środków odurzających oraz rozprowadzanie ich na terenie szkoły lub podczas wycieczek i wyjść zbiorowych organizowanych przez szkołę., j)        kłamstwa, krętactwa, fałszerstwo, kradzież, k)      wulgarny sposób bycia; l)        okazywanie braku szacunku dla rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, osób starszych; m)    obojętność wobec czynionego zła np. brak reakcji na znęcanie się, dewastowanie mienia; n)      czyny podlegające kodeksowi karnemu; o)      przynoszenie lub używanie niebezpiecznych narzędzi; p)      niewłaściwe zachowanie się uczniów podczas imprez szkolnych i wycieczek. 12. Naganna i nieodpowiednia ocena zachowania wyklucza pełnienie jakichkolwiek funkcji w samorządzie uczniowskim, radiowęźle, uczestnictwo w poczcie sztandarowym.   VI Formy oceniania bieżącego 1. W celu sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów stosuje się następujące formy: a)      formy ustne: odpowiedzi z omówionego materiału, prezentacja pracy w grupach, referaty, prezentacje, recytacje, b)      formy pisemne: prace klasowe, kartkówki, zadania domowe, dyktanda, klasówki, sprawdziany i prace dodatkowe, c)      formy sprawnościowe, praktyczne, ćwiczenia. 2. Nauczyciel stosuje formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu i ilość godzin lekcyjnych w tygodniu 3. Odpowiedzi ustne obejmują co najwyżej materiał realizowany podczas trzech ostatnich lekcji, z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych. 4. Pisemne prace klasowe obejmują materiał szerszy niż realizowany podczas trzech ostatnich lekcji i trwają powyżej 20 minut. Nieusprawiedliwiona nieobecność na tej formie oceniania skutkuje oceną niedostateczną. 5. Kartkówki są to prace pisemne obejmujące co najwyżej materiał realizowany podczas trzech ostatnich lekcji lub materiał będący tematem pracy domowej i trwające do 20 minut. 6. Termin obowiązkowych form oceniania nauczyciel ustala z uczniami z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zapisując go w dzienniku lekcyjnym. Zmianę terminu spowodować mogą jedynie wypadki losowe (np. choroba nauczyciela) lub wzajemne uzgodnienie nauczyciela i uczniów. 7. W jednym tygodniu nauki, w każdej klasie, mogą być przeprowadzone najwyżej trzy prace klasowe przy czym w takim wypadku, co najmniej jedna musi dotyczyć przedmioty realizowanego w grupie międzyoddziałowej, a w ciągu jednego dnia najwyżej dwie prace klasowe, przy czym w takim wypadku co najmniej jedna musi dotyczyć przedmiotu realizowanego w grupie międzyoddziałowej 8. W razie usprawiedliwionej nieobecności ucznia na obowiązkowej pracy pisemnej ma on obowiązek przystąpić do wyżej wymienionej formy w terminie poprawkowym. Jest to dla niego termin pierwszy jeśli nieobecność trwała co najmniej trzy dni. 9. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z obowiązkowych prac klasowych. Poprawa musi się odbyć do 14 dni od oddaniu pracy klasowej przez nauczyciela, w terminie wzajemnie uzgodnionym ustalonym po oddaniu prac. W przypadku braku uzgodnienia, na wniosek nauczyciela lub ucznia termin poprawy wyznacza Dyrektor. Poprawianie danej pracy pisemnej przeprowadza się tylko raz. Zajęcia, podczas których odbywa się poprawa pracy pisemnej, podlegają rygorowi usprawiedliwiania nieobecności. 10. Jeżeli uczeń nie uczestniczył bez usprawiedliwienia w obowiązkowej pracy pisemnej i w jej poprawie, to otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną. 11. Jeżeli uczeń nie uczestniczył z usprawiedliwionych przyczyn w obowiązkowej pracy pisemnej i w jej poprawie, to ma on (w ciągu trzech dni po swojej nieobecności) obowiązek uzgodnić z nauczycielem przedmiotu termin ostatecznej poprawy tej pracy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną z tej pracy. 12. Wszystkie pisemne formy sprawdzenia wiadomości powinny zostać ocenione i oddane w terminie do dwóch tygodni od dnia ich napisania. Dopuszcza się przedłużenie tego terminu w wypadkach losowych. a)      Sprawdzone i ocenione prace pisemne z obowiązkowych form oceniania uczeń dostaje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. b)      Jeżeli nauczyciel nie zwróci prac w określonym terminie ocenę do dziennika może wpisać za zgodą ucznia. 13. Wszyscy uczniowie z każdego przedmiotu ogólnokształcącego powinni w semestrze otrzymać: - co najmniej trzy oceny, z co najmniej dwóch form sprawdzania wiadomości, z przedmiotów o tygodniowym wymiarze jednej godziny , - co najmniej cztery oceny, z co najmniej dwóch form sprawdzania wiadomości, z przedmiotach o tygodniowym wymiarze dwóch i więcej godzin. 14. Liczba ocen ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do absencji ucznia. 15. W dniach świąt szkolnych w Dniu Dziecka w przypadku Gimnazjum i niepełnoletnich uczniów Liceum oraz w pierwszym dniu po każdych feriach lub przerwach świątecznych nie wolno przeprowadzać prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi. 16. W okresie adaptacyjnym, obejmującym uczniów klas pierwszych, w okresie pierwszego miesiąca nauki nie wolno wstawiać do dziennika ocen niedostatecznych. 17. Zespoły przedmiotowe określają, wynikające ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru godzin, obowiązkowe formy oceniania i zadania obowiązujące ucznia w danym semestrze. 18. Ustalenia zespołów przedmiotowych są respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwości wprowadzenia dodatkowych form oceniania przez poszczególnych nauczycieli   VII Projekt edukacyjny 1. Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: a)      wybranie tematu projektu edukacyjnego; b)      określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; c)      wykonanie zaplanowanych działań; d)     publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.   VIII Klasyfikacja śródroczna i roczna 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie Zespołu - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 4. Informacja o której mowa w ust. 3 przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach organizowanych najpóźniej na trzy tygodnie przed roczną konferencją klasyfikacyjną lub też w innej formie ustalonej między wychowawcą a rodzicami. 5. Nieobecność na zebraniu i brak kontaktu z wychowawcą oznacza rezygnację rodziców (prawnych opiekunów) z prawa do uzyskania informacji, o której mowa w ust. 3. 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.   IX Formy ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania — wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocje do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w Gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w Gimnazjum i Liceum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 5. Ocena w klasyfikacji śródrocznej za I semestr ma charakter diagnozy i oprócz stopnia może zawierać informację na temat aktywności i pilności ucznia. 5.1. Poziom aktywność określa się jako: a. wysoki - symbol A b. znikomy - symbol B c. umiarkowany ( aktywność wykazywana sporadycznie) - symbol C 5.2. Poziom pilności określa się jako: a. wysoki - symbol A b. znikomy - symbol B c. przeciętny - symbol C 5.3. Układ w zapisie oceny zawiera kolejno: stopień, ocenę aktywności, ocenę pilności 6. Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% godzin zajęć z danego przedmiotu w semestrze lub w roku szkolnym, uczeń może być nieklasyfikowany z tego przedmiotu. 7. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ocen cząstkowych przy uwzględnieniu możliwości zróżnicowania ich wag, określoną wedle następujących zasad: 1 - 1,59 - ndst 1,6 – 2,59 – dop 2,6 – 3,59 – dst 3,6 – 4,59 – db 4,6 – 5,59 – bdb 5,6 – 6 – cel przy czym przy wyliczaniu średniej plus przy ocenie cząstkowej liczy się jako 0,5 oceny, a minus jako -0,25 oceny 8. Uczeń, który w ciągu semestru nie zaliczył co najmniej jednej obowiązkowej pracy pisemnej może nie otrzymać pozytywnej oceny z tego przedmiotu na koniec semestru lub roku szkolnego. 9.Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną uwzględniające wszystkie oceny cząstkowe( o wagach określonych w poszczególnych zespołach przedmiotowych) uzyskane przez ucznia w danym roku szkolnym. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7. 10. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych jest podstawą do podniesienia oceny. 11. Uczeń, który uzyskał ocenę klasyfikacyjną śródroczną niedostateczny lub nie był klasyfikowany na koniec pierwszego semestru, zobowiązany jest do uzupełnienia braków w trybie i zakresie ustalonym przez nauczyciela. O terminie tym wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na zebraniu rodziców podsumowującym klasyfikację śródroczną. 12. O niepoprawieniu oceny niedostatecznej rodzic (prawny opiekun) ucznia winien być powiadomiony przez wychowawcę klasy. Fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku klasowym. 13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków na konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 14. O zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem wychowawca informuje rodziców nie później niż na trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. W razie braku kontaktu z rodzicami wychowawca niezwłocznie powiadamia ich listem poleconym.   X Formy ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; b)      dbałość o honor i tradycje szkoły; c)      dbałość o piękno mowy ojczystej; d)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; e)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; f)       okazywanie szacunku innym osobom; g)      udział ucznia Gimnazjum w realizacji programu edukacyjnego. 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem sytuacji dwukrotnego uzyskania przez ucznia dwa razy z rzędu oceny nagannej z zachowania. 3. Ocena z zachowania jest jawna i uzasadniona. 4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii wszystkich nauczycieli uczących w klasie, uczniów klasy oraz ocenianego ucznia. 5. Uczniowie i ich rodzice w tym rodzice uczniów pełnoletnich mają prawo znać uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej zachowania. 6. Wychowawca klasy zobowiązany jest do umotywowania oceny nieodpowiedniej i nagannej zachowania. 7. Ocenę zachowania wystawioną zgodnie z regulaminem oceniania przedstawia wychowawca na konferencji klasyfikacyjnej do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 8. Rada Pedagogiczna może wnioskować do wychowawcy klasy o zmianę oceny zachowania 9. Jeżeli wychowawca podtrzymuje ustaloną ocenę, zobowiązany jest do pisemnego umotywowania swojej decyzji. 10. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego ocena z zachowania może ulec zmianie nawet w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych.    XI Formy ustalania końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustalania końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 1. Na oceny klasyfikacji końcowej składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w Gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w Gimnazjum i Liceum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 4. Końcowa oceną zachowania jest roczna ocena zachowania, którą uczeń uzyskał w ostatnim roku nauki w szkole danego typu.   XII Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny . 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 3. W skład komisji wchodzą: a)      Dyrektor Zespołu — jako przewodniczący komisji, b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 4. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający w szczególności: a)      skład komisji, b)      termin sprawdzianu, c)      zadania (pytania) sprawdzające, d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 5. Uczeń lub jego rodzice ( opiekunowie prawni) mogą w terminie 7 dni zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. 6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 7.W skład komisji wchodzą: a)      Dyrektor Zespołu b)      wychowawca klasy c)      wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d)     pedagog e)      psycholog f)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego g)      przedstawiciel Rady Rodziców 8. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający w szczególności: a)      skład komisji, b)      termin posiedzenia komisji, c)      wynik głosowania, d)     ustaloną ocen zachowania wraz z uzasadnieniem. 9. Przepisy ust. 1 - 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.    XIII Tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych 1. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego w przypadku jednej lub dwóch ocen niedostatecznych. 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 3. O terminie i miejscu egzaminów poprawkowych Dyrektor Zespołu powiadamia pisemnie rodziców oraz ucznia niezwłocznie po wyznaczeniu terminu egzaminu. 4. Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor Zespołu powołuje komisję w składzie: a)      przewodniczący - dyrektor lub zastępca, b)      egzaminator – nauczyciel przedmiotu, c)      członek komisji - nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, c może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą lub członka komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Dopuszczalne jest, by był to nauczyciel zatrudniony w innej szkole. 6. Egzamin poprawkowy odbywa się w jednym dniu i ma formę pisemną i ustną. Ocena z egzaminu jest oceną łączną i ma charakter ostateczny. 7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 8. Pytania i zadania egzaminacyjne w co najmniej dwóch zestawach proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z konsultantem. 9. Na część pisemną przeznacza się 90 minut i mogą w niej jednocześnie uczestniczyć wszyscy zdający z tego samego przedmiotu. Część ustna następuje po piętnastominutowej przerwie i trwa przez 30 minut z uwzględnieniem 10 minut na przygotowanie się ucznia. 10. W przypadku stwierdzenia korzystania przez ucznia z niedozwolonych form pomocy, przewodniczący ma prawo przerwać egzamin. 11. W powyższej sytuacji jak i w przypadkach: niezgłoszenia się ucznia w wyznaczonym terminie lub odstąpienia od egzaminu przed jego rozpoczęciem czy w trakcie, utrzymana zostaje ocena uzyskana prze ucznia w klasyfikacji rocznej. 12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września. 13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający w szczególności: a)      skład komisji, b)      termin egzaminu, c)      pytania egzaminacyjne, d)     wynik egzaminu. e)      opis okoliczności uzasadniających wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego. 14. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ustnych.   XIV Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 1. Egzamin klasyfikacyjny dyrektor szkoły wyznacza uczniowi: a)      nieklasyfikowanemu z powodu usprawiedliwionego opuszczenia 50% przewidzianych planem zajęć, b)      realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, c)      przyjętemu z innej szkoły i nieposiadającemu oceny z przedmiotów przewidzianych planem nauczania szkoły d)     na wniosek ucznia i za zgodą rady pedagogicznej uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej e)      starającemu się o przeniesie do równoległej klasy o innym rozszerzeniu w zakresie niezrealizowanych treści programowych. f)       spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.”, Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten może ubiegać się o powtórzenie klasy, do której uczęszczał lub do której uzyskał promocję przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązki nauki poza szkołą. 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu, w skład której wchodzą:  1. Dyrektor Zespołu lub jego zastępca jako przewodniczący  2. Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 7. Forma, przebieg i dokumentowanie egzaminu klasyfikacyjnego są identyczne jak w przypadku egzaminów poprawkowych. 8. Oceny ustalone w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego mają charakter ostateczny. Ocena niedostateczna może zostać poprawiona w wyniku egzaminu poprawkowego.   XV Zasady ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej 1. Uczeń ma prawo do ubiegania się o wyższą od przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli: a. do uzyskania wyższej oceny brakuje mu nie więcej niż 0,1 średniej ważonej w stosunku do zasad określonych w ust. 7. b. nie ma nieusprawiedliwionych godzin z przedmiotu, z którego ubiega się o podwyższenie oceny. c. uczestniczył we wszystkich obowiązkowych pracach pisemnych i sprawdzianach w wyznaczonych przez nauczyciela terminach. 2. Sposób poprawy określa nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę braki ucznia uniemożliwiające mu przy dotychczasowych ocenach uzyskanie oceny wyższej.   XVI Zasady uzyskiwania promocji i ukończenia szkoły 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4. 2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 5. Uczeń kończy Gimnazjum i Liceum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 6. Dodatkowym warunkiem ukończenia Gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego. 7. Uczeń kończy Gimnazjum i Liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.   XVII Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone pisemne prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w celu dokonania poprawy błędów. 5. Prace kontrolne są archiwizowane przez nauczyciela w teczce osiągnięć ucznia przez okres jednego roku. Dopuszczalne jest archiwizowanie na nośnikach elektronicznych 6. Prace zawarte w zeszycie szkolnym przechowuje uczeń. 7. Nauczyciel udostępnia prace kontrolne uczniowi, jego rodzicom i osobom sprawującym nadzór pedagogiczny. 8. Rodzice mogą uzyskiwać informacje o postępach ucznia za pośrednictwem elektronicznego dziennika a także w ramach: - konsultacji (co najmniej cztery razy w roku szkolnym) - wywiadówek (co najmniej dwa razy w roku szkolnym) - indywidualnych spotkań z nauczycielami bądź wychowawcą 9. Harmonogram konsultacji i wywiadówek ogłaszany jest podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego 10. Konsultacje indywidualne nie mogą odbywać się w trakcie prowadzenia zajęć przez nauczyciela lub wychowawcę. 11. Podczas wywiadówek rodzice otrzymują na piśmie wykaz ocen uzyskanych przez ucznia w trakcie semestru.   § 48 Egzaminy gimnazjalny i maturalny odbywa się w terminach i na podstawie odrębnych przepisów.   Postanowienia końcowe   § 49 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.   § 50 W szkole mogą być tworzone regulaminy, porządkujące wybrane obszary funkcjonowania szkoły, jednak ich treść nie może naruszać statutu szkoły .   § 51 1. Niniejszy statut jest podstawowym aktem prawnym regulującym całokształt funkcjonowania Zespołu. 2. Do statutu mogą być wprowadzane poprawki. Prawo wnoszenia wniosków o zmiany w statucie do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora mają wszystkie organy Zespołu. 3. Nowelizację statutu uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady Pedagogicznej Zespołu. 4. Dyrektor zapewnia warunki do zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej, w tym każdorazowo nowo przyjmowanym uczniom i ich rodzicom.   § 52 Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia Przez Radę Pedagogiczną Uchwały nr 15 z dnia 25.03.2015 r. zawierającej tekst jednolity za wyjątkiem zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Nauczania, które wchodzą w życie 1 września 2015 r.     Przewodniczący Rady Pedagogicznej ZSO 15 w Sosnowcu   Tomasz Szyjkowski   Sosnowiec, 25 marca 2015 r.    

Statut Liceum

S T A T U T IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu plac Waldemara Zillingera 1   PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU   1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ). 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 1997 roku Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami ). 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1592). 4. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 roku Nr 12 , poz.96 z późniejszymi zmianami). 5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych ( Dz.U. z 1992 roku Nr 65, poz. 331 z późniejszymi zmianami). 6. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). 7. Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1054). 8. Rozporządzenie MEN z 20 lipca 2001 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2001 roku Nr 79, poz. 844). 9. Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2004 roku nr 199 , poz. 2046) 10. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz.U. z 1991 roku Nr 120 , poz.526 i 527). 11. Uchwała Nr 775/XLI/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 stycznia 2002 roku   Postanowienia wstępne   § 1   1. Nazwa szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, pl. Waldemara Zillingera 1 2. Nazwa Liceum jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używania na drukach szkolnych skróconej nazwy: IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu   § 2   1. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu zwane dalej w niniejszym statucie szkołą jest placówką publiczną . 2. Organem prowadzącym szkołę jest Sosnowiec – miasto na prawach powiatu, nadzór pedagogiczny prowadzi Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.   § 3   Szkoła posługuje się trzema pieczęciami: - pieczątką podłużną o następującej treści Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Plac. W. Zillingera 1 41-206 Sosnowiec   - pieczęcią okrągłą dużą o treści: godło państwowe w środku i napis w otoku: IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. STASZICA W SOSNOWCU   - pieczęcią okrągłą małą o treści: godło państwowe w środku i napis w otoku: IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. STASZICA W SOSNOWCU   § 4   Liceum posiada sztandar o wymiarach 100x115 cm, który składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą w kształcie orła w koronie. Płat posiada haftowane wizerunki: po jednej stronie popiersia patrona szkoły Stanisława Staszica z okalającym go napisem „Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu” a po drugiej stronie orła w koronie na czerwonym tle i napis „Wszystko co nasze Polsce oddamy”. Płat obszyty jest frędzlami w kolorze złotym i przymocowany do drzewca metalowymi kółkami.   § 5   1. Cykl kształcenia wynosi 3 lata i obejmuje młodzież nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia 2. Za zgodą organu prowadzącego w szkole mogą być prowadzone klasy lub ciągi klas dwujęzycznych.   Cele i zadania szkoły   § 6   MISJA LICEUM I MODEL ABSOLWENTA   Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica to ukazywanie młodym ludziom urody i różnorodności świata, rozbudzenie w nich potrzeby ciągłego poszukiwania prawdy i pasji studiowania wybranej dziedziny nauki. Szkoła chce też pomagać uczniowi w odnalezieniu siebie i zrozumieniu innych, nauczyć go pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim - przygotować go do zdania egzaminu maturalnego. Działania te traktuje jako misję podjętą dla kształtowania modelu absolwenta Liceum imienia S. Staszica – który wzorem Patrona Szkoły będzie prawym człowiekiem i odpowiedzialnym obywatelem. Praca dydaktyczna i wychowawcza Rady Pedagogicznej służyć ma kreowaniu postaw pożądanych społecznie – ludzi otwartych i życzliwych, świadomych swej wartości i szanujących wartość innych, zachowujących pogodę ducha i optymizm życiowy. Szkoła jest miejscem, w którym dla dobra uczniów i polskiej oświaty, środki finansowe pochodzące z budżetu, dochodów własnych oraz dobrowolnych składek Rady Rodziców wykorzystywane są w pełni w sposób efektywny i oszczędny.   § 7   Do statutu mogą być wprowadzone zmiany w trybie zgodnym z zasadami uchwalania statutu.   § 8   Statut wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2010 r.     Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 Sosnowcu Tomasz Szyjkowski

Regulamin szkoły

Regulamin szkolny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu. Regulamin opracowany na podstawie prawa oświatowego i statutu szkoły.   § 1 Ustalenia porządkowe. 1.Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą znajdować się wyłącznie uczniowie, pracownicy szkoły oraz interesanci w tym rodzice załatwiający sprawy uczniów. 2.Obecność osób postronnych dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą Dyrekcji lub osoby przez nią upoważnionej 3.Osoby postronne mają obowiązek poinformowania dyżurującego pracownika szkoły o celu swej wizyty. 4.Sekretariat załatwia sprawy uczniowskie podczas dużych przerw. 5.Uczeń powinien przybyć do szkoły na co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. 6.Nazwiska osób spóźniających się zapisywane są w zeszycie spóźnień w dyżurce szkoły. 7.Uczeń ma obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia przewidziane dla niego w planie. 8.Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na wszystkie zajęcia szkolne. 9.W czasie zajęć szkolnych uczeń nie może bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia opuszczać klasy a bez uzyskania zgody dyrekcji lub osoby przez nią upoważnionej opuszczać terenu Szkoły. 10.Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach z powodów usprawiedliwionych powinni przebywać w czytelni. Uczniowie niećwiczący pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia z reszta grupy. 11.Uczeń przebywający na zwolnieniu chorobowym nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach szkolnych ani przystępować do egzaminów i zaliczeń. 12.Przebywanie ucznia w szkole poza godzinami jego zajęć wymaga zgody wychowawcy i poinformowania dyrekcji. 13.Za zgodą dyrektora w szkole mogą odbywać się poza zajęciami próby szkolnych zespołów artystycznych i treningi grup sportowych. Treningi mogą odbywać się wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 14.W okresie jesienno-zimowym uczniowie mają obowiązek noszenia na terenie szkoły obuwia zmiennego. 15.Uczeń może korzystać wyłącznie z szatni przydzielonej jego klasie. Uczniowie klas III Liceum otrzymują do dyspozycji szafki (jedna na dwie osoby). Kłódki do szafek uczniowie przynoszą we własnym zakresie. Na szafkach nie można umieszczać naklejek i napisów. 16.W szatni i w szafkach uczniowie mogą pozostawiać. mundurki, obuwie zmienne oraz materiały szkolne.. 17.W szatni i szafkach nie wolno przechowywać żadnych przedmiotów mogących zagrażać życiu lub zdrowiu. 18.Uczniowie klas III LO opróżniają i czyszczą szafki po zakończeniu swoich egzaminów maturalnych. 19.Przydział szafek uczniom klas II organizuje Samorząd Uczniowski. 20.Na okres ferii i wakacji uczniowie zobowiązani są zabrać z szatni swoje ubrania i buty 21.Uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w pomieszczeniach zaplecza technicznego szkoły. 22.Szkoła może udostępnić sale dla zorganizowania koncertów, występów i zabaw tanecznych. 23.Uczeń uczestniczący w imprezie szkolnej z osoba towarzyszącą bierze odpowiedzialność za zachowanie zaproszonej osoby. 24.Gimnazjaliści znajdują się pod szczególną opieką uczniów klas licealnych. § 2 Ceremoniał i strój szkolny. 1.Uczniowie klas pierwszych nabywają pełnych praw po złożeniu odpowiednio przyrzeczenia gimnazjalnego lub ślubowania licealnego. 2.Przyrzeczenie i ślubowania odbywa się corocznie w terminie do końca trzeciego tygodnia września. 3.W uroczystości ślubowania uczestniczą wszyscy uczniowie. 4.Roty przyrzeczenia iślubowania składanych przez uczniów klas pierwszych Gimnazjum lub Liceum mają następujące brzmienie:   My klasa pierwsza, uczennice i uczniowie, wstępujący w progi Dwujęzycznego Gimnazjum nr 25 przyrzekamy:   Przestrzegać zasad i norm godnego zachowania ucznia gimnazjum   Przyrzekamy !   Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w lekcjach i życiu szkoły   Przyrzekamy !   Rozwijać swe możliwości intelektualne i zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce   Przyrzekamy !   Dbać o pozytywny wizerunek naszej szkoły i godnie ją reprezentować   Przyrzekamy !   Szanować i kultywować tradycje Szkoły   Przyrzekamy !   Z szacunkiem i kulturą odnosić się do wszystkich członków społeczności szkolnej   Przyrzekamy !   Być chlubą rodziców i nauczycieli i Szkoły   Przyrzekamy !     My – uczennice i uczniowie klas pierwszych wstępujący w progi IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, zgromadzeni pod Sztandarem Szkoły i pomni słów testamentu jej Patrona, że „głównym przeznaczeniem człowieka tej Ziemi jest, aby dobrze czynić ludziom”,uroczyście ślubujemy : wierność ideałom humanizmu ś l u b u j e m y stawianie dobra narodu ponad własne ś l u b u j e m y służenie sercem i umysłem Ojczyźnie ś l u b u j e m y pracowitość, wytrwałość i zdyscyplinowanie we wspólnym dziele społeczności szkolnej ś l u b u j e m y troskę o dobre imię szkoły i jej świetlaną tradycję ś l u b u j e m yTobie Szkoło!   5.Od dnia ślubowania uczeń ma obowiązek noszenia w szkole stroju uczniowskiego. 6.Rozróżniane są 4 typy strojów szkolnych: a)galowy: I.galowy strój żeński stanowi ciemna spódnica, jasna bluzka oraz ciemny żakiet (może go zastępować mundurek szkolny); II.galowy strój męski stanowią: ciemne spodnie, jasna koszula, ciemny krawat i ciemna marynarka (może ją zastępować mundurek szkolny). b)odświętny: I.odświętny strój żeński stanowi mundurek i jasna bluzka; II.odświętny strój męski stanowi mundurek i jasna koszula. c)codzienny – mundurek szkolny. Codzienny strój zarówno żeński jak i męski stanowią: dowolny czysty, schludny, o stonowanej kolorystyce, i nieuwłaczający niczyjej godności ubiór, ciemnogranatowa lub czarna marynarka z naszytymi paskami oraz obuwie zmienne. d)strój sportowy: koszulka z logo szkoły, spodenki gimnastyczne, obuwie sportowe. 7.Krój mundurka stanowi załącznik do Regulaminu. 8.Mundurek szkolny powinien być trwale oznaczony imieniem i nazwiskiem ucznia po wewnętrznej stronie klapy marynarki. 9.Zasady umieszczania pasków: a)gimnazjaliści noszą paski barwy złotej a licealiści barwy białej; b)paski naszywane są wokół rękawów. Ich grubość oraz ilość zależy od klasy, w jakiej uczeń się znajduje; c)klasy I mają 1 pasek o szerokości 1 cm w odległości 5 cm od krawędzi rękawów; klasy II drugi pasek o szerokości 0,5 cm w odległości 0,5 cm od poprzedniego; klasy III trzeci pasek o szerokości 0,5 cm w odległości 0,5 cm od poprzedniego. 10.Strój ucznia powinien być dostosowany do temperatury panującej w obiekcie i umożliwiać noszenie mundurka podczas lekcji i przerw. 11.Po zakończeniu nauki uczeń może pozostawić swój mundurek w szkole z przeznaczeniem dla osób niezamożnych. 12.W przypadku braku możliwości nabycia mundurka z powodów finansowych,utraty lub niezamierzonego zniszczenia mundurka uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o stały lub czasowy przydział zastępczego stroju szkolnego ze zbioru mundurków używanych, będących w posiadaniu szkoły 13.Uczniowie klas I do dnia ślubowania noszą ciemnogranatowe lub czarne marynarki (żakiety) bez pasków. 14.Stroje galowe obowiązują w dniach obchodów ważnych świąt szkolnych: inauguracji i zakończenia roku szkolnego, immatrykulacji klas I, „Ostatniego dzwonka”, Dnia Patrona, Dnia Edukacji Narodowej, egzaminu gimnazjalnego, dni obchodów świąt państwowych i innych, określonych w rocznym planie pracy szkoły jako świąteczne. 15.O ogłoszeniu innych dni galowych decyduje dyrekcja z własnej inicjatywy lub na wniosekSamorządu Uczniowskiego. 16.W dniu obchodzonym jako Pierwszy Dzień Wiosny dopuszcza się dowolność stroju. 17.Na wniosek Samorządu Uczniowskiego Dyrektor może wyznaczyć także inny dzień, w którym nie obowiązuje strój szkolny. 18.W szkole zabrania się noszenia ubrań i znaczków z wulgarnymi lub obraźliwymi rysunkami i napisami lub propagującymi ideologię faszystowską lub komunistyczną. 19.Uczeń powinien zachować stosowny umiar w doborze stroju i fryzury. 20.Obchody ważnych świąt szkolnych i innych wydarzeń przewidują zorganizowanie akademii szkolnych. 21.Za przygotowanie akademii odpowiedzialny jest nauczyciel wskazany w rocznym planie pracy wraz z przypisaną mu klasą. 22.Za nagłośnienie sali podczas szkolnych imprez i obchodów świat szkolnych odpowiada Zespół Radiowęzła i nauczyciel-opiekun. 23.Akademia składa się z części oficjalnej i części artystycznej. 24.Przebieg części oficjalnej powinien być przygotowany i przeprowadzony we współpracy z Samorządem Uczniowskim. 25.W części oficjalnej akademii organizowanych z okazji ważnych świąt szkolnychuczestniczy poczet sztandarowy, odtwarzany jest hymn narodowy i hejnał miasta. 26.Poczet sztandarowy wprowadzany jest na komendę wydawana przez upoważnionego nauczyciela: „Poczet sztandarowy-maszerować!” . Odtworzenie lub wykonanie hymnu poprzedza komenda wydawana przez upoważnionego nauczyciela: „Do hymnu” Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru oraz w trakcie wykonywania hymnu uczestników uroczystości obowiązuje postawa „na baczność”. 27.Wszystkich uczniów obowiązuje udział w akademiach organizowanych z okazji ważnych świąt szkolnych, także wtedy gdy odbywają się po zakończeniu zajęć dydaktycznychucznia w danym dniu. § 3 Szczegółowa procedura udzielania zwolnień z zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności. § 3.1 Zwolnienia 1.Uczeń może zwolnić się z lekcji za zgodą wychowawcy klasy lub innej osoby upoważnionej przez dyrektora na podstawie pisemnej prośby rodziców lub własnej w przypadku gdy jest pełnoletni. Prośba o zwolnienie musi posiadać uzasadnienie. 2.Prośba o zwolnienie powinna zostać sporządzona na druku przygotowanym przez szkołę lub w wyjątkowych przypadkach napisana odręcznie przez rodziców lub uczniów pełnoletnich, z zachowaniem formy obowiązującego druku. Wzór druku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 3.Obowiązujące druki dla uczniów niepełnoletnich przekazywane są rodzicom podczas zebrań i dostępne w sekretariacie szkoły. 4.Prośba o zwolnienie powinna zostać przedstawiona wychowawcy co najmniej dwa dni przed jego terminem. 5.W przypadku nagłej konieczności zwolnienie z zajęć ucznia niepełnoletniego rodzice (rodzic) mają obowiązek zgłosić się po dziecko osobiście lub za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej. 6.W przypadku zaistnienia nagłej konieczności zwolnienia się z zajęć, uczeń pełnoletni przedstawia swoja pisemną do podpisu nauczycielom, z lekcji których zamierza się zwolnić oraz wychowawcy klasy lub osobie upoważnionej w tym zakresie przez dyrektora. Zwalniający składa swój podpis na zwolnieniu po sprawdzeniu czy wszyscy uczący, z których lekcji uczeń się zwalnia złożyli swój podpis. 7.Przed opuszczeniem szkoły uczeń okazuje szatniarce zwolnienie i pozostawia pracownikowi dyżurującemu przy wejściu. Dyżurujący pracownik przekazuje oddane zwolnienie wychowawcy ucznia. 8.W przypadku zwolnienia przez higienistkę szkolną, zwolnienie podpisuje tylko wychowawca lub osoba upoważniona przez dyrektora. Dalsza procedura jak w punkcie 5. 9.Przed podpisaniem zwolnienia o którym mowa w pkt 8. wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami ucznia, przekazuje informację o złym samopoczuciu dziecka i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły. 10.Długotrwałe lub stałe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego udzielane jest w formie decyzji dyrektora na podstawie podania złożonego przez pełnoletniego ucznia lub rodziców i stosownego zaświadczenia lekarskiego. Podanie należy złożyć w sekretariacie nie później niż 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego lub od zaistnienia przyczyny zwolnienia. 11.Uczniowie zwolnieni z zajęć wf mają obowiązek przebywania w sali gimnastycznej. 12.Uczniowie posiadający stałe zwolnienie z wf (na podstawie decyzji dyrektora szkoły), mogą w czasie tych lekcji przebywać w sali gimnastycznej lub po uzgodnieniu z nauczycielem wf także w bibliotece. Jeśli lekcje wf wypadają na pierwszej bądź ostatniej godzinie lekcyjnej uczeń na pisemną prośbę rodziców lub własną w przypadku ucznia pełnoletniego) może być zwolniony z obowiązku przebywania w szkole w trakcie tych zajęć. 13.Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach z religii lub oczekujący na zajęcia z etyki powinni w tym czasie przebywać w bibliotece szkolnej. 14.Uczeń może opuścić półmetek lub studniówkę organizowana w szkole przed ustaloną dla wszystkich godziną wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców. 15.Uczeń może odłączyć się od wycieczki i innego zbiorowego wyjścia wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców. § 3.2 Usprawiedliwienia. 1.Nieobecność ucznia w szkole musi być pisemnie usprawiedliwiona przed wychowawcą klasy. Ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają wyłącznie rodzice/opiekunowie, podając powód absencji. Usprawiedliwić ucznia może także jego rodzic podczas rozmowy telefonicznej z wychowawcą a wówczas usprawiedliwienie pisemne uczeń przekazuje wychowawcy na najbliżej lekcji wychowawczej. 2.Uczniowie pełnoletni mogą samodzielnie usprawiedliwiać nieobecność w szkole. Usprawiedliwienie takie musi mieć formę pisemną i zawierać powód absencji. 3.Brak usprawiedliwienia nieobecności w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły oznacza, że nieobecność jest ostatecznie nieusprawiedliwiona. 4.Wychowawca informuje rodziców pełnoletniego ucznia o przedkładanych przez niego zwolnieniach i usprawiedliwieniach nieobecności. § 4 Bezpieczeństwo zdrowia i mienia uczniów Szkoły. 1.Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: a)stosowania się do wszystkich regulaminów BHP, b)nie wolno bez zgody opiekuna uruchamiać i używać żadnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, c)uczeń, który był świadkiem wypadku na terenie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym nauczyciela lub innego pracownika szkoły, d)w przypadku złego samopoczucia lub kontuzji uczeń ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę innego nauczyciela lub pracowników sekretariatu, e)uczniów obowiązuje zakaz posługiwania się otwartym ogniem, f)uczeń ma obowiązek zgłaszania do sekretariatu szkoły dostrzeżonych na terenie szkoły zagrożeń dla bezpieczeństwa. 2.Uczeń nie powinien przynosić do szkoły cennych przedmiotów i dużych kwot pieniędzy. Jeśli zaistnieje taka konieczność, uczeń powinien zdeponować je za pokwitowaniem w sekretariacie. 3.Uczeń powinien dbać o rzeczy przynoszone do szkoły i nie pozostawiać ich bez opieki. 4.Bez zgody dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej uczniom nie wolno wynosić poza teren szkoły żadnego przedmiotu będącego własnością szkoły. 5.Uczeń kończący szkołę ma obowiązek zwrócić wszystkie pomoce naukowe i inne przedmioty (w tym książki) wypożyczone ze szkoły najpóźniej do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. Potwierdzeniem tego jest karta obiegowa składana przez ucznia wychowawcy klasy. 6.Palenie tytoniu, wnoszenie na teren szkoły, spożywanie alkoholu i środków odurzających, stosowanie lub bycie pod ich wpływem jest surowo zakazane. Zakaz palenia tytoniu, posiadania lub używania alkoholu i środków odurzających obowiązuje także na wycieczkach szkolnych i wszelkich formach zajęć szkolnych. 7.Zasady organizowania wyjść zbiorowych i wycieczek reguluje odrębny regulamin. § 5 Prawa i obowiązki ucznia. § 5.1 Szczegółowe prawa i przywileje ucznia. Uczeń ma prawo: 1.znać programy nauczania na dany rok dla swojej klasy oraz system wymagań z poszczególnych przedmiotów (w tym wymagania na egzamin maturalny), 2.do wyrażania wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz otrzymywania wyjaśnień i odpowiedzi, 3.do inicjatywy społecznej i obywatelskiej. Może należeć do wybranej przez siebie organizacji, działającej na terenie szkoły oraz poza nią jeśli działalność wybranej organizacji jest zgodna z prawem, 4.do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (udokumentowana działalność społeczna poza szkołą jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole), 5.do wpływania na kształt życia szkolnego i do pełnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły (nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej). Swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Liceum uczniowie przekazują do Samorządu Uczniowskiego, który przedstawia je opiekunowi lub dyrektorowi szkoły, 6.inicjatywy organizowania kółek zainteresowań oraz innych form działalności pozalekcyjnej oraz wyboru opiekuna nad daną organizacją; każda organizacja tego typu powinna rządzić się osobnym statutem redagowanym przez członków po zatwierdzeniu przez opiekuna; statut musi być zgodny z innymi przepisami obowiązującymi w szkole 7.do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami 8.do korzystania, zgodnie z przyjętymi kryteriami, ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła, 9.do uzyskania dodatkowej pomocy nauczyciela, w postaci indywidualnej konsultacji, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, 10.do powtórnego (w terminie każdorazowo uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu) sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności, 11.do indywidualnego toku nauczania (wg odrębnego regulaminu), 12.do powiadomienia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie całogodzinnego zadania klasowego lub ustnego powtórzenia materiału. Informację zamieszcza nauczyciel w dzienniku lekcyjnym. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy prace pisemne. W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych nie można było przeprowadzić sprawdzianu, termin jego odbycia przypada na kolejną lekcje lub zostaje ustalony z samorządem klasowym. Kartkówka, trwająca nie dłużej niż 15 minut, obejmuje zakres materiału bieżącego (trzy ostatnie lekcje), nie musi być wcześniej zapowiadana, 13.do otrzymywania sprawdzonych prac pisemnych (wypracowań, sprawdzianów i kartkówek) w terminie dwóch tygodni, a z języka polskiego w terminie trzech tygodni, od dnia ich przeprowadzenia. Do momentu oddania poprawionych prac nauczycielowi nie wolno zadawać lub przeprowadzać nowych prac pisemnych danego rodzaju, 14.do zwolnienia z lekcji zna podstawie pisemnego oświadczenia rodziców lub na własna prośbę (uczeń pełnoletni) 15.Uczeń od momentu ślubowania zyskuje czynne i bierne prawo wyborcze do Samorządu Uczniowskiego. Bierne prawo wyborcze może zostać zawieszone uchwałą Rady Pedagogicznej dla ucznia ukaranego jedną z form wskazanychw punktach d-j § 6.3 . 17korzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, ale wyłącznie poza czasem przeznaczonym na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, chyba, że uzyska zgodę nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 18Uczniowie klas I nie otrzymują ocen niedostatecznych z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów pisemnych przeprowadzonych we wrześniu. Uczniowi wypełniającemu obowiązki przysługują przywileje: 1.zgłaszania nieprzygotowania do zajęć. W przypadku przedmiotów o tygodniowym wymiarze godzin mniejszym niż trzy godziny zgłoszenie takie uznaje się za usprawiedliwione i bez wpływu na ocenę śródroczną, jeżeli jest dokonane najwyżej raz w semestrze, 2.zwolnienia z odpowiedzi ustnej jeśli jego numer z dziennika został wylosowany w loterii szkolnej organizowanej przez Samorząd Uczniowski. Losowanie „szczęśliwego numerka” odbywa się na co najmniej dzień przed okresem jego obowiązywania. 3.zwolnienia z odpowiedzi ustnych i pisemnych w pierwszym dniu po feriach świątecznych i zimowych, a w okresie trzech dni od zakończenia ferii także z pisemnych sprawdzianów (z wyłączeniem kartkówek), 4.ochrony przed otrzymaniem oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej i kartkówki w następnym dniu po imprezach organizowanych przez szkołę lub za zgodą szkoły, jeśli ich przygotowanie lub uczestnictwo w nich uniemożliwiły uczniom przygotowanie się do lekcji. 5.przerw w zajęciach szkolnych, umożliwiających przygotowanie się do olimpiady lub konkursu. W przypadku olimpiady na szczeblu: a.szkolnym – jeden dzień b.centralnym – dwa tygodnie c.w przypadku olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu niższym od centralnego o ilości takich dni wolnych decyduje dyrektor szkoły na wniosek opiekuna. Ilość takich dni nie może być większa niż jeden tydzień. W klasie III licealnej przerwa ta nie może kolidować z przygotowaniem do egzaminu dojrzałości. Nauczyciele zobowiązani są pomóc takiemu uczniowi w odrobieniu zaległości, 6.korzystania z pomieszczeń, urządzeń stanowiących wyposażenie szkoły po uprzednim ustnym lub pisemnym otrzymaniu zgody nauczyciela lub dyrekcji szkoły lub pod opieką wymienionych osób. 7.Do dowolności stroju w dni uzgodnione przezSamorząd Uczniowski z dyrekcją szkoły. § 5.2 Szczegółowe obowiązki ucznia. Uczeń ma obowiązek: 1.przestrzegania wszelkich aktów prawnych obowiązujących na terenie szkoły, podporządkowania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego 2.samodzielnego wykonywania prac i sprawdzianów. Niesamodzielna praca na sprawdzianach i egzaminach, podpowiadanie i odpisywanie prac domowych jest niedozwolone. 3.postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenie jej autorytetu, godnego reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach i innych imprezach, 4.wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa wybranych przez siebie zajęciach lub kółkach przedmiotowych, 5.godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej. 6.okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się uchwałom Rady Pedagogicznej, zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządów: Uczniowskiego i Klasowego, 7.troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.Utrzymaniem czystości i porządku na terenie szkoły zajmuje się klasa pełniąca dyżur. Do obowiązków klasy pełniącej dyżur należy: a)wykonanie aktualnych dekoracji na półpiętrze i naprzeciwko planu, b)przygotowania plakatów i transparentów na międzyszkolne rozgrywki międzyszkolne c)pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych (ustawienie krzeseł, stolików, sprzątanie po zakończeniu uroczystości , imprez sportowych (itp.), 8.dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów. Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków oraz innych środków odurzających, 9.uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę lub klasę (chyba że wychowawca określi ją jako nieobowiązkową) także wtedy gdy odbywają się one po zakończeniu zajęć dydaktycznychucznia w danym dniu. 10.posiadania ważnej legitymacji szkolnej i okazywania jej na żądanie pracowników szkoły § 6 Nagrody i kary. § 6.1 Nagrody. 1.W ciągu roku szkolnego uczeń nagradzany jest za osiągnięcia naukowe, sportowe, pracę społeczną, bardzo dobre wyniki w nauce: a)pochwałą wychowawcy klasy, b)pochwała udzieloną przez dyrektora wobec uczniów klasy, c)pochwała udzieloną przez dyrektora wobec uczniów szkoły. 2.Na koniec roku szkolnego uczeń za: a)udział w konkursach wojewódzkich i olimpiadach przedmiotowych, b)bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, c)wyróżniającą się pracę społeczną na terenie szkoły jak i poza nią, d)osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych nagradzany jest: a)dyplomem uznania – w przypadku spełnienia jednego z powyższych warunków, b)nagrodą książkową – w przypadku spełnienia co najmniej dwóch powyższych warunków. 2.Po ukończeniu szkoły za całokształt pracy i nauki w ciągu 3 lat uczęszczania do szkoły uczeń i abiturient może zostać uhonorowany: a)dyplomem uznania b)medalem pamiątkowym - Wybitnemu Absolwentowi - za następujące osiągnięcia: I.uzyskanie świadectwa ukończenia klasy trzeciej z wyróżnieniem, II.uczestniczenie w ostatnim etapie olimpiady przedmiotowej, III.wzorową postawę społeczną. c)uczniowie Liceum nagrodami Fundacji Szkolnej im. S. Staszica. 3.Informacje o nagrodach są dołączane do arkusza ocen. § 6.1 Nagrody Fundacji Szkolnej im. S. Staszica i zasady ich przyznawania.   Nagroda im. Romana Barańskiego (przez niego ufundowana) 1.Nagroda jest przyznawana dla dwóch uczniów kończących naukę w danym roku szkolnym cechujących się wysoka kulturą osobistą i spełniających co najmniej dwa następujące osiągnięcia: a)uczestnictwo w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu centralnym, b)uzyskanie przez 3 lata nauki świadectwa z wyróżnieniem, c)dwukrotne uczestnictwo w ostatnim etapie w okręgowej olimpiadzie przedmiotowej, d)osiągnięcie wybitnych wyników w sporcie (od szczebla wojewódzkiego), e)wyjątkową aktywność społeczna na terenie szkoły lub poza nią, f)wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie nie związanej bezpośrednio z przedmiotem nauczania. 2.Nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna spośród kandydatów przedstawionych przez wychowawców klas trzecich.   Nagroda im. Jerzego Reflera (ufundowana przez prof. dr hab. Zbigniewa A. Zawadzkiego) 1.Przyznaje się jedną nagrodę w roku dla najlepszego przyrodnika w szkole. 2.Wysokość kwoty nie powinna przekraczać nagrody im. R. Barańskiego. 3.Zasadniczym kryterium przy typowaniu kandydata do nagrody są osiągnięcia uzyskane na etapie centralnym Olimpiady Biologicznej lub Olimpiady Ekologicznej. 4.W przypadku braku kandydatów spełniających warunek określony w ust. 3 kryterium decydującym, a w przypadku większej liczby takich kandydatów kryterium uzupełniającym o przyznaniu nagrody są osiągnięcia w wyżej wymienionych olimpiadach na szczeblu okręgowym lub w innych olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 5.W przypadku większej liczby kandydatów posiadających porównywalne osiągnięcia określone w ust. 3 i 4 o przyznaniu nagrody decyduje średnia ocen końcoworocznych z biologii w całym trzyletnim okresie nauki. 6.Kandydata do nagrody przedstawia zespół przedmiotowy nauczycieli biologii, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 7.W razie braku kandydatów spełniających kryteria określone w ust. 3 i 4 nagrody w danym roku szkolnym nie przyznaje się.   Nagroda im. Jerzego Horskiego (przez niego ufundowana) 1.Przyznaje się jedną nagrodę w roku dla najlepszego polonisty w szkole. 2.Wysokość kwoty nie powinna przekraczać nagrody im. R. Barańskiego. 3.Zasadniczym kryterium przy wybieraniu kandydata do nagrody są osiągnięcia uzyskane na etapie centralnym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 4.W przypadku braku kandydatów spełniających warunek określony w ust. 3 kryterium decydującym o przyznaniu nagrody są osiągnięcia w wyżej wymienionej olimpiadzie na szczeblu okręgowym lub w innych olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 5.W przypadku większej liczby kandydatów posiadających porównywalne osiągnięcia określone w ust. 3 i 4 o przyznaniu nagrody decyduje średnia ocen końcoworocznych z języka polskiego w całym trzyletnim okresie nauki. 6.Kandydata do nagrody przedstawia zespół przedmiotowy nauczycieli języka polskiego, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 7.W razie braku kandydatów spełniających kryteria określone w ust. 3 i 4 nagrody w danym roku szkolnym nie przyznaje się.   Nagroda im. Stanisława Szczurowskiego (przez niego ufundowana) 1.Przyznaje się jedną nagrodę w roku dla najlepszego w szkole chemika, 2.Wysokość kwoty nie powinna przekraczać nagrody im. R. Barańskiego, 3.Zasadniczym kryterium przy wybieraniu kandydata do nagrody są osiągnięcia uzyskane na etapie centralnym Olimpiady Chemicznej. 4.W przypadku braku kandydatów spełniających warunek określony w ust. 3 kryterium decydującym o przyznaniu nagrody są osiągnięcia w wyżej wymienionej olimpiadzie na szczeblu okręgowym lub w innych olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 5.W przypadku większej liczby kandydatów posiadających porównywalne osiągnięcia określone w ust. 3 i 4 o przyznaniu nagrody decyduje średnia ocen końcoworocznych z chemii w całym trzyletnim okresie nauki. 6.Kandydata do nagrody przedstawia zespół przedmiotowy nauczycieli chemii, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 7.W razie braku kandydatów spełniających kryteria określone w ust. 3 i 4 nagrody w danym roku szkolnym nie przyznaje się.   Nagroda im. Wioletty Piaseckiej (ufundowana przez Rodziców) 1.Przyznaje się jedną nagrodę w roku dla najlepszego w szkole historyka, 2.Wysokość kwoty nie powinna przekraczać nagrody im. R. Barańskiego. 3.Zasadniczym kryterium przy wybieraniu kandydata do nagrody są osiągnięcia uzyskane na etapie centralnym Olimpiady Historycznej. 4.W przypadku braku kandydatów spełniających warunek określony w ust. 3 kryterium decydującym o przyznaniu nagrody są osiągnięcia w wyżej wymienionej olimpiadzie na szczeblu okręgowym lub w innych olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 5.W przypadku większej liczby kandydatów posiadających porównywalne osiągnięcia określone w ust. 3 i 4 o przyznaniu nagrody decyduje średnia ocen końcoworocznych z historii w całym trzyletnim okresie nauki. 6.Kandydata do nagrody przedstawia zespół przedmiotowy nauczycieli historii, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 7.W razie braku kandydatów spełniających kryteria określone w ust. 3 i 4 nagrody w danym roku szkolnym nie przyznaje się.   Nagroda im. Andrzeja Jagiełłowicza (przez niego ufundowana) 1.Przyznaje się jedna nagrodę dla najlepszego w szkole geografa. 2.Wysokość kwoty nie powinna przekraczać nagrody im. R. Barańskiego. 3.Zasadniczym kryterium przy wybieraniu kandydata do nagrody są osiągnięcia uzyskane na etapie centralnym Olimpiady Geograficznej. 4.W przypadku braku kandydatów spełniających warunek określony w ust. 3 kryterium decydującym o przyznaniu nagrody są osiągnięcia w wyżej wymienionej olimpiadzie na szczeblu okręgowym lub w innych olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 5.W przypadku większej liczby kandydatów posiadających porównywalne osiągnięcia określone w ust. 3 i 4 o przyznaniu nagrody decyduje średnia ocen końcoworocznych z geografii w całym trzyletnim okresie nauki. 6.Kandydata do nagrody przedstawia zespół przedmiotowy nauczycieli geografii, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 7.W razie braku kandydatów spełniających kryteria określone w ust. 3 i 4 nagrody w danym roku szkolnym nie przyznaje się.   Nagroda im. dyr. Waldemara Zillingera (ufundowana przez absolwentów roczników 49 i 73) 1.Przyznaje się jedna nagrodę dla najlepszego w szkole fizyka i matematyka. 2.Wysokość kwoty nie powinna przekraczać nagrody im. R. Barańskiego, 3.Zasadniczym kryterium przy wybieraniu kandydata do nagrody są osiągnięcia uzyskane na etapie centralnym Olimpiady Fizycznej lub Olimpiady Matematycznej. 4.W przypadku braku kandydatów spełniających warunek określony w ust. 3 kryterium decydującym o przyznaniu nagrody są osiągnięcia w wyżej wymienionej olimpiadzie na szczeblu okręgowym lub w innych olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 5.W przypadku większej liczby kandydatów posiadających porównywalne osiągnięcia określone w ust. 3 i 4 o przyznaniu nagrody decyduje średnia ocen końcoworocznych z fizyki i matematyki w całym trzyletnim okresie nauki. 6.Kandydata do nagrody przedstawia wspólnie zespół przedmiotowy nauczycieli fizyki i matematyki, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 7.W razie braku kandydatów spełniających kryteria określone w ust. 3 i 4 nagrody w danym roku szkolnym nie przyznaje się.     Nagroda im. Marcina Pietrzyka (ufundowana przez Karola Winiarskiego) 1.Przyznaje się jedna nagrodę dla najlepszego w szkole politologa. 2.Wysokość kwoty nie powinna przekraczać nagrody im. R. Barańskiego, 3.Zasadniczym kryterium przy wybieraniu kandydata do nagrody są osiągnięcia uzyskane na etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz w olimpiadach o Unii Europejskiej. 4.W przypadku braku kandydatów spełniających warunek określony w ust. 3 kryterium decydującym o przyznaniu nagrody są osiągnięcia w wyżej wymienionej olimpiadzie na szczeblu okręgowym lub w innych olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 5.W przypadku większej liczby kandydatów posiadających porównywalne osiągnięcia określone w ust. 3 i 4 o przyznaniu nagrody decyduje średnia ocen końcoworocznych z wiedzy o społeczeństwie w całym trzyletnim okresie nauki. 6.Kandydata do nagrody przedstawia zespół przedmiotowy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 7.W razie braku kandydatów spełniających kryteria określone w ust. 3 i 4 nagrody w danym roku szkolnym nie przyznaje się.   Nagroda im. prof. Nowakowskiego (ufundowana przez Syna i Wnuka) 1.Przyznaje się jedną nagrodę w roku dla najlepszego sportowca. 2.Wysokość kwoty nie powinna przekraczać nagrody im. Romana Barańskiego. 3.Warunkiem otrzymania nagrody jest: a)uzyskanie z wychowania fizycznego na koniec edukacji szkolnej ocenę celującą, a z zachowania przez trzy lata nauki oceny co najmniej dobrą. b)Reprezentować przynajmniej przez dwa lata szkołę na terenie miasta w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w co najmniej dwóch zespołowych grach sportowych i raz w sportach indywidualnych. Uczeń otrzymuje za: I.I miejsce - 20 pkt II.II miejsce – 15 pkt III.III miejsce – 10 pkt IV.IV miejsce – 5 pkt V.V miejsce – 2 pkt c)brać udział w zawodach organizowanych przez szkołę (w tym przez Samorząd Uczniowski), nauczycieli wychowania fizycznego, za co otrzymać może 5 pkt. 4.Dodatkowe punkty uczeń może uzyskać za: a)reprezentowanie Szkoły w zawodach Staszic-Plater – 10 pkt b)udokumentowane osiągnięcia na krajowych zawodach mistrzowskich najlepszy wynik - 10 pkt c)inne osiągnięcia sportowe poparte dyplomem – jeden najlepszy wynik - 5 pkt d)członkowstwo w klubie sportowym potwierdzone przez klub – 5 pkt e)uczestnictwo w zawodach na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy – 5 pkt f)pomoc w organizacji zawodów sportowych – 5 pkt g)świadectwo na koniec III klasy: I.z paskiem – 15 pkt II.śr. ocen 4,0-4,75 – 10 pkt III.śr. ocen 3,5-4,0 – 5 pkt 5.Nagrodę uzysku uczeń z największa ilością punktów. 6.Kandydata do nagrody przedstawia zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.   Nagroda im. Wojciecha Fularskiego (ufundowana przez Rodziców) 1.Nagrodę przyznaje się najsympatyczniejszemu uczniowi w szkole. 2.Kandydatów do nagrody zgłaszają Przewodniczącemu Samorządu Szkolnego przewodniczący samorządów klasowych klas trzecich nie później niż na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego dla klas trzecich. Pod każdą kandydaturą musi się podpisać co najmniej dziesięciu uczniów klas trzecich. Z każdej klasy nie może być więcej niż dwóch kandydatów. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego liczba osób może być rozszerzona 3.Listę kandydatów do nagrody zatwierdza Rada Pedagogiczna. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania przez ucznia powszechnie obowiązujących norm obyczajowych i społecznych Rada Pedagogiczna może skreślić go z listy kandydatów. Decyzję taką Rada podejmuje bezwzględną większością głosów. 4.Najsympatyczniejszego ucznia wybierają wszyscy uczniowie liceum w głosowaniu tajnym z listy kandydatów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną, przeprowadzonym nie później niż na dwa tygodnie przed końcem zajęć lekcyjnych w klasach trzecich.   Nagroda Fundacji Szkolnej im. Stanisława Staszica Fundacja może przyznać nagrody absolwentom wyróżniającym się z przedmiotów nie objętych wyżej wymienionymi nagrodami według własnego regulaminu.   Nagroda Samorządu Uczniowskiego Nagrodę przyznaje Samorząd Uczniowski za aktywną działalność w Samorządzie według własnego Regulaminu.   Stypendium im. Anny z Ogrodzkich i Maksymiliana Wolffów 1.Stypendium przeznaczone jest dla niezamożnych uczniów, którzy są sierotami lub wychowują się w rodzinie niepełnej, 2.Kandydaci winni spełniać również jedno z kryteriów: a)osiągać wyższe niż przeciętne wyniki w nauce, b)wykazywać szczególne zainteresowania, pasje naukowe w wybranej dziedzinie wiedzy. 3.Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego, a wypłacane raz w semestrze. 4.Całkowita wysokość stypendium nie może przekroczyć 95% oprocentowania kapitału w poprzednim roku. 5.Propozycje kandydatów do stypendium przedstawiają wychowawcy klas na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, a zatwierdza Zarząd Fundacji. 6.Liczba kandydatów, którym przyznawane jest stypendium uzależniona jest od wysokości odsetek. 7.Wysokość stypendium nie powinna być niższa od pełnego stypendium socjalnego.   § 6.3 Kary. 1.Uczeń karany jest za nieprzestrzeganie Statutu Liceum i regulaminu Szkoły: a)ustnym upomnieniem wychowawcy klasy, b)ustnym upomnieniem wychowawcy klasy wobec klasy c)ustnym upomnieniem Dyrektora Zespołu d)ustnym upomnieniem Dyrektora udzieloną publicznie wobec uczniów e)naganą udzieloną przez Dyrektora udzieloną publicznie wobec uczniów z pisemnym poinformowaniem rodziców, f)naganą udzieloną przez Dyrektora Szkoły z pisemnym poinformowaniem rodziców i połączoną z czasowym odsunięciem ucznia od udziału w niektórych imprezach szkolnych, g)naganą jak wyżej z czasowym zawieszeniem przywilejów w całości lub części, udzielona przez Dyrektora na forum szkoły z pisemnym poinformowaniem rodziców, h)zawieszeniem przywilejów ucznia na czas pokreślony przez Dyrektora, i)skreśleniem z listy uczniów z warunkowym zawieszeniem kary na okres próbny, j)skreśleniem z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 2.Informacje o naganach są dołączane do arkusza ocen i ulegają zatarciu po upływie roku od ich wymierzenia 3.Zawieszenie przywilejów ucznia oraz może nastąpić w przypadku poważnego naruszenia powszechnie obowiązujących norm obyczajowych i społecznych, a zwłaszcza poważnego naruszenia Statutu i Regulaminu Szkoły 4.Uczeń (niepełnoletni w porozumieniu z rodzicami) może odwołać się od nałożonej kary w terminie 3 dni od dnia poinformowania go (rodziców) o niej. 5.Odwołanie składa się pisemnie do Dyrektora Zespołu. 6.Po otrzymaniu odwołania Dyrektor przekazuje je wychowawcy do: a)rozpatrzenia na forum klasowym (w przypadku kar nakładanych przez wychowawcę klasy), b)do rozpatrzenia na forum Rady Pedagogicznej w obecności przedstawicieli samorządu uczniowskiego (w przypadku kar nakładanych przez Dyrektora Szkoły lub Radę Pedagogiczną), 7.Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 8.Uczeń zagrożony skreśleniem z listy może ubiegać się o zawieszenie kary na okres próbny. 9.Podstawę do zastosowania zawieszenia kary na okres próbny stanowi pisemny wniosek ucznia pełnoletniego a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego wniosek potwierdzony przez rodziców. 10.Wniosek taki należy skierować do dyrektora szkoły w terminie do trzech dni od pisemnego poinformowania ucznia (ucznia niepełnoletniego i jego rodziców) o zamiarze dokonania skreślenia. 11.Wniosek musi zawierać deklarację naprawienie wyrządzonej szkody i podjęcia określonej pracy społecznej na rzecz potrzebujących. Na działania te muszą wyrazić pisemną zgodę rodzice niepełnoletniego ucznia. 12.Przed rozpatrzeniem wniosku musi on uzyskać poparcie Zespołu Wychowawczego lub Samorządu Uczniowskiego lub szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. 13.Po otrzymaniu wniosku Dyrektor przedstawia go Radzie Pedagogicznej. 14.Jeśli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na zastosowanie okresu próbnego Dyrektor Szkoły wyznacza uczniowi szkolnego kuratora spośród członków Rady Pedagogicznej i określa jego obowiązki. 15.Po upływie określonego czasu Rada Pedagogiczna ponownie rozpatruje sprawę ucznia i po zapoznaniu się z opinia szkolnego kuratora podejmuje ostateczną decyzję o skreśleniu z listy uczniów. 16.Skreślenie ucznia dokonywane jest w trybie i na zasadach określonych w Statucie Szkoły.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik niniejszego Regulaminu. Regulamin Radiowęzła stanowi załącznik niniejszego Regulaminu