Regulamin sieci St@szic.net

REGULAMIN korzystania z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. St. Staszica w Sosnowcu.
Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych Wi-Fi w świadczonych uzytkownikom przez Zespół Szkół Ogólnokształcącyh im. St. Staszica w Sosnowcu (zwanym dalej Szkołą).

§1 Postanowienia ogólne

 1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest podstawą do usunięcia konta.
 2. Konto dla gości Szkoły jest przydzielane na czas określony.
 3. Konto jest automatycznie usuwane, jeśli użytkownik konta przestał być uczniem, nauczycielem lub pracownikiem Szkoły.
 4. Właścicielem loginu jest Szkoła.
 5. Za wszystkie działania przeprowadzone w ramach logowania do sieci na podstawie przekazanego loginu jest odpowiedzialny użytkownik i jego opiekun.
 6. Login jest jednoznacznie przypisany konkretnemu użytkownikowi i nie może być udostepniamy innym osobom.
 7. Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden login uprawniający do uzyskanai dostępu do sieci.
 8. Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego.
 9. Sieć składa się punktów dostępowych pracujących w zakresie pasma 2,4 GHz. Karta Wi-Fi użytkownika powinna być skonfigurowana odpowiednio do nadawanego sygnału.
 10. Dostęp do urządzeń Szkoły jest przydzielany każdemu uczniowi szkoły z zastrzeżeniem §1 pkt.11 i §3 pkt.5
 11. Szkolne punkty dostępowe przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli, uczniów, pracowników i gości Szkoły korzystających z Internetu w celach edukacyjnych.

 §2 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Szkoła nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. Szkoła nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 4. Szkoła nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika w Internecie.
 5. Szkoła nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
 6. Szkoła nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika,
  • ujawnienie danych użytkownika,
  • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 7. Szkoła nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika.
 8. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 9. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

§3 Obowiązki Użytkowników sieci HotSpot

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie Wi-Fi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.
 2. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tzw. netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta),
 4. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:
  • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest użytkownik,
  • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
  • masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. SPAM),
  • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet,
  • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  • dalszego odsprzedawania lub udostępniania dostępu do Internetu.
 5. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, szkoła ma prawo obniżyć przepustowość łącza, a w przypadku kontynuowania przez niego działań sprzecznych z regulaminem ma prawo do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej.
 6. Użytkownik lub opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 7. Za skutki wynikające z używania loginu użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie tegoż loginu, wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik/opiekun.
 8. Szkoła zastrzega możliwość uruchomienia oprogramowania zapisującego aktywność użytkownika w celu jej przedstawienia na wniosek uprawnionych służb.
 9. Szkoła zastrzega sobie możliwość uruchomienia oprogramowania filtrującego ruch sieciowy oraz treści wyświetlanych stron i oprogramowania antywirusowego.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 2. Kwestie sporne nie objęte zawartymi w regulaminie przepisami rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.
Udostępnij