Zasady rekrutacji do gimnazjum 2015/16

Kategoria: Dla Kandydatów / February 28, 2015

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJUM NR 25
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. STANISŁAWA STASZICA NA ROK SZKOLNY 2015/16

 § 1

Rekrutacja do Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu przeprowadzana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016.

§ 2

W celu przeprowadzenia naboru dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 powołuje w terminie do 28 lutego 2015 r. Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

§ 3

Kandydaci przyjmowani są na podstawie Kryteriów przygotowanych przez Komisję Rekrutacyjną i zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.

§ 4

Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.

§ 5

Sprawdzian predyspozycji językowych składa się z dwóch części:

  1. Testu uzdolnień kierunkowych, przygotowanego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (ogólnopolski).
  2. Sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

§ 6

Z każdej części sprawdzianu predyspozycji językowych można uzyskać max. 50 pkt.

§ 7

1. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 4, osiąga kandydat, który uzyska łącznie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z obydwu części sprawdzianu.
2. Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy próg punktowy.

§ 8

Gmina Sosnowiec, jako organ prowadzący Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, określi ilość klas pierwszych utworzonych w roku szkolnym 2015/2016.

§ 9

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone §7 w niż liczba wolnych miejsc wynikających z decyzji, o której mowa w § 8, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się łącznie następujące kryteria:
1) wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w szóstej klasie szkoły podstawowej,
2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 5-7,
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
2. Stopień wpływu na końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego kryteriów wymienionych w ust. 1 określa paragraf 13.

§ 10

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

§ 11

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22, ust. 2, pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w § 4.

§ 12

Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor na podstawie i w trybie art. 20 zc ustawy o systemie oświaty.

§ 13

Suma punktów do uzyskania wynosi maksymalnie 150 z czego 100 punktów przypada na sprawdzian predyspozycji językowych, a 50 kandydat może uzyskać łącznie za: sprawdzian przeprowadzany w klasie szóstej szkoły podstawowej, świadectwo z wyróżnieniem oraz za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z poniższą punktacją:

Zagadnienie

Punktacja maksymalna

Test uzdolnień kierunkowych, przygotowany w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

50 punktów

Sprawdzian znajomości języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

50 punktów

Egzamin w szóstej klasie szkoły podstawowej

40 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

4 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

4 punkty, w tym:
I miejsce lub tytuł laureata – 4 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie – 2 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2 punkty

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

150 punktów

§ 14

Podania-ankiety o przyjęcie do Gimnazjum pobierać i składać można w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30 w terminie od 14 kwietnia do 21 maja 2015 roku.

§ 15

Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnych stronach internetowych, oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

§ 16

Szkolny terminarz rekrutacji:
- do 28 lutego 2015 - dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć.
- 11 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 - spotkanie dla kandydatów i ich opiekunów
- 14 kwietnia – 21 maja 2015 - składanie ankiet
- 27 maja 2015 r. godz. 12.00 - test uzdolnień kierunkowych
- 29 maja 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników testu uzdolnień kierunkowych
- 01 czerwca 2015 r. godz. 12.00 - sprawdzian z języka angielskiego
- 03 czerwca 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników sprawdzianu z języka angielskiego i łącznych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych.
- do 30 czerwca 2015 r. godz. 15.00 - dostarczenie do szkoły dokumentów kandydata do gimnazjum
- 02 lipca 2015 r. godz. 15.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
- do 06 lipca 2015 r. do godz. 15.00 ostateczny termin dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia potwierdzającego wyniki osiągnięte na egzaminie odbywającym się w klasie szóstej szkoły podstawowej
- 07 lipca 2015 godz. 15.00 - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

Udostępnij