Zasady organizacji nauki 2015/16

Kategoria: Dla Kandydatów Marek Czerwiec / February 28, 2015

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ  PONADGIMNAZJALNĄ
W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA
w roku szkolnym  2015-16

 

§ 1

  1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe zasady i kryteria przyjęć do  klas pierwszych, opracowane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną i uchwalone przez Radę Pedagogiczną  IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.
  2. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie najwyżej 130 uczniów.

§ 2

Planuje się otwarcie czterech klas pierwszych w trzech profilach:
- politologiczno-prawnym - planuje się utworzenie jednej  klasy o tym profilu,
- biologiczno-chemicznym- planuje się utworzenie jednej klasy o tym profilu,
- matematycznym - planuje się utworzenie dwóch klas o tym profilu.

§ 3

1. W klasach pierwszych wszystkie przedmioty obowiązkowe realizowane będą na poziomie podstawowym z wyjątkiem:
a) języka angielskiego w klasie o profilu politologiczno-prawnym oraz dla uczniów, którzy wybiorą język angielski jako trzeci przedmiot rozszerzony w klasach o profilu matematycznym,  przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym,
b) matematyki w klasach o profilu matematycznym, przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
2. W klasie biologiczno-chemicznej w klasie pierwszej  zwiększona zostanie liczba godzin matematyki na poziomie podstawowym.

§ 4

1. Począwszy od klasy drugiej uczeń, który wybrał:
a)  profil politologiczno-prawny,  realizuje trzy obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym:
1) wiedzę o społeczeństwie,
2) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: historia, geografia,
3) język angielski,
Jako dodatkowy przedmiot uzupełniający uczeń realizuje w klasie trzeciej przedmiot uzupełniający wiedza o prawie z modułem English law (angielski prawniczy),
b) profil biologiczno-chemiczny,  realizuje dwa obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym:
1) biologię,
2) chemię.
Dla zainteresowanych w klasie trzeciej także moduł medical English (angielski medyczny),
c) profil matematyczny, realizuje trzy obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym:
1) matematykę,
2) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia,
3) do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: -  wiedza o społeczeństwie, informatyka, język angielski.

2. Uczeń będzie też realizował przedmioty uzupełniające, prowadzone w wymiarze minimalnym, przewidzianym w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 5

1. Przedmioty w wymiarze rozszerzonym (wybrane przez ucznia) będą prowadzone w oddziale lub grupach międzyoddziałowych.
2. W przypadku gdyby utworzenie grupy przedmiotu rozszerzonego było niemożliwe z powodu zbyt małej liczby chętnych, uczeń wybierze inny przedmiot z grupy przewidzianej dla danego   profilu.

§ 6

1. Każdy uczeń obowiązkowo uczy się w Liceum się języka angielskiego.
2. Język angielski prowadzony będzie w grupach oddziałowych w podziale według poziomu zaawansowania.
3. Drugim językiem obcym obowiązkowym dla ucznia jest język, którego uczył się w gimnazjum, lub znajomość którego udokumentuje certyfikatem (świadectwem) szkoły językowej.
4. W przypadku braku możliwości kontynuowania przez ucznia nauki drugiego języka obcego ze względu na to, że nie jest on prowadzony w Liceum, wyboru tego języka dokonuje szkoła.
5 .Drugi język obcy realizowany może być w grupach międzyoddziałowych (lektoratach) z możliwym zróżnicowanym poziomem zaawansowania.
6. Przydział do grup językowych, o których mowa w ust. 2 i 5 następuje na podstawie:
-  informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
- wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka obcego oraz informacji na temat liczby lat nauki języków obcych zawartych w ankiecie kandydata/kandydatki do liceum,
- testu na wejściu organizowanego na początku pierwszego semestru w klasie pierwszej.

§ 7

1. Tygodniowy łączny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:
a) klasa I - 30 godzin,
b) klasa II - 32 godziny,
c) klasa III - 29 godzin.
2.Oprócz tego uczeń może uczęszczać na:religię w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, etykę w wymiarze jednej godziny tygodniowo i wychowanie do życia w rodzinie   (w przypadku jeśli rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie wyrażają sprzeciwu).

§ 8

Założenia podziału godzin na trzy lata edukacji ucznia:   

 

Profil

 

Przedmioty rozszerzone

 

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

Klasa III

POLITOLOGICZNO-PRAWNY

Pierwszy rozszerzony

wos

 

4

3

Drugi rozszerzony

do wyboru przez ucznia:
historia
albo
geografia

 

6

5

Trzeci rozszerzony

język angielski

Podstawa i rozszerzenie
4

Podstawa i rozszerzenie 6

Podstawa i rozszerzenie 6

Uzupełniający

Wiedza
o prawie
z modułem English law

   

 

1

Uzupełniający

Przyroda
albo
historia i społeczeństwo
w zależności od wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego

  3

1

BIOL-CHEM

Pierwszy rozszerzony

biologia

 

7

6

Drugi rozszerzony

chemia

 

6

6

Uzupełniający

historia i społeczeństwo

 

3

1

MATEMATYCZNY

Pierwszy rozszerzony

matematyka

Podstawa i rozszerzenie 5

Podstawa i rozszerzenie 8

Podstawa i rozszerzenie 7

Drugi rozszerzony

do wyboru przez ucznia:
fizyka
albo
chemia
albo
geografia

 

5

5

Trzeci rozszerzony
do wyboru:

do wyboru przez ucznia:
wos
albo informatyka albo
j. angielski

 

 

 

 

Podstawa i rozszerzenie 3

 

3

 

 

Podstawa i rozszerzenie 6

 

3

 

 

Podstawa i rozszerzenie 6

Uzupełniający

historia i społeczeństwo

 

3

1

Udostępnij