Zasady rekrutacji do liceum 2015/16

Kategoria: Dla Kandydatów / February 28, 2015

ZASADY REKRUTACJI KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. STASZICA W SOSNOWCU
w roku szkolnym  2015-16

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)
2. Decyzja   Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydat/kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży  w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016.

 

§ 1

 1. Uczeń gimnazjum wskazujący IV LO im. S. Staszica jako szkołę pierwszego wyboru musi złożyć w sekretariacie Liceum wypełnioną ankietę kandydacką bądź pismo zawierające wszystkie jej elementy.
 2. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie najwyżej 130 uczniów.

§ 2

Kandydat/kandydatka musi wskazać profil klasy, do której chce być przyjęty:

- politologiczno-prawny - planuje się utworzenie jednej  klasy o tym profilu,
- biologiczno-chemiczny- planuje się utworzenie jednej klasy o tym profilu,
- matematyczny - planuje się utworzenie dwóch klas o tym profilu.

§ 3

 1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników elektronicznej rekrutacji scentralizowanej.
 2. Kandydaci uczęszczający do gimnazjów spoza terenu Sosnowca mogą skorzystać z systemu rejestracji elektronicznej lub pominąć system rejestracji elektronicznej.
 3. Kandydat/kandydatka wykorzystujący system rejestracji elektronicznej składa jedynie  wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły, z zachowaniem terminów  rekrutacji. W przypadku pominięcia systemu rejestracji elektronicznej, kandydat/kandydatka  składa podanie o przyjęcie do szkoły oraz niezbędne dokumenty w sekretariacie  szkoły, z zachowaniem terminów rekrutacji. W takim przypadku kandydatów/kandydatek wprowadza do systemu rekrutacji elektronicznej członek szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Ankieta kandydacka oraz wykaz wymaganych dokumentów są dostępne  w sekretariacie szkoły.
 5. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli za granicą szkołę,  równorzędną  polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie podania i świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły.
 6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów przydzielanych zgodnie z § 6 do wyczerpania planowanego limitu miejsc, nie więcej niż 34 osoby.
 7. Jeżeli dwóch lub więcej kandydat/kandydatek otrzymało równą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do danego oddziału, o pierwszeństwie rozstrzygają kryteria określone w art. 20f, ust. 2-4 ustawy o systemie oświaty.
 8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera informację o liczbie wolnych miejsc.
 9. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor na podstawie i w trybie art. 20 zc ustawy o systemie oświaty.
 10. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, podejmowane jest uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 11. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 roku.
 12. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6-9 niniejszego paragrafu.

 

§ 4

Suma punktów do uzyskania wynosi maksymalnie 200 z czego 100 punktów przypada na egzamin gimnazjalny, a 100 kandydat/kandydatka może uzyskać łącznie za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, świadectwo z wyróżnieniem i  za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 5

 1. Punktowane są cztery zajęcia edukacyjne:

a/  język polski i matematyka dla wszystkich kandydat/kandydatek a ponadto:
b/ do klasy o profilu politologiczno-prawnym:
- wiedza o społeczeństwie,
- jeden przedmiot  z grupy: historia, geografia, język angielski, z którego kandydat/kandydatka otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum,
c/ do klasy o profilu biologiczno-chemicznym
- biologia,
- chemia,
d/ do  klas o profilu matematycznym:
- jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia, z którego kandydat/kandydatka otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum,
- jeden przedmiot z grupy: wos, informatyka, język angielski, z których kandydat/kandydatka otrzymał najwyższe oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 6

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

 

Język polski

dopuszczający – 0 punktów

 

19 punktów

dostateczny – 9 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry – 16 punktów

celujący – 19 punktów

Matematyka

Jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

Jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

Jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, (o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz.U z 2002 r. nr 13, poz. 125 z póź. zm.)
– za jeden tytuł – 10 punktów
- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty.

Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – kandydat/kandydatka może uzyskać  maksymalnie 5 pkt.
Uwaga: w  przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia: sportowe , artystyczne  (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

 

 

 

12 punktów

 

 

 

5 punktów
I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt.

 

 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

2 punkty

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

 

 

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

 

 

 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata/kandydatkę za oceny z języka i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się razy 2
Uwaga: liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę.

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 

200 punktów

§ 7

1. Za stałą pracę wolontaryjną uznaje się działalność na rzecz potrzebujących lub organizacji charytatywnych, prowadzoną systematycznie przez co najmniej jeden rok szkolny.

§ 8

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej Liceum niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

§ 9

Liceum nie przyjmuje kandydatów/kandydatek, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia gimnazjum  ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania.

TERMINARZ

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie do szkoły wniosków wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty

11 maja 2015r. – 24 czerwca 2015r. do godz. 12.00

2.

Dostarczenie do szkoły przez kandydata/kandydatkę wymaganych dokumentów

26 czerwca 2015r. – 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały

 

3 lipca 2015r. godz. 10.00

4.

Termin potwierdzania przez kandydata/kandydatkę woli uczęszczania do IV LO im. S. Staszica.

Do 7 lipca 2015r. do godz. 10.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

8 lipca 2015r. godz. 9.00

6.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminy określone w ustawie o systemie oświaty

Udostępnij